DOGC 8371

RESOLUCIÓ EDU/783/2021, de 16 de març, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció.

BOE 70

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero/a para el curso 2021/2022.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8370

RESOLUCIÓ EDU/748/2021, de 8 de març, per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

DOGC 8370

RESOLUCIÓ EDU/746/2021, de 8 de març, per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

DOGC 8370

RESOLUCIÓ EDU/744/2021, de 8 de març, per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8369

RESOLUCIÓ TSF/741/2021, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de modificació de l’article 63 i les taules salarials 2020 i 2021 del Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994).

DOGC 8369

RESOLUCIÓ EDU/763/2021, de 15 de març, per la qual s’amplia l’import destinat a la subvenció establert a la Resolució EDU/2027/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518299).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8368

RESOLUCIÓ EDU/742/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

DOGC 8368

RESOLUCIÓ EDU/752/2021, de 9 de març, de modificació de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

BOE 66

Decreto-ley 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8366

RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.

DOGC 8366

RESOLUCIÓ EDU/703/2021, de 9 de març, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 518300).

BOE 64

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8365

RESOLUCIÓ EDU/654/2021, de 5 de març, per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

DOGC 8365

RESOLUCIÓ EDU/653/2021, de 5 de març, per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

DOGC 8365

ORDRE EDU/57/2021, de 9 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats, per al curs 2020-2021 i 2021-2022.

BOE 63

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con Samsung, para iniciar e impulsar la aplicación didáctica de las tecnologías según el modelo del proyecto “Aula del Futuro”.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8364

RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8363

RESOLUCIÓ EDU/678/2021, de 9 de març, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

BOE 61

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8362

ACORD GOV/24/2021, de 9 de març, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 8362

DECRET 16/2021, de 9 de març, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana, i se n’estableix el currículum.

Comments Sense comentaris »

BOE 58

Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

BOE 58

Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan 117 plazas de estancias profesionales en varios países europeos para profesorado perteneciente a distintos cuerpos, curso 2021/2022

BOE 58

Orden EFP/211/2021, de 2 de marzo, por la que se publica el cese y nombramiento de Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/597/2021, de 2 de març, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica Recerca, Creació i Servei i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2021-2022.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/632/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/631/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/630/2021, de 23 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/629/2021, de 22 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/628/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/627/2021, de 22 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme – Vallès Oriental, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/626/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/625/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

DOGC 8361

RESOLUCIÓ EDU/624/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l’adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

Comments Sense comentaris »