DOGC 7900

ORDRE ARP/120/2019, de 17 de juny, de modificació de l’Ordre ARP/229/2017, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de l’ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l’ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l’alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els esmentats programes i es regula el procediment de selecció del proveïdor per cada programa.

DOGC 7900

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020 (ref. BDNS 461803).

DOGC 7900

RESOLUCIÓ EXI/1618/2019, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització de programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d’educació per al desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7897

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, d’1.3.2019).

DOGC 7897

ORDRE TSF/117/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2019.

DOGC 7897

EDICTE sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Pla de l’Estany per al curs 2019-2020. Consell Comarcal Pla de l’Estany.

DOGC 7897

ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7896

ACORD 51/2019, de 14 de maig, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’aprova el veredicte del jurat dels XVI Premis el CAC a l’escola.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7894

RESOLUCIÓ EMC/1540/2019, de 29 de maig, per la qual s’obre la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ) (ref. BDNS 459842).

DOGC 7894

RESOLUCIÓ EDU/1537/2019, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7892

RESOLUCIÓ EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per participar en diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7891

ACORD GOV/79/2019, de 4 de juny, de cessament i nomenament de membres del Consell Català de Formació Professional.

DOGC 7891

ORDRE JUS/112/2019, de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l’actualitat religiosa, i per a l’edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7888

RESOLUCIÓ EDU/1490/2019, de 29 de maig, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica “araArt”.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7887

RESOLUCIÓ EDU/1461/2019, de 23 de maig, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Joaquima de Vedruna Terrassa, de Terrassa.

DOGC 7887

RESOLUCIÓ EDU/1464/2019, de 27 de maig, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica mòbils.edu.

DOGC 7887

RESOLUCIÓ ARP/1475/2019, de 20 de maig, per la qual s’obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 457852).

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7886

DECRET LLEI 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

DOGC 7886

ACORD GOV/73/2019, de 28 de maig, de nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7885

RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT núm. 8741-2009, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (sentència).

Comments Sense comentaris »