Posts Tagged “matemàtiques”

Els escolars de sisè de primària que ahir van realitzar les primeres proves de l’avaluació encarregades per la Generalitat van trobar, en general, assumibles els exàmens de català i matemàtiques, que serviran per saber el nivell dels estudiants que l’any que ve començaran secundària. Per segon any consecutiu, els gairebé 67.000 alumnes de sisè de primària van iniciar les proves ideades per la Generalitat per determinar el seu domini de les competències bàsiques en les matèries de català, castellà, matemàtiques i anglès, encara que no comptaran en el seu expedient acadèmic.

En un ambient barreja de nerviosisme i d’expectació, els nens d’entre onze i dotze anys es van examinar ahir al matí de català i matemàtiques, i avui ho faran de castellà i, com a novetat en relació amb el curs passat, d’anglès.

Les escenes de nens asseguts als seus pupitres separats els uns dels altres i enfrontant-se a uns quaderns de preguntes es van repetir en una mica més de 2.000 centres escolars de tot Catalunya.

En català va destacar el dictat, una de les novetats en la prova de català i castellà d’aquest any, juntament amb una redacció sobre el seu animal preferit. En matemàtiques, la prova que els feia més por, els escolars havien de respondre a 14 problemes de càlcul o geometria, entre altres exercicis. Els professors també van considerar assequibles les proves que es van fer ahir.

Comments Sense comentaris »

N. Serret- Tarragona

5.874 alumnes del Camp de Tarragona i 1.722 de les Terres de l’Ebre realitzaran avui i demà la prova de sisè de primària que avalua les competències bàsiques que haurien d’haver assolit en català, castellà i matemàtiques i, des d’aquest any, en anglès. És el segon any que es fa, però el primer en què participen tots els alumnes de sisè. Els resultats del curs passat no són precisament bons: un de cada quatre no havia assolit les competències bàsiques, la qual cosa dificulta el seu pas per l’ESO.

La novetat principal de la prova que els alumnes de sisè de primària hauran de fer avui i demà és la incorporació de la llengua estrangera, majoritàriament l’anglès, en l’avaluació de les competències bàsiques. Però també s’hi introdueix un dictat, tant en llengua catalana com en llengua castellana, que consistirà a escoltar la gravació d’un text i emplenar els buits que hi faltin, segons explica l’inspector en cap dels serveis territorials d’Educació a Tarragona, Francesc Roig. A més, a diferència del curs passat, enguany la prova es realitzarà en dos dies en lloc d’un i hi prendran part tots els escolars, ja que l’any passat cada escola decidia si n’eximia.

L’objectiu últim és «conèixer la situació educativa a Catalunya», explica el director dels serveis territorials Vicent Villena, però també ha de servir als centres educatius per introduir millores en funció dels resultats, ja que «els centres tenen incidència en el resultat de l’alumnat en totes les competències avaluades», hi afegeix.

I els resultats de l’any passat, el primer que es feia la prova però no la primera vegada que s’avaluen els alumnes, no són precisament bons, com ja va reconèixer el mateix conseller d’Educació Ernest Maragall: un de cada quatre escolars de sisè no havia assolit les competències bàsiques, i això pot significar que tindrà dificultats en el seu pas per l’ESO si no es reforcen les matèries amb atenció individualitzada, ja que s’ha comprovat que el mateix percentatge es repeteix al final de l’ESO. Així ho indica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, un cop analitzats els resultats. Una de les conclusions més clares que n’ha extret és que «el nivell socioeconòmic determina els resultats», resumeix el mateix Villena, fins al punt que entre l’alumnat de nivell socioeconòmic baix i de nivell alt es produeixen diferències de fins a 13 punts percentuals de mitjana.

Però les diferències també es constaten segons la nacionalitat dels escolars: els estrangers presenten un percentatge proper al 40% de no-assoliment de les competències. Alhora, es produeixen trets diferencials, com ara que els xinesos destaquen per sobre de la mitjana en matemàtiques.

