DOGC 8275

RESOLUCIÓ EDU/2872/2020, de 10 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1627/2020, de 6 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1089/2020, de 15 de maig, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’ensenyament d’educació primària, les modificacions dels concerts educatius dels centres privats d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria i la pròrroga dels concerts educatius d’educació primària de determinats centres privats concertats.

DOGC 8275

ACORD GOV/145/2020, de 17 de novembre, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8275

DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

BOE 304

Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente.

BOE 304

Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.

BOE 304

Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.

BOE 304

Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Els comentaris estan tancats.