DOGC 8302

DECRET LLEI 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.

DOGC 8302

RESOLUCIÓ EDU/3339/2020, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el contingut del conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, i l’entitat corresponent, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu i/o el programa formatiu a l’institut corresponent i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament d’Educació la competència per a la signatura del conveni i de les seves addendes.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8300

RESOLUCIÓ EDU/3321/2020, d’11 de desembre, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presta el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 539578).

DOGC 8300

RESOLUCIÓ 1117/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 43/2020, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

DOGC 8299

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

BOE 331

Extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan los Premios Nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía y la colaboración en las Olimpiadas Matemáticas Junior correspondientes al año 2021

Comments Sense comentaris »

DOGC 8298

RESOLUCIÓ TSF/3267/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a les taules salarials del 2020 (codi de conveni núm. 79000215011994).

Comments Sense comentaris »

BOE 327

Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8293

RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8292

ACORD GOV/154/2020, de 9 de desembre, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8290

RESOLUCIÓ 1098/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 41/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

DOGC 8290

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat López Vicuña, de Barcelona.

DOGC 8290

RESOLUCIÓ PRE/3149/2020, de 19 de novembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2020-2021.

DOGC 8288

RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8286

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2020, per la qual s’amplia l’import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 23 d’octubre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria de 2020 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 530103).

DOGC 8286

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 23 de novembre de 2020, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2020-2021.

DOGC 8286

RESOLUCIÓ EDU/3116/2020, de 26 de novembre, de delegació de competències del director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme – Vallès Oriental en les persones titulars de la Direcció de 81 centres educatius.

DOGC 8286

DECRET LLEI 48/2020, d’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8284

RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168).

DOGC 8284

RESOLUCIÓ EDU/3074/2020, de 26 de novembre, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d’infants de titularitat privada a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-2020 (ref. BDNS 519447).

BOE 314

Orden EFP/1129/2020, de 23 de noviembre, por la que se publica la incorporación y cese de Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8283

RESOLUCIÓ EDU/3056/2020, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1999/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518298).

Comments Sense comentaris »