Arxiu de la categoria “General”

DOGC 8407

RESOLUCIÓ EDU/1353/2021, de 4 de maig, per la qual es fa pública la concessió de la segona edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques en el camp de la formació professional, corresponent a l’any 2020.

DOGC 8407

RESOLUCIÓ EDU/1352/2021, de 4 de maig, per la qual es dona publicitat a la primera Addenda de pròrroga de la vigència del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, formalitzat el 27 de gener de 2020.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8405

RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8406

RESOLUCIÓ TSF/1257/2021, de 7 d’abril, per la qual es dona publicitat al Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Catalunya, per a la qualificació del Centre de Referència Nacional en l’Àrea Professional d’Operacions Mecàniques de la família professional de Fabricació Mecànica en l’àmbit de la formació professional.

BOE 111

Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del currículo.

BOE 111

Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8404

ORDRE EDU/94/2021, de 30 d’abril, per la qual s’estableixen els currículums dels perfils professionals del programa de formació i inserció d’Auxiliar d’activitats aqüícoles i d’Auxiliar de comercialització de productes i logística.

BOE 109

Real Decreto 263/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Modelado de la información de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del currículo.

BOE 109

Real Decreto 262/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Implementación de redes 5G y se fijan los aspectos básicos del currículo.

BOE 109

Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos básicos del currículo, se modifican diversos reales decretos por los que se establecen cursos de especialización y los aspectos básicos del currículo y se corrigen errores del Real Decreto 283/2019, de 22 de abril y del Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por los que establecen los títulos y los aspectos básicos del currículo.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8403

RESOLUCIÓ EDU/1275/2021, de 30 d’abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2021-2022, dels cicles de formació professional de grau bàsic, al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i als itineraris formatius específics.

DOGC 8403

ACORD GOV/55/2021, de 4 de maig, de nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8403

RESOLUCIÓ EDU/1283/2021, de 29 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2020-2021.

DOGC 8403

ACORD GOV/54/2021, de 4 de maig, pel qual s’estableixen diverses mesures transitòries per garantir la posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

BOE 107

Orden EFP/430/2021, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

BOE 107

Orden EFP/428/2021, de 21 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Universidades.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8401

RESOLUCIÓ EDU/1261/2021, de 28 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2021-2022.

DOGC 8401

RESOLUCIÓ EDU/1211/2021, de 26 d’abril, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

DOGC 8401

RESOLUCIÓ TSF/1225/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020).

BOE 106

Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2021

Comments Sense comentaris »

DOGC 8400

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració signats pel Consorci de Formació Professional d’Automoció durant el 2020.

DOGC 8400

RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8399

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat de l’inici de la impartició del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional al centre educatiu privat Escola Pia-Luz Casanova, de Barcelona.

DOGC 8399

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat de l’inici de la impartició del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional al centre educatiu privat Escola Pia Sant Antoni, de Barcelona.

DOGC 8399

ORDRE TSF/86/2021, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8398

RESOLUCIÓ EDU/1218/2021, de 25 d’abril, per la qual s’encarrega al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya l’emissió dels certificats digitals personals de signatura electrònica T-CAT per a l’any 2021.

Comments Sense comentaris »