DOGC 8089

RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8086

ORDRE TSF/30/2020, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8084

RESOLUCIÓ EDU/653/2020, de 4 de març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Santíssima Trinitat, de Badalona.

DOGC 8084

RESOLUCIÓ EDU/652/2020, de 6 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2020-2021.

DOGC 8084

RESOLUCIÓ EDU/651/2020, de 6 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2020-2021.

DOGC 8084

ORDRE EDU/28/2020, de 5 de març, de creació d’un nou camp d’aprenentatge del Departament d’Educació.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8081

RESOLUCIÓ EDU/585/2020, de 2 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8078

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

DOGC 8078

RESOLUCIÓ EDU/571/2020, de 27 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2020-2021.

DOGC 8078

ACORD GOV/41/2020, de 3 de març, pel qual es modifica l’Acord GOV/38/2020, de 25 de febrer, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8078

ACORD GOV/38/2020, de 25 de febrer, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8077

RESOLUCIÓ JUS/569/2020, de 4 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l’actualitat religiosa, per a actuacions realitzades l’any 2019 (ref. BDNS 498102).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8075

RESOLUCIÓ EDU/502/2020, de 18 de febrer, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Lestonnac-l’Ensenyança, de Lleida.

DOGC 8075

RESOLUCIÓ EDU/501/2020, de 18 de febrer, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Pare Enric d’Ossó, de l’Hospitalet de Llobregat.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8073

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució PRE/3097/2019, de 10 d’octubre, per la qual es convoca un procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica (DOGC núm. 8015, de 3.12.2019).

DOGC 8073

RESOLUCIÓ EDU/461/2020, de 18 de febrer, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2020-2021.

DOGC 8073

ACORD GOV/37/2020, de 25 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell Català de Formació Professional.

DOGC 8073

ACORD GOV/34/2020, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Pla d’acció de mobilitat escolar de Catalunya 2020-2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8071

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Voramar, de Barcelona.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8070

RESOLUCIÓ EDU/449/2020, de 14 de febrer, sobre la composició dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics.

Comments Sense comentaris »