DOGC 8504

EDICTE de 2 de setembre de 2021, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya, en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC 8504

RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

BOE 223

Orden EFP/970/2021, de 14 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones empresariales.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8503

ACORD GOV/140/2021, de 14 de setembre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8503

DECRET 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8502

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Marillac, de Barcelona.

DOGC 8502

DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Comments Sense comentaris »

BOE 220

Orden EFP/960/2021, de 7 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres y madres del alumnado.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8500

RESOLUCIÓ EDU/2738/2021, de 2 de setembre, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 582760).

DOGC 8500

RESOLUCIÓ EDU/2748/2021, de 8 de setembre, per la qual es delega la presidència del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8499

RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8498

RESOLUCIÓ EDU/2718/2021, d’1 de setembre, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 582402).

DOGC 8498

ANUNCI sobre fusió per absorció de dues entitats.

DOGC 8498

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/1396/2020, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020) (DOGC núm. 8159, de 22.6.2020).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8496

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Nostra Senyora, de Barcelona.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8495

RESOLUCIÓ EDU/2683/2021, de 30 d’agost, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8494

RESOLUCIÓ EDU/2682/2021, de 31 d’agost, per la qual es determinen el calendari i les condicions d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió, per al curs 2021-2022, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

DOGC 8494

RESOLUCIÓ EDU/2694/2021, de 30 d’agost, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19.

DOGC 8494

RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »