DOGC 7814

RESOLUCIÓ EDU/354/2019, d’11 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020.

DOGC 7814

RESOLUCIÓ EDU/356/2019, d’11 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2019-2020.

DOGC 7814

ORDRE TSF/31/2019, de 18 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 21 de febrer de 2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7813

RESOLUCIÓ EDU/353/2019, de 13 de febrer, per la qual s’autoritza l’adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7811

RESOLUCIÓ PRE/302/2019, de 7 de febrer, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per l’any 2019 en centres que depenen del Departament d’Educació.

Per si resulta d’interès.

DOGC 7811

RESOLUCIÓ EDU/301/2019, de 13 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 410193).

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7810

ACORD GOV/25/2019, d’11 de febrer, de nomenament dels membres de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7808

RESOLUCIÓ EDU/265/2019, d’11 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7807

RESOLUCIÓ EDU/222/2019, de 6 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2019.

DOGC 7807

RESOLUCIÓ per la qual s’incrementa la partida pressupostària dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 402732).

BOE 36

Orden EFP/118/2019, de 24 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución ENS/712/2017, de 31 de marzo.

Comments Comentaris tancats a

DOGC 7805

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

DOGC 7805

RESOLUCIÓ TSF/170/2019, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial (codi de conveni núm. 79000215011994).

Comments Sense comentaris »

DOGC 7804

RESOLUCIÓ EDU/177/2019, de 31 de gener, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2019-2020.

DOGC 7804

RESOLUCIÓ EDU/189/2019, de 30 de gener, per la qual es modifica l’apartat 6.2.2 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2011 i se’n defineix el procediment d’execució.

DOGC 7804

EDICTE de 30 de gener de 2019, pel qual se sotmet a informació pública un projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7803

ORDRE TSF/12/2019, de 4 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada des del dia 5 fins al dia 7 de febrer de 2019.

Comments Sense comentaris »

DOGC 7802

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018).

Comments Sense comentaris »