Convocatòria del curs 2008-2009

Les llistes completes dels ajuts atorgats i denegats per al finançament dels llibres de text i material didàctic complementari en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs acadèmic 2008-2009 es poden consultar als taulers d’anuncis dels serveis centrals i territorials del Departament d’Educació.

Resolució EDU/1124/2010, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió dels ajuts per al finançament dels llibres de text i material didàctic complementari en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs acadèmic 2008-2009.

Convocatòria del curs 2009-2010

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 30 de setembre de 2009, ambdós inclosos.

Les persones sol·licitants que no tinguin reserva de plaça el 30 de setembre de 2009 poden presentar la sol·licitud amb posterioritat a aquest termini.

Destinataris

Poden sol·licitar aquests ajuts:

 • les famílies de l’alumnat que ja va obtenir un ajut en la convocatòria del curs 2008-2009 (si no es canvia de nivel educatiu) i
 • les famílies de l’alumnat la renda* de les quals l’any 2008 no hagi superat els següents llindars màxims:
  • famílies d’1 membre: 9.320,00 euros
  • famílies de 2 membres: 15.181,00 euros
  • famílies de 3 membres: 19.937,00 euros
  • famílies de 4 membres: 23.648,00 euros
  • famílies de 5 membres: 26.835,00 euros
  • famílies de 6 membres: 29.913,00 euros
  • famílies de 7 membres: 32.822,00 euros
  • famílies de 8 membres: 35.717,00 euros
  • a partir del vuitè membre, cal afegir 2.868,00 euros per cada nou membre computable.

* El Departament d’Educació calcula la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici de 2008 de cada un dels membres computables de la família.

Sol·licitud

Per demanar l’ajut cal emplenar la sol·licitud (disponible a partir de l’1 de setembre) i presentar-la acompanyada de la documentació en el centre educatiu on l’alumne o l’alumna estigui matriculat o matriculada per al curs acadèmic 2009-2010.

Documentació

La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada de:

 • una fotocòpia del NIF o el NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys,
 • una fotocòpia del document de l’entitat bancàriaon constin les dades del compte on es vol percebre la beca (amb el nom de les persones titulars i cotitulars, entre els quals hi ha d’haver el o la sol·licitant de l’ajut),
 • si és el cas, documentació acreditativa de la pertinença de la persona sol·licitant a una família nombrosa,
 • justificants de la despesa feta en la compra dels llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.

Per obtenir informació sobre l’estat de tramitació, adreceu-vos als serveis territorials del Departament d’Educació, al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) o a la Consulta de beques.

La resolució de la convocatòria es publicarà als taulers d’anuncis del CEB, els serveis centrals i els serveis territorials del Departament d’Educació. Es consideraran desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.

Els comentaris estan tancats.