DOGC 8355

RESOLUCIÓ 1140/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2021, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8354

RESOLUCIÓ EDU/485/2021, de 18 de febrer, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Mare de Déu de Montserrat, de Rubí.

DOGC 8354

RESOLUCIÓ EDU/484/2021, de 18 de febrer, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Regina Carmeli, de Rubí.

DOGC 8354

ORDRE EDU/46/2021, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a finançar la contractació de tècnics d’integració social a diversos centres privats concertats participants en el Programa d’innovació pedagògica Plans educatius d’entorn 0-20, per al curs 2020-2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8353

RESOLUCIÓ EDU/477/2021, de 22 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2021-2022.

DOGC 8353

RESOLUCIÓ EDU/476/2021, de 22 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2021-2022.

DOGC 8353


RESOLUCIÓ TSF/475/2021, de 9 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8351

RESOLUCIÓ EDU/455/2021, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l’any 2021, d’Era Val d’Aran.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8349

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 9 de febrer de 2021, pel qual s’aproven modificacions d’adscripcions entre escoles d’educació primària i instituts d’educació secundària obligatòria.

DOGC 8349

RESOLUCIÓ EDU/463/2021, de 17 de febrer, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2021-2022.

DOGC 8349

RESOLUCIÓ EDU/443/2021, de 16 de febrer, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica FuturaFP.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8348

ORDEN EDU/39/2021, de 16 de febrero, por la que se establece el desarrollo de las prácticas profesionalizadoras universitarias y de otras instituciones formadoras en centros educativos formadores, servicios educativos y dependencias del Departamento de Educación y se establece el procedimiento para la selección y acreditación de centros formadores.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8347

RESOLUCIÓ EDU/426/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord d’encomana de gestió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Agència Catalana de la Joventut, per a la realització d’estades d’immersió lingüística en llengua anglesa als albergs de la XANASCAT per al curs 2019-2020 (codi 2019/9/0062).

DOGC 8346

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

BOE 45

Orden EFP/143/2021, de 12 de febrero, por la que se nombra vocal del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

BOE 45

Orden EFP/141/2021, de 15 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8344

RESOLUCIÓ EDU/331/2021, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

DOGC 8344

DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

DOGC 8344

RESOLUCIÓ PRE/392/2021, de 12 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8343

RESOLUCIÓ EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s’estableix l’organització i la gestió de la modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l’apartat 8 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8342

RESOLUCIÓ JUS/355/2021, de 10 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions en matèria d’afers religiosos, per a actuacions realitzades l’any 2020 (ref. BDNS 547329).

DOGC 8342

RESOLUCIÓ PRE/375/2021, de 8 de febrer, per la qual s’aprova el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya, 2020-2030.

Comments Sense comentaris »