ELS RESULTATS

Llengua catalana
76,8% de puntuació mitjana global
L’alumnat de nivell socioeconòmic baix obté una puntuació mitjana de 68,7%
L’alumnat de nivell socioeconòmic mitjà obté una puntuació del 77,3%
L’alumnat de nivell socioeconòmic alt obté una puntuació del 81,3%
Llengua castellana
74,7% de puntuació mitjana global
L’alumnat de nivell socioeconòmic baix obté una puntuació mitjana de 66,4%
L’alumnat de nivell socioeconòmic mitjà obté una puntuació del 75%
L’alumnat de nivell socioeconòmic alt obté una puntuació del 79,7%
Matemàtiques
78% de puntuació mitjana global
L’alumnat de nivell socioeconòmic baix obté una puntuació mitjana del 70%
L’alumnat de nivell socioeconòmic mitjà obté una puntuació del 78,5%
L’alumnat de nivell socioeconòmic alt obté una puntuació del 82,3%

Comments Sense comentaris »

  • Educació  crea un programa per incentivar les vocacions científiques des de diferents àmbits educatius. És per això que avui es constitueix el grup de treball per a l’excel·lència educativa.
  • El professorat, eina clau en el procés, ha de fomentar i detectar les vocacions científiques entre l’alumnat. El curs passat 13.613 docents van fer formació relacionada amb aquest àmbit.
  • Al Batxillerat, 38.608 alumnes trien la modalitat científica i tecnològica.
  • El grup de treball estarà format per professorat expert que proposarà sortides per als alumnes amb un alt rendiment en ciències, tecnologia i matemàtiques.
  • Estades en campus científics i laboratoris, contacte amb científics de prestigi o beques són algunes de les propostes del grup de treball.
  • Les noies i l’alumnat no nadiu són un dels sectors on més cal incidir per promoure les vocacions científiques.
El Departament d’Educació ha creat el Programa per a la promoció de l’excel·lència en ciències, tecnologia i matemàtiques amb l’objectiu de detectar les vocacions i l’alt rendiment entre l’alumnat en aquests àmbits.
Una de les primeres mesures d’aquest pla és la constitució del grup de treball per a l’excel·lència educativa, que s’ha presentat oficialment aquesta tarda. Aquest òrgan consultiu està format per una trentena d’experts de l’àmbit universitari, no universitari, de primària i de secundària.
La principal tasca del grup d’experts és proposar accions concretes que ajudin tant a detectar l’alumnat amb un alt rendiment en aquestes matèries i a potenciar les seves capacitats, així com a oferir vies de sortida per a promoure les vocacions i potencialitats dels i les alumnes.
Entre les propostes del grup de treball hi ha la possibilitat que l’alumnat d’altes capacitats pugui fer estades en laboratoris, en parcs de recerca, en campus científics, així com entrar en contacte directe amb reconeguts científics i matemàtics de prestigi nacional. Altres vies també contemplades són la incentivació a través de beques.
Detecció d’altes capacitats científiques
Segons dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, en els darrers anys l’alumnat inscrit en carreres tècniques ha baixat en un 18%, i en les carreres científiques i matemàtiques gairebé un 17%. Un dels fets que explica aquesta dada és la davallada d’estudiants en les modalitats de batxillerat científic i tecnològic. L’actual curs 2009-2010, 38.608 alumnes cursen la modalitat de Ciències i Tecnologia de batxillerat.
Amb la creació del grup de treball, es volen detectar els casos d’excel·lència ja a l’educació primària i promoure un seguit d’accions per al seu desenvolupament a la secundària i als ensenyaments postobligatoris.
És palès que entre els i les alumnes hi ha vocacions científiques, però sovint no es troben els millors camins per potenciar-les. Un dels motius és el currículum i la metodologia docent actual, que en ocasions fa més èmfasi en aspectes memorístics que no pas en processos d’interpretació i deducció. És per això que caldrà treballar per exemple, per promoure la metodologia científica i la recerca en altres àrees com les ciències humanes o socials, per potenciar en els currículums de forma rellevant els continguts de ciències, tecnologia i matemàtiques.
La tasca del professorat dels centres és important a l’hora de detectar les potencialitats entre l’alumnat, i és per això que el programa per a la promoció de l’excel·lència incideix en el sector docent. Es proposa, per exemple, que el professorat estimuli les vocacions científiques, sobretot entre les dones i l’alumnat no nadiu, menys present en l’àmbit científic.
Altres recomanacions per al professorat incideixen en la importància de fomentar les xarxes d’intercanvi i en oferir un marc flexible de formació permanent per al professorat. El darrer curs, 13.613 docents van fer formació en l’àmbit de la ciència (6.818), la tecnologia (1.727) i les matemàtiques (5.068). La previsió de formació per aquest curs és de 8.693 persones en aquests mateixos àmbits.

Comments Sense comentaris »