DOGC 7765

ORDRE ENS/204/2018, de 29 de novembre, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat.

DOGC 7765

RESOLUCIÓ ENS/2883/2018, de 21 de novembre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Joan XXIII, de Tarragona.

DOGC 7765

RESOLUCIÓ ENS/2887/2018, de 30 de novembre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Regina Carmeli, de Rubí.

 

 

Comments Sense comentaris »

DOGC 7762

RESOLUCIÓ PRE/2836/2018, de 29 de novembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2018-2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7759

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores del concurs dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat d’Economia Social a l’Alt Pirineu i Aran, anualitats 2018 i següents.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7758

EDICTE de 22 de novembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública un projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Ensenyament.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7757

RESOLUCIÓ ENS/2753/2018, de 20 de novembre, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC 7757

RESOLUCIÓ ENS/2754/2018, de 20 de novembre, per la qual es crea i dona publicitat al programa Llengües i Cultures d’Origen.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7753

ACORD GOV/136/2018, de 20 de novembre, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 7753

EDICTE de 14 de novembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

BOE 282

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio interadministrativo de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio, correspondientes al curso académico 2018-2019.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7748

RESOLUCIÓ ENS/2652/2018, de 8 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l’any 2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7743

RESOLUCIÓ ENS/2591/2018, de 30 d’octubre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú.

DOGC 7743

ACORD GOV/127/2018, de 6 de novembre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7741

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 420112).

Comments Sense comentaris »

DOGC 7740

RESOLUCIÓ PRE/2549/2018, de 31 d’octubre, per la qual es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/1048/2018, de 24 de maig, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l’any 2018 (ref. BDNS 400915).

DOGC 7739

ORDRE ENS/179/2018, de 29 d’octubre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es deroga parcialment l’Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre.

DOGC 7739

RESOLUCIÓ ENS/2512/2018, de 26 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1469/2018, de 27 de juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució ENS/920/2018, de 24 d’abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

 

Comments Sense comentaris »