Arxiu de l'autor

DOGC 8321

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Sarrià-Calassanç, de Barcelona.

DOGC 8321

RESOLUCIÓ EMC/82/2021, de 5 de gener, per la qual s’obre la convocatòria dels ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2020) (ref. BDNS 544607).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8320

ORDRE JUS/3/2021, de 12 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d’afers religiosos.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8318

RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8315

ORDRE PRE/237/2020, de 31 de desembre, per la qual es modifiquen els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional.

DOGC 8315

DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8313

RESOLUCIÓ JUS/12/2021, de 7 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la director/a general de la Direcció General d’Afers Religiosos (convocatòria de provisió núm. JUS/022/20).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8312

RESOLUCIÓ EMC/3520/2020, de 29 de desembre, per la qual es fa pública l’adjudicació dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2019-20 “Els teus actes de consum poden canviar el món, com ho faries tu?” (Consumòpolis 15).

DOGC 8312

RESOLUCIÓ JUS/3500/2020, de 9 de desembre, per la qual es convoca la sisena edició del Premi de Recerca en Memòria Democràtica per a treballs realitzats pels/per les alumnes de batxillerat matriculats/ades en centres educatius de Catalunya per al curs acadèmic 2019-2020 (ref. BDNS 543263).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8311

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de desplaçament a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix Empordà per al curs 2020-2021. Consell Comarcal del Baix Empordà

DOGC 8311

RESOLUCIÓ TSF/3513/2020, de 18 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni 79100215012020).

BOE 7

Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2021

Comments Sense comentaris »

DOGC 8310

RESOLUCIÓ EDU/3499/2020, de 30 de desembre, per la qual es determinen el calendari i el procés de preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, dels cursos d’especialització de formació professional.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8309

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8308

RESOLUCIÓ EMC/3498/2020, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG).

DOGC 8307

ORDRE EDU/232/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior.

DOGC 8307

DECRET LLEI 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19.

BOE 340

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad.

BOE 340

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2020 al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del COVID-19: #PROA+ (20-21).

BOE 340

Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

BOE 335

Real Decreto 1039/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales de varias familias profesionales.

BOE 335

Real Decreto 1038/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales de varias familias profesionales.

Comments Sense comentaris »