DOGC 7960

RESOLUCIÓ EDU/2346/2019, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres de formació d’adults públics que no depenen del Departament d’Educació autoritzats a impartir els ensenyaments de llengües i els de competència digital durant el curs 2019-2020.

DOGC 7960

RESOLUCIÓ EXI/2342/2019, de 22 de juliol, que dona publicitat a un acord de la Junta de Govern, pel qual s’obre la convocatòria de la quarta edició del concurs Hip-hop per la Pau (HH 2020) (ref. BDNS 468922).

Comments Sense comentaris »

DOGC 7958

RESOLUCIÓ EDU/2318/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”, per a les edicions 2018-2021 i 2019-2022.

DOGC 7958

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, per la qual s’amplia l’import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 6 de març de 2019, per la qual s’obre la convocatòria de 2019 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 443193).

DOGC 7958

RESOLUCIÓ EDU/2317/2019, de 3 de setembre, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a les edicions 2018-2021 i 2019-2022.

Comments Sense comentaris »

DOGC 6957

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Sarrià-Calassanç, de Barcelona.

DOGC 6957

RESOLUCIÓ EDU/2307/2019, de 5 de setembre, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 2019-2020 i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2019-2020.

DOGC 6957

RESOLUCIÓ EDU/2306/2019, de 4 de setembre, per la qual es crea el projecte de qualificació professional en relació amb diversos cicles impartits en centres que depenen del Departament d’Educació.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7956

RESOLUCIÓ EDU/2296/2019, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2018-2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7955

RESOLUCIÓ EDU/2285/2019, d’1 d’agost, per la qual es modifica la Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021).

DOGC 7955

RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, d’actualització de títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7954

ORDRE PDA/171/2019, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a alumnes de cicle superior de primària, de secundària, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior per les despeses derivades de la seva participació en concursos internacionals amb temàtica científica o tecnològica.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7949

ACORD GOV/117/2019, de 27 d’agost, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 7949

RESOLUCIÓ EDU/2193/2019, de 12 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 467259).

DOGC 7949

RESOLUCIÓ EDU/2192/2019, de 12 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 467258).

Comments Sense comentaris »

DOGC 7946

RESOLUCIÓ EDU/2190/2019, de 22 de juliol, per la qual s’adjudiquen les beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

DOGC 7945

RESOLUCIÓ EDU/2191/2019, de 12 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 467260).

DOGC 7933

RESOLUCIÓ EDU/2189/2019, de 31 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

DOGC 7930

RESOLUCIÓ EDU/2138/2019, de 26 de juliol, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

DOGC 7930

RESOLUCIÓ EDU/2140/2019, de 22 de juliol, per la qual s’obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d’ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d’estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d’àmbit no universitari per a l’any 2019 (ref. BDNS 468185).

DOGC 7930

ACORD 60/2019, de 19 de juny, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels XVII Premis el CAC a l’escola (ref. BDNS 466884).

DOGC 7930

ORDRE EDU/158/2019, de 26 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre ENS/198/2017, de 25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2019-2020.

DOGC 7928

RESOLUCIÓ EDU/2114/2019, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2019-2020.

DOGC 7927

RESOLUCIÓ EDU/2093/2019, de 22 de juliol, per la qual s’obre convocatòria pública per seleccionar els centres educatius de titularitat pública o privada que durant el curs 2018-2019 han fet actuacions relacionades amb el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7925

RESOLUCIÓ EDU/2031/2019, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2019.

DOGC 7925

ORDRE TSF/153/2019, de 19 de juliol, de modificació de l’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2019.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7923

RESOLUCIÓ EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

Comments Comentaris tancats a