Cursos disponibles

Course Image 88.01 El Projecte de Convivència

88.01 El Projecte de Convivència

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

La convivència en els centres sempre ha estat una prioritat absoluta de les escoles.En qualsevol circumstància, tot alumne té dret a estar no només segur, sinó en unentorn amable i afectiu de convivència. Darrerament, canvis socials i tecnològics hanafavorit cert repunt de situacions de conflicte. Potser per aquest motiu, l’Administracióeducativa ha establert que
totes les escoles han d’implementar un Pla deConvivència
en el marc del projecte educatiu abans del 30 de juny de 2021. Aquestdocument ha de recollir les mesures per implementar un estil adequat de relació, lapromoció de la convivència al centre de manera efectiva, la planificació de la detecciósistemàtica de situacions on la convivència es vegi amenaçada, la promoció demecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, així com d’altres mesures encas d’incompliment de les normes


Dates: Del 20 al 23 de setembre del 2021
Horari: AV: 20,21,22 i 23set De 15.00 a 18.45h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15 hores AV
Formadora: Mª Helena Tolosa

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnín (bbonnin@escolacristiana.org)

Course Image 21143.01 Aprenentatge basat en problemes (ABP) (Pare Manyanet- Reus)

21143.01 Aprenentatge basat en problemes (ABP) (Pare Manyanet- Reus)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

A la FECC concebem la innovació educativa com un procés de reflexió planificat pel centre i liderat per l’equip directiu, encaminat a millorar l’aprenentatge dels alumnes. En els darrers anys, diferents línies d’investigació han fet aportacions importants a la pedagogia; entre d’altres, la concepció de l’aprenentatge en termes de competències, el model de les intel·ligències múltiples i els estudis neurològics aplicats a l’aprenentatge: tots plegats han fet aportacions força coincidents que es concreten en un canvi important en les escoles.

De manera especial, l’Administració educativa ha apostat des de fa temps per l’aprenentatge competencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen: ara cal ser competent, tenir la capacitat de resoldre problemes. Per a això calen els continguts, és clar, però no només (i segurament apresos d’una altra manera). Això ens qüestiona la manera de fer a les escoles, especialment en l’etapa d’educació secundària, on hi ha força pressió sobre els resultats.

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’alumne, en la qual es planteja a un grup d’alumnes un problema, interrogant, situació que guia la investigació i, per tant, l’adquisició de coneixement. L’objectiu del curs és conèixer la metodologia per treballar i avaluar per competències.

Dates: Del 28 de setembre al 4 de novembre de 2021 ( AV 28 i 29 set: 17.30-18.30h; i 14oct: 17.15-18.15h)
Modalitat: Teleformació
Horari: AV 28 i 29 set: 17.30-18.30h; i 14oct: 17.15-18.15h
Durada: 30h.
Formador: Pau Romeu

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius, Escola de Directius 2020-2021, EdD 22

Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius, Escola de Directius 2020-2021, EdD 22

L’Escola de Directius és una activitat formativa de llarga durada adreçada als directius de les escoles adherides a la Fundació de l’escola cristiana de Catalunya i altres col·lectius, que és un títol propi que rep el nom de Títol d’Expert en Direcció de Centres Escolars de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

Course Image 19159.01 Consolidació del Projecte Educatiu a l’Educació Infantil i Primària. El treball de les competències

19159.01 Consolidació del Projecte Educatiu a l’Educació Infantil i Primària. El treball de les competències

Consolidació de l'elaboració del Projecte Educatiu d'Infantil i elaboració del Projecte Educatiu de Primària.

Avaluació de la metodologia dels racons i tallers a Infantil i Primària

Avaluació per competències

Course Image A2004.01 La resolució consensuada i els expedients disciplinaris en el marc de l’educació de la convivència

A2004.01 La resolució consensuada i els expedients disciplinaris en el marc de l’educació de la convivència

Aquest curs està inscrit en el programa de TUTORIA I ORIENTACIÓ

Educar en la convivència en els centres docents és un objectiu molt important. Per donar-li resposta, les escoles disposen de diverses eines, la millor de les quals és segurament el Pla d’acció tutorial i la figura protagonista del tutor. Una de les eines der la qual disposen els centres per donar resposta a les conductes greument perjudicials per la convivència és la incoació d’un expedient disciplinari; és una eina excepcional que només s’ha d’emprar en situacions molt concretes. També és una eina complexa, molt regulada i que té un cost relacional important. Per tant, abans d’aplicar-la, cal valorar bé les alternatives. Però es pot descartar d’entrada, ja que en algunes circumstàncies és necessària pel propi alumne i família, que han d’entendre que hi ha límits que no es poden traspassar i perquè la pròpia comunitat educativa vegi que l’escola posa límits davant de conductes molt greus. Arribat el cas i després de valorar les circumstàncies, cal fer un expedient i, aleshores, cal saber fer-lo be. D’això va aquesta formació.

Dates: 10, 11 i 12 de juny de 2020

Horari: de 12.30 a 14 h

Modalitat: online

Durada: 4,5 h.

Formador: Julio Andreu, Psicòleg i Pedagog. Responsable de l’àrea educativa de la FECC

Course Image Curs de formació Moodle

Curs de formació Moodle

PROGRAMA: xxxxxxxxxxxxx

Breu introducció

Dates: Inici i final 


Modalitat: Teleformació + Aula virtual
Durada: 
Formador: 


Course Image Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius, Escola de Directius 2019-2020, EdD 21

Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius, Escola de Directius 2019-2020, EdD 21

L’Escola de Directius és una acció formativa adreçada als directius de les escoles adherides a la Fundació de l’escola cristiana de Catalunya i constitueix un títol propi que rep el nom de Títol d’Expert en Direcció de Centres Escolars de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

Course Image 21059.06 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

21059.06 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En situacions de crisi com la derivada per la COVID-19, el nombre de rebuts retornats per les famílies ha crescut tot afectant a la tresoreria i al finançament de les nostres escoles.
A més a més, a aquesta situació s’hi afegeixen posicionaments socials i polítics vers l’escola concertada i privada que contribueixen a bastir determinats arguments en contra del pagament de les quotes, complicant-ne encara més el cobrament a les escoles.
En aquest context, la gestió dels rebuts requereix una major atenció per part dels administradors de les nostres escoles per poder fer una gestió acurada dels impagats si no volem que augmentin considerablement.

Dates: Del 12 al 19 de novembre del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV: 12, 19 novembre de 9.30 a 12.00h
Durada: 5h
Formador: Teresa Bigordà

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)
Course Image 21059.05 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

21059.05 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En situacions de crisi com la derivada per la COVID-19, el nombre de rebuts retornats per les famílies ha crescut tot afectant a la tresoreria i al finançament de les nostres escoles.
A més a més, a aquesta situació s’hi afegeixen posicionaments socials i polítics vers l’escola concertada i privada que contribueixen a bastir determinats arguments en contra del pagament de les quotes, complicant-ne encara més el cobrament a les escoles.
En aquest context, la gestió dels rebuts requereix una major atenció per part dels administradors de les nostres escoles per poder fer una gestió acurada dels impagats si no volem que augmentin considerablement.

Dates: De l'1 al 8 de juliol del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV: 1, 8 juliol de 9.30 a 12.00h
Durada: 5h
Formador: Teresa Bigordà

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)
Course Image 21059.04 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

21059.04 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En situacions de crisi com la derivada per la COVID-19, el nombre de rebuts retornats per les famílies ha crescut tot afectant a la tresoreria i al finançament de les nostres escoles.
A més a més, a aquesta situació s’hi afegeixen posicionaments socials i polítics vers l’escola concertada i privada que contribueixen a bastir determinats arguments en contra del pagament de les quotes, complicant-ne encara més el cobrament a les escoles.
En aquest context, la gestió dels rebuts requereix una major atenció per part dels administradors de les nostres escoles per poder fer una gestió acurada dels impagats si no volem que augmentin considerablement.

Dates: Del 7 al 14 de maig del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV: 7, 14 maig de 10.00 a 12.30h
Durada: 5h
Formador: Teresa Bigordà

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Course Image 21059.03 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

21059.03 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En situacions de crisi com la derivada per la COVID-19, el nombre de rebuts retornats per les famílies ha crescut tot afectant a la tresoreria i al finançament de les nostres escoles.
A més a més, a aquesta situació s’hi afegeixen posicionaments socials i polítics vers l’escola concertada i privada que contribueixen a bastir determinats arguments en contra del pagament de les quotes, complicant-ne encara més el cobrament a les escoles.
En aquest context, la gestió dels rebuts requereix una major atenció per part dels administradors de les nostres escoles per poder fer una gestió acurada dels impagats si no volem que augmentin considerablement.

Dates: Del 5 al 12 de maig del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV: 5, 12 maig de 15.30 a 18.00h
Durada: 5h
Formador: Teresa Bigordà

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21059.02 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

21059.02 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En situacions de crisi com la derivada per la COVID-19, el nombre de rebuts retornats per les famílies ha crescut tot afectant a la tresoreria i al finançament de les nostres escoles.
A més a més, a aquesta situació s’hi afegeixen posicionaments socials i polítics vers l’escola concertada i privada que contribueixen a bastir determinats arguments en contra del pagament de les quotes, complicant-ne encara més el cobrament a les escoles.
En aquest context, la gestió dels rebuts requereix una major atenció per part dels administradors de les nostres escoles per poder fer una gestió acurada dels impagats si no volem que augmentin considerablement.

Dates: Del 22 al 29 d'abril del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 5h Aula virtual
Horari: AV 22,29 abr - De 10.00 a 12.30h
Formador: Teresa Bigordà

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21059.01 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

21059.01 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En situacions de crisi com la derivada per la COVID-19, el nombre de rebuts retornats per les famílies ha crescut tot afectant a la tresoreria i al finançament de les nostres escoles.
A més a més, a aquesta situació s’hi afegeixen posicionaments socials i polítics vers l’escola concertada i privada que contribueixen a bastir determinats arguments en contra del pagament de les quotes, complicant-ne encara més el cobrament a les escoles.
En aquest context, la gestió dels rebuts requereix una major atenció per part dels administradors de les nostres escoles per poder fer una gestió acurada dels impagats si no volem que augmentin considerablement.

Dates: Del 9 al 16 d'abril del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 5h Aula virtual
Horari: AV 9 i 16 abril, de 10.00 a 12.30h
Formador: Teresa Bigordà

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21053.01 Atenció al públic per al personal d'administració i serveis (AULA VIRTUAL)

21053.01 Atenció al públic per al personal d'administració i serveis (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

Com a cara visible de l’escola, l’empresa o la institució, les persones que tractem amb els clients finals, clients externs (les famílies) o el client intern (els companys i proveïdors) hem de buscar l’excel·lència en el tracte i en la comunicació.
L’atenció que fem, tant en persona com per telèfon o per escrit, és una forma de comunicar i convé oferir una imatge i unes formes adequades a la professionalitat que el centre o institució vol mostrar a l’entorn.
Posar el focus en com ens comuniquem ens ajudarà a adoptar una nova visió sobre la nostra feina i a aportar-hi més valor per tal de ser el punt de trobada entre els objectius del centre i del client.
Tothom comunica a l’escola i dona una imatge. Aquesta formació s’adreça al personal de recep-ció, secretaria i administració amb l’objectiu de facilitar tècniques i estratègies per a l’excel·lència en l’atenció a clients potencials i als que ja ho són.

Dates: Del 4 al 25 de març del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 12h (Aula virtual)
Horari: AV: 4,11,18,25 de març, De 10.00 a 13.00 h
Formador: Carlos van Oosterzee

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21051.01 El delegat de protecció de dades: treballem les tasques d’un DPD a l’escola (AULA VIRTUAL)

21051.01 El delegat de protecció de dades: treballem les tasques d’un DPD a l’escola (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, en endavant RGPD) publicat en el DOUE 4.5.2016.Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa a la aparició d’una nova figura, el Delegat de Protecció de dades (DPD o DPO).El RGPD entrà plenament en vigor el maig de 2018, i des d’aquesta data és imprescindible que les escoles disposin del seu delegat de protecció de dades, que aquest es comuniqui a l’autoritat de control corresponent i que realitzi les tasques inherents al seu càrrec.

Dates: De l'1 de març al 24 de març del 2021
Modalitat: Presecial (Aula virtual)
Durada: 16h AV
Horari: 1,3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24març, AV: 9:30-11:30h
Formador: Caterina Bartrons

Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Course Image 21004.01 Prevenció de trastorns alimentaris des de l'escola (online)

21004.01 Prevenció de trastorns alimentaris des de l'escola (online)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) inclouen un grup de patologies mentals que presenten una alteració en la ingesta que comporta problemes físics, socials i psicològics.
L’escola en general, i el menjador escolar en particular, són espais on es poden detectar aquests trastorns i actuar de manera immediata. També són un espai on fomentar l’alimentació saludable, l’activitat física i l’acceptació del propi cos.

Dates: Del 13 de gener al 3 de febrero de 2021
Horari: AV: 13gen 17:30-18 / 20gen: 17:30-18:30 / 27gen: 17:30-18
Modalitat: Teleformació
Durada: 10 hores
Formador: Mónica Civit

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 16.09 Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (curs online amb aules virtuals)

16.09 Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (curs online amb aules virtuals)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

En els darrers anys, les escoles han vist incrementar els casos d’alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies, als quals hem de saber donar resposta.
És per això que hem dissenyat aquesta acció formativa, que donarà a conèixer els requeriments de la legislació específica, la gestió dels al·lèrgens per a la prevenció de reaccions adverses i les reaccions davant d’una situació crítica.

Dates: De l'11 de novembre al 10 de desembre de 2020
Horari: AV 11,18,25nov, 2,10des (AV inicial i final de 10.00 a 10.30h - Resta AV de 10.00 a 11.00h)
Modalitat: Teleformació
Durada: 20 hores

Formadora: Mònica Civit 
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Presentació del curs

Dates

Horari

Modalitat

Durada

Formadora: Mônica Civit

Course Image 20094.01 ESTIU 20 Protecció de dades: La gestió i seguretat de les dades en temps de confinament

20094.01 ESTIU 20 Protecció de dades: La gestió i seguretat de les dades en temps de confinament

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

Els canvis en les eines d’ús i activitat diària tant amb els alumnes com entre el personal del centre ha estat la realitat derivada del coronavirus a la que han hagut de fer front tots els centres. Eines virtuals que impliquen nous tractaments de dades i sobre les que no coneixem en molts casos les seves garanties o la seguretat que ens poden aportar. En aquest curs aprofundirem en els principals punts d’afectació i risc en la gestió de dades per part dels centres i les accions i gestions a realitzar per part dels centres i els delegats de protecció de dades.

Dates: Del 30 de juny a l'1 de juliol de 2020
Modalitat: Aula virtual
Durada: 4h

Formador: Caterina Bartrons
Coordinadora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org

Patrocina: 

Course Image 114.16 ESTIU 20 Manipulació d'aliments

114.16 ESTIU 20 Manipulació d'aliments

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

Manipuladors d'aliments són aquelles persones que, per la seva activitat professional, tenen contacte directe amb els aliments en la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge (personal de cuina), transport, distribució, venda, subministrament i servei (personal de cuina i cambrers), o bé que fan alguna operació de manipulació de l’aliment (donar suport a l’alumne per tallar els aliments, pelar la fruita, etc...) Els responsables d'aquests professionals han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestió d'higiene alimentària, segons la seva activitat laboral, tal i com s'estableix al capítol XII de l'annex II del R(CE)852/2004. Des de la FECC oferim aquest curs per donar opció a acreditar la realització de formació en Manipulació d’Aliments. 

Dates: Del 26 de juny al 3 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació + Aula virtual
Durada: 10h

Formador: Mònica Civit
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 21105.01 Com mesurar i fer el seguiment del Pla estratègic de centre? (AULA VIRTUAL)

21105.01 Com mesurar i fer el seguiment del Pla estratègic de centre? (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ

La Inspecció d'Educació fa anualment una valoració de l'assoliment dels objectius establerts per cada centre educatiu i de la millora dels resultats a partir de l'anàlisi dels indicadors de centre (dades relatives als rendiments educatius i a les avaluacions externes). En aquesta valoració s'ha de tenir en compte l'autoavaluació i la informació proporcionada per altres indicadors propis i de context.
Per poder fer l’autoavaluació, els centres disposen de les eines en els diferents documents de planificació: Projecte Educatiu de Centre (PEC) - Pla Estratègic – Programació General Anual (PGA) i memòria anual. L'autoavaluació implica que cada curs escolar hi hagi un pla concret amb objectius assolibles i mesurables amb indicadors propis.
Disposar d’un Pla Estratègic és definir la concreció d’objectius en un determinat període en el marc dels projectes i procediments d’avaluació.
Per a tots aquells centres que disposen d’un pla estratègic o han participat en la formació de l’elaboració del pla estratègic presentem aquestes sessions formatives amb l’objectiu d’elaborar els indicadors estratègics que permetran l’avaluació i el seguiment del pla estratègic

Dates: Del 19 al 22 d'octubre del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: Av 19 i 22oct d' 11:00-14:00h
Durada: 6h
Formador: Cristina Avilés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnín (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21019.01 Planificació estratègica del centre educatiu (AULA VIRTUAL / ONLINE)

21019.01 Planificació estratègica del centre educatiu (AULA VIRTUAL / ONLINE)

PROGRAMA: AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ

La Inspecció d'Educació fa anualment una valoració de l'assoliment dels objectius establerts per cada centre educatiu i de la millora dels resultats a partir de l'anàlisi dels indicadors de centre (dades relatives als rendiments educatius i a les avaluacions externes). En aquesta valoració s'ha de tenir en compte l'autoavaluació i la informació proporcionada per altres indicadors propis i de context.
Per fer l’autoavaluació, els centres disposen de les eines en els diferents documents de planificació: Projecte Educatiu de Centre (PEC) - Pla Estratègic – Programació General Anual (PGA) i memòria anual. L'autoavaluació implica que cada curs escolar hi hagi un pla concret amb objectius assolibles i mesurables amb indicadors propis.
Des de la FECC hem dissenyat el Programa formatiu de Planificació i Avaluació de Centre, amb diferents accions formatives que tenen com a objectiu proporcionar un coneixement profund i inter-relacionat de la realitat educativa i els agents que intervenen en la millora. Pretenem facilitar eines a partir del disseny, desplegament i interpretació dels resultats obtinguts.
Disposar d’un Pla Estratègic és definir la concreció d’objectius en un determinat període en el marc dels projectes i procediments d’avaluació del centre. La Programació General de centre o el Pla Anual són documents marc obligatoris. El Pla Estratègic és optatiu, però tan important com el Projecte Educatiu i el Caràcter propi del centre, que serveixen de guia per a la resta de plans.

Dates: Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021
Horari: AV: 2,19feb, 9març, 20abr, 7,25maig
Modalitat: Mixta (Aula virtual+teleformació)
Durada: 21h AV + 9h T = 30h
Formadora: Cristina Avilés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 20022.01  Planificació Estratègica del Centre Educatiu

20022.01 Planificació Estratègica del Centre Educatiu

PROGRAMA: AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ

La Inspecció d'Educació fa anualment una valoració de l'assoliment dels objectius establerts per a cada
centre educatiu i de la millora dels resultats a partir de l'anàlisi dels indicadors de centre (dades relatives
als rendiments educatius i a les avaluacions externes). En aquesta valoració s'ha de tenir en compte
l'autoavaluació del centre i la informació proporcionada per altres indicadors propis i de context.
Per poder fer l’autoavaluació, els centres disposen de les eines en els diferents documents de planificació:
Projecte Educatiu de Centre (PEC) - Pla Estratègic – Programació General Anual (PGA) i memòria anual de centre. L'autoavaluació implica que a cada curs escolar hi hagi un pla concret amb objectius assolibles i
mesurables amb indicadors propis del centre.
Des de la FECC hem dissenyat el Programa formatiu de Planificació i Avaluació de Centre, amb
diferents accions formatives que tenen com a objectiu proporcionar un coneixement profund i
interrelacionat de la realitat educativa i els agents que intervenen en la seva millora. Pretenem facilitar
eines a partir del disseny, desplegament i interpretació dels resultats obtinguts.
Disposar d’un Pla Estratègic és definir la concreció d’objectius en un determinat període en el marc dels
projectes i procediments d’avaluació del centre. La Programació General de centre o el Pla Anual són
documents-marc obligatoris. El Pla Estratègic és optatiu, però tan important com el Projecte Educatiu i el
Caràcter propi del centre, que serveixen de guia per a la resta de plans.

Dates: 23 de gener a 17 de juliol de 2020

Durada: 30h

Modalitat: Teleformació

Formador: Cristina Avilés

Coordiandora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 21073.01 Atenció a la diversitat -ESO/BATX (AULA VIRTUAL) (adreçat a La Presentació Arenys)

21073.01 Atenció a la diversitat -ESO/BATX (AULA VIRTUAL) (adreçat a La Presentació Arenys)

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

Un dels objectius més destacats de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi les seves capacitats el màxim possible.
 
Avançar cap a escoles per a tothom implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en què s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa. 
En el curs es revisaran els materials i els documents elaborats pels docents per justificar la fonamentació teòrica i establir el marc de l’escola inclusiva. També es proposarà alguna tasca per a l’aprofundiment de l’assessorament.


Dates: Del 13 de maig al 25 de juny del 2021.
Modalitat: Mixta (Aula virtual+Teleformació)
Horari: AV: 13,20maig, 3,17juny de 16.00 a 18.00 hores
Durada: 15h
Formador: Núria Mollà

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)Course Image 21072.01 Atenció a la diversitat -PRI (AULA VIRTUAL) (adreçat a La Presentació Arenys)

21072.01 Atenció a la diversitat -PRI (AULA VIRTUAL) (adreçat a La Presentació Arenys)

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

Un dels objectius més destacats de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi les seves capacitats el màxim possible.
Avançar cap a escoles per a tothom implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en què s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.
En el curs es revisaran els materials i els documents elaborats pels docents per justificar la fonamentació teòrica i establir el marc de l’escola inclusiva. També es proposarà alguna tasca per a l’aprofundiment de l’assessorament.

Dates: Del 4 de maig al 15 de juny del 2021
Modalitat: Mixta (Aula virtual + teleformació)
Horari: AV: 4,11,18maig, 8juny, 18.00 a 20.00 (sessions maig) i 16.00 a 18.00 (sessió de juny)
Durada: 15h
Formador: Núria Mollà

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21052.01 Com acompanyar les famílies dels infants amb dificultats (ONLINE/VIRTUAL)

21052.01 Com acompanyar les famílies dels infants amb dificultats (ONLINE/VIRTUAL)

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

Les mares (i els pares) dels alumnes amb dificultats es troben de vegades molt perdudes, fins al punt que els pot costar col·laborar amb l’escola i els mestres. A voltes els costa ser constructives en les propostes del centre, pel seu sentiment de culpa i impotència, i poden arribar a deixar anar tota la càrrega de dolor o de ràbia que els causa la seva situació.
Com acompanyar les famílies dels infants amb dificultats és una formació adreçada a docents que atenen infants adoptats o amb dificultats, i que es relacionen cada dia amb mares i pares que, tot sovint, es troben desbordats davant els problemes dels infants. A través d’aquesta formació faci-litarem als docents una comprensió del context de l’infant adoptat i amb dificultats i la seva família, i oferirem propostes per tal de relacionar-s’hi d’una manera més constructiva per a tots. En finalitzar la formació, els mestres participants disposaran d’unes eines personals per a un nou abordatge de la relació amb l’infant i la família.
Aquest curs forma part del Programa d’escola inclusiva i, juntament amb altres formacions, aju-den als equips docents a respondre als reptes de l’atenció a tots els alumnes. La FECC defensa el principi que la inclusió ha de ser un plantejament d’escola, en el qual es va avançant tant com es pugui, gràcies als recursos i a altres elements, com per exemple aquest que presentem ara.

Dates: Del 2 al 16 de març de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 6h (AV)
Horari: Av 2,4 i 9març de 17.30 a 19.30h
Formador: Anna Rosa Martinez

Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacritiana.org)


Course Image 20159.01 Inclusió sí, però per on comencem? Educació inclusiva, educació per a tothom

20159.01 Inclusió sí, però per on comencem? Educació inclusiva, educació per a tothom

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

Formació bàsica i inicial per a construir una adequada base conceptual des de la qual poder prendre decisions fonamentades i sòlides per a seguir traçant el camí propi de cada comunitat educativa d’avenç cap a la inclusió. Per assolir aquests objectius s’abordarà el marc conceptual i les implicacions profundes que té per a cada centre educatiu, així com també el marc normatiu vigent (el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu).
Per a poder treballar i entendre a fons de què estem parlant quan parlem d’inclusió, cal compartir llenguatges i significats, i cal que aquest diàleg el lideri una part important de l’equip docent de l’escola (juntament amb altres membres de la comunitat educativa). L’apropiació per part de l’equip docent de les bases conceptuals en què s’assenta la inclusió permetrà impulsar els processos necessaris per a fer un debat i una reflexió profunda per a l’avenç cap a la inclusió de manera ferma i compartida per tota la comunitat educativa.

Dates: Del 19 de novembre al 13 de desembre del 2020.
Horari: 19,26nov, 10des      AV: 17:00-19:00
Modalitat: Mixta (AV+T)             
Durada: 15h= 6h AV+9h T= 15h
Formador: Marta Flores

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocina:

Course Image 20138.01 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, per aprendre junts a l'aula (Secundària) (adreçat a l'escola Claret de Bcn)

20138.01 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, per aprendre junts a l'aula (Secundària) (adreçat a l'escola Claret de Bcn)

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un model que ens ofereix un bon plantejament
per donar resposta a l’actual necessitat de l’educació d’integrar les aportacions del camp de la
psicopedagogia, la neurociència i la tecnologia. L’aplicació del DUA al desplegament del currículum i,
més concretament, a les propostes didàctiques afavoreix que puguin ser adequades, des de l’inici,
per atendre la diversitat a l’aula. En aquesta formació es pretén donar a conèixer aquest model i els
recursos tecnològics que en faciliten la implementació. L’aplicació del DUA incrementa les mesures i
recursos universals que el centre posa en funcionament i que afavoreixen l’aprenentatge de tothom.

Dates: 19 de setembre a 17 d'octubre de 2020

Horari: AV 19/09 i 3/10 De 9.00 a 13.00h

Modalitat: Mixta

Durada: 15 hores (8h AV+7h T)

Formadores: Ingrid Sala i Maria Macià

Course Image 20138.02 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, per aprendre junts a l'aula (INF i CI PRI)

20138.02 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, per aprendre junts a l'aula (INF i CI PRI)

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un model que ens ofereix un bon plantejament
per donar resposta a l’actual necessitat de l’educació d’integrar les aportacions del camp de la
psicopedagogia, la neurociència i la tecnologia. L’aplicació del DUA al desplegament del currículum i,
més concretament, a les propostes didàctiques afavoreix que puguin ser adequades, des de l’inici,
per atendre la diversitat a l’aula. En aquesta formació es pretén donar a conèixer aquest model i els
recursos tecnològics que en faciliten la implementació. L’aplicació del DUA incrementa les mesures i
recursos universals que el centre posa en funcionament i que afavoreixen l’aprenentatge de tothom.

Dates: 17 d'octubre a 21 de novembre de 2020

Horari: Aula Virtual 17/10 i 7/11 (dissabtes) De 9.00 a 13.00 h

Modalitat: Mixta

Durada: 15 hores

Formadores: Ingrid Sala i Miquel Selga

Coordiandora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org

Course Image 20037.01 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, per aprendre junts a l'aula (PRI-CM-CS) Col·legi Claret - Febrer 2020

20037.01 Disseny Universal per a l'Aprenentatge, per aprendre junts a l'aula (PRI-CM-CS) Col·legi Claret - Febrer 2020

PROGRAMA: ESCOLA INCLUSIVA

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un model que ens ofereix un bon plantejament per donar resposta a l’actual necessitat de l’educació d’integrar les aportacions del camp de la psicopedagogia, la neurociència i la tecnologia. L’aplicació del DUA al desplegament del currículum i, més concretament, a les propostes didàctiques afavoreix que puguin ser adequades, des de l’inici, per atendre la diversitat a l’aula. En aquesta formació es pretén donar a conèixer aquest model i els recursos tecnològics que en faciliten la implementació. L’aplicació del DUA incrementa les mesures i recursos universals que el centre posa en funcionament i que afavoreixen l’aprenentatge de tothom.

Dates: 8 i 29 de febrer de 2020
Horari: 09 a 14h
Modalitat: mixta
Durada: 10h presencials + 5h teleformació = 15h

Formadores: Ingrid Sala i Maria Macià

Course Image 21137.01 Treball per processos (presencial) (Sagrada Família Sant Andreu)

21137.01 Treball per processos (presencial) (Sagrada Família Sant Andreu)

PROGRAMA: GESTIÓ I MILLORA CONTINUA

Per a què els centres educatius funcionin de manera eficaç, han d’identificar i gestionar nombrosos processos interrelacionats i que interactuen entre ells.
Moltes vegades, el resultat d’un procés constitueix directament l'acció o activitat del següent procés.
La identificació i gestió sistemàtica dels processos del centre i en particular les interaccions entre els processos es coneix com “enfocament basat en processos”.
La gestió per processos ha de permetre a l’Equip Directiu conèixer d’una maneraràpida tots els tipus de grans activitats que hi ha al centre.
L'objectiu del curs és conèixer i desenvolupar la documentació dels processos iprotocols / procediments / instruccions del centre educatiu per part del claustre deprofessors i PAS utilitzant el mapa global de processos ja definit per la Comissió Qualitat

Dates: Del 8 d'octubre al 10 de desembre del 2021
Modalitat: Presencial
Horari: 8oct, 5nov, 10des - De 14 a 18 hores
Durada: 12 hores
Formadora: Cristina Avilés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21136.01 Els indicadors, una eina per a la millora (Presencial) ( Sagrada Família Sant Andreu)

21136.01 Els indicadors, una eina per a la millora (Presencial) ( Sagrada Família Sant Andreu)

PROGRAMA: GESTIÓ I MILLORA

Prendre decisions vers la gestió dels centres i quantificar els objectius que hem de definir és una de les tasques que tenen els equips directius de les nostres escoles. Resulta una tasca feixuga quan recollim totes les dades, per això amb aquesta formació introduirem els participants en el treball i la metodologia de l’ús dels indicadors. Treballarem els indicadors dels processos que s'han definit,  facilitarem les eines per aprendre a recollir dades sobre resultats assolits per poder treure’n conclusions per millorar la gestió.

Dates: Del 2 al 9 de setembre del 2021
Modalitat:  Presencial
Horari: 2/9 de 15 a 18h; 9/9 de 11 a 14h
Durada: 6h Presencials
Formadora: Cristina Avilés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora:
Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21060.01 L'avaluació formativa i qualitativa: Una estratègia eficaç de millora de l’aprenentatge (ONLINE/AULA VIRTUAL)

21060.01 L'avaluació formativa i qualitativa: Una estratègia eficaç de millora de l’aprenentatge (ONLINE/AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: GESTIÓ I MILLORA CONTINUA

L’objectiu de la proposta que us presentem és oferir als centres un espai de reflexió sobre com dur a terme una avaluació centrada en la millora dels aprenentatges dels alumnes tenint en compte el que diu la recerca educativa.
La proposta recull sessions de treball per explicar i compartir qüestions referents als elements clau de l’avaluació formativa i el que aporta la recerca en aquest camp. Els participants triaran i dissenyaran una estratègia per implementar a l’aula. Hi haurà un espai per compartir i fer coavaluació de les estratègies implementades i, amb l’acompanyament de la tutora, s’aprofundirà en les implicacions pedagògiques i humanitzadores de l’avaluació formativa.

Dates: Del 12 d'abril al 21 de maig de 2021
Modalitat: Mixta (Aula virtual/Teleformació)
Durada: 10h AV + 10h T= 20h
Horari:AV de 17.30 a 19.30h
Formador: Mariana Morales

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21002.01 Auditors interns

21002.01 Auditors interns

PROGRAMA: GESTIÓ I MILLORA CONTÍNUA

Les auditories són una eina molt important per aprendre dels nostres propis errors, per saber quan NO treballem en la millora i per retre comptes d’allò que fem. Però quan l’auditoria resulta més efi-caç és quan la fem entre companys