Família Escola Acció Compartida
2015
74
Créixer en la fe
Parlem-ne sense por
Testimoniar la fe

En una conversa suscitada en un grup de persones implicades en la vida parroquial es parlava de la dificultat que comporta testimoniar la fe. S’escoltaven, entre altres, aquestes frases: “Les famílies dels infants que vénen a la catequesi són d’origen divers, de nivells culturals heterogenis, de variades economies, de religiositats diferenciades segons la formació rebuda i les experiències viscudes. No és fàcil trobar la manera d’apropar-se a pares i infants”, (una catequista). “No ens podem quedar en el poc interès i poc convenciment d’alguns. Un bon nombre, a més dels que són practicants, dels qui s’acosten a l’hora de les comunions, bateigs i matrimonis tenen una certa inquietud religiosa”, (un membre del grup de preparació al matrimoni). “Ens caldria, però, més decisió per part nostra per escampar la Bona Nova arreu: a la parròquia, a la família, entre els amics i coneguts, els companys de treball, de lleure, d’estudis,... Com ho feien els apòstols amb jueus i pagans d’arreu del món conegut, cercant el diàleg amb les persones”, (una mare de família que col·labora amb la Caritas parroquial). “Per fer-ho de debò, és imprescindible una formació adequada. Necessitem una base suficient, una vida espiritual activa i una actitud propera i senzilla” (directora de cants de la missa d’onze). “Sovint callem, per un fals respecte o per por a ser mal interpretats, a l’hora de manifestar la nostra opinió com a cristians”, (una altra catequista)...  

Potser heu escoltat frases com aquestes i fins i tot participat en converses en les quals les heu o s’han formulat. Les qüestions descrites se susciten en múltiples ocasions i en grups diversos. Convé tenir presents les paraules de Jesús: ”Els digué: Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat” (Mc 16,15). Els cristians som testimonis del Crist arreu del món. La nostra vida ha de fer present la manera d’actuar de Jesús i ser-ne un bon exemple i referent, malgrat les febleses i limitacions personals. Les nostres paraules comunicant el que deia, esdevindran anunci. Aquesta és la dimensió missionera de la nostra fe. Parlar-ne sense por sempre que sigui possible i convenient, en especial als infants i joves. L’Esperit actua en nosaltres.  

Especial interès mereix la nostra formació que ens donarà les paraules adequades, la vida interior i la pregària que apropen al Qui hem de testimoniar i els sagraments que ens enfortiran davant les pors i dificultats. Per sobre de tot, estimar l’altre, reconèixer-hi la germana o el germà. Som-hi!    

Enric Puig Jofra, SJ

Qüestions per al diàleg
1

És fàcil apropar-se als mestres, pares, nois i noies... a les nostres escoles?

2

Som capaços de compartir i testimoniar allò que és fonamental per a nosaltres?

3

Parlem de tot amb llibertat o hi ha temes “tabú” en les nostres vides (religió, política, sexe...)?

El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Avís Legal
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart