DOGC 8265

RESOLUCIÓ EDU/2754/2020, de 29 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1627/2020, de 6 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1089/2020, de 15 de maig, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’ensenyament d’educació primària, les modificacions dels concerts educatius dels centres privats d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria i la pròrroga dels concerts educatius d’educació primària de determinats centres privats concertats.

DOGC 8265

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Nostra Senyora, de Barcelona.

DOGC 8265

RESOLUCIÓ EDU/2781/2020, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2019-2020.

BOE 293

Orden EFP/1035/2020, de 29 de octubre, por la que se publica la incorporación y cese de la Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE 293

Orden EFP/1034/2020, de 29 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE 293

Orden EFP/1033/2020, de 12 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

Els comentaris estan tancats.