DOGC 8280

RESOLUCIÓ EDU/2997/2020, de 19 de novembre, per la qual s’acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte de renovació.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8279

EDICTE de 16 de novembre de 2020, pel qual se sotmeten a informació pública dos projectes d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8277

RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8275

RESOLUCIÓ EDU/2872/2020, de 10 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1627/2020, de 6 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1089/2020, de 15 de maig, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’ensenyament d’educació primària, les modificacions dels concerts educatius dels centres privats d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria i la pròrroga dels concerts educatius d’educació primària de determinats centres privats concertats.

DOGC 8275

ACORD GOV/145/2020, de 17 de novembre, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8275

DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

BOE 304

Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente.

BOE 304

Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.

BOE 304

Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.

BOE 304

Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8274

RESOLUCIÓ EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8271

RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

DOGC 8272

RESOLUCIÓ EDU/2790/2020, de 27 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius.

DOGC 8272

RESOLUCIÓ TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s’adopten mesures excepcionals per a la flexibilització de la impartició presencial de la formació professional per a l’ocupació.

Comments Sense comentaris »

BOE 299

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2020 al Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8268

DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8265

RESOLUCIÓ EDU/2754/2020, de 29 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1627/2020, de 6 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1089/2020, de 15 de maig, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’ensenyament d’educació primària, les modificacions dels concerts educatius dels centres privats d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria i la pròrroga dels concerts educatius d’educació primària de determinats centres privats concertats.

DOGC 8265

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Nostra Senyora, de Barcelona.

DOGC 8265

RESOLUCIÓ EDU/2781/2020, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2019-2020.

BOE 293

Orden EFP/1035/2020, de 29 de octubre, por la que se publica la incorporación y cese de la Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE 293

Orden EFP/1034/2020, de 29 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE 293

Orden EFP/1033/2020, de 12 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8264

ACORD GOV/138/2020, de 3 de novembre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

Comments Sense comentaris »