Arxiu de l'autor

DOGC 8387

RESOLUCIÓ EXI/1033/2021, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria del Premi Participa a l’Escola per a l’any 2021 (ref. BDNS 556948).

BOE 90

Real Decreto 176/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de especialización en Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario y se fijan los aspectos básicos del currículo.

BOE 90

Real Decreto 175/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de especialización en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8386

EDICTE sobre aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Pla de l’Estany per al curs 2021-2022.

DOGC 8386

RESOLUCIÓ EDU/970/2021, de 6 d’abril, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Sant Antoni de Pàdua, de Mataró.

DOGC 8386

RESOLUCIÓ EDU/969/2021, de 6 d’abril, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Sagrada Família, del Masnou.

DOGC 8386

RESOLUCIÓ EDU/1010/2021, de 9 d’abril, per la qual es dicten instruccions referents a l’organització i el funcionament dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) sostinguts amb fons públics.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8384

ORDRE EDU/76/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d’oportunitats educatives, per al curs 2020-2021.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8383

RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

BOE 85

Resolución de 5 de abril de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los premios nacionales eTwinning 2021, en las enseñanzas oficiales no universitarias.

BOE 85

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8381

EDICTE sobre exposició pública de les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en centres educatius sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2021-2022.Consell Comarcal del Gironès

DOGC 8381

EDICTE sobre aprovació inicial de bases reguladores d’ajuts de desplaçament adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2021-2022.
Consell Comarcal del Garraf

DOGC 8381

EDICTE sobre aprovació inicial de bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2021-2022. Consell Comarcal del Garraf

Comments Sense comentaris »

DOGC 8378

RESOLUCIÓ EDU/863/2021, de 24 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n’estableixen les bases.

DOGC 8378

RESOLUCIÓ EDU/831/2021, de 22 de març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Vedruna Artés, d’Artés.

DOGC 8378

RESOLUCIÓ EDU/830/2021, de 23 de març, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/2096/2020, de 18 d’agost, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2020-2021.

DOGC 8377

ACORD 23/2021, de 10 de març, pel qual es nomenen els membres del jurat dels XVIII Premis el CAC a l’escola.

BOE 76

Orden EFP/298/2021, de 22 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones empresariales.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8380

RESOLUCIÓ EDU/867/2021, de 26 de març, per la qual es dona publicitat de l’inici de la impartició del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional al centre educatiu privat Escola Pia d’Olot, d’Olot.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8374

RESOLUCIÓ EDU/775/2021, de 17 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica FP dual, i es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial, per ser inclosos al Programa, a partir del curs 2021-2022.

DOGC 8374

RESOLUCIÓ TSF/829/2021, de 24 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8373

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre d’educació privat Sant Joan Baptista, de Barcelona.

DOGC 8373

ACORD GOV/33/2021, de 23 de març, de nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8373

DECRET 18/2021, de 23 de març, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Maquinària Escènica, i se n’estableix el currículum.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8372

Consell Comarcal – Baix Empordà
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en centes educatius de la comarca del Baix Empordà sufragats amb fons públics, per al curs 2021-2022.

DOGC 8372

RESOLUCIÓ EDU/800/2021, de 19 de març, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518299).

BOE 71

Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Comments Sense comentaris »