Arxiu de la categoria “General”

DOGC 8343

RESOLUCIÓ EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s’estableix l’organització i la gestió de la modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l’apartat 8 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8342

RESOLUCIÓ JUS/355/2021, de 10 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions en matèria d’afers religiosos, per a actuacions realitzades l’any 2020 (ref. BDNS 547329).

DOGC 8342

RESOLUCIÓ PRE/375/2021, de 8 de febrer, per la qual s’aprova el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya, 2020-2030.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8341

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8340

RESOLUCIÓ TSF/348/2021, de 10 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 548618).

DOGC 8340

ORDRE TSF/35/2021, de 10 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021.

DOGC 8340

RESOLUCIÓ EDU/333/2021, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2020-2021 (codi 2020/2/0001).

Comments Sense comentaris »

DOGC 8339

RESOLUCIÓ EDU/281/2021, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord de col·laboració, de 17 de febrer de 2020, entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Universitat d’Andorra, per a la realització de pràctiques d’alumnes en centres educatius, serveis educatius i unitats que depenen del Departament d’Educació (codi 2020/4/0005).

Comments Sense comentaris »

BOE 35

Real Decreto 91/2021, de 9 de febrero, por el que se nombra Presidenta del Consejo Escolar del Estado a doña Encarnación Corpus Cuenca Carrión.

BOE 35

Real Decreto 90/2021, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Enrique Ángel Roca Cobo como Presidente del Consejo Escolar del Estado.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8337

RESOLUCIÓ SLT/253/2021, de 28 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies (ref. BDNS 547757).

BOE 34

Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan cursos tutorizados en línea para la formación de profesorado de niveles no universitarios y del curso sobre el desarrollo de la función directiva, año 2021

BOE 34

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Gante, para la realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y de posgrado en el ámbito de la Consejería de Educación en Bélgica.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8336

RESOLUCIÓ EDU/208/2021, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021.

DOGC 8336

DECRET 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8334

RESOLUCIÓ EDU/197/2021, de 27 de gener, per la qual s’obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2021-2022.

DOGC 8334

RESOLUCIÓ EDU/196/2021, de 27 de gener, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Vedruna Artés, d’Artés.

Comments Sense comentaris »

DOGC 8333

RESOLUCIÓ EDU/178/2021, de 25 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2021-2022.

DOGC 8333

ACORD GOV/11/2021, de 2 de febrer, pel qual es declara l’existència d’interès públic en l’exercici de la docència, com a professorat especialista, en els ensenyaments del sistema educatiu on està legalment prevista aquesta figura, per part dels empleats públics al servei de la Generalitat de Catalunya que desenvolupen activitats en el sector públic relacionades amb els cicles formatius objecte de l’activitat docent.

BOE 30

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre.

BOE 30

Orden EFP/81/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Termalismo y bienestar.

BOE 30

Decreto-ley 52/2020, de 22 de diciembre, de reanudación de la actividad escolar el segundo trimestre del curso escolar 2020-2021.

Comments Sense comentaris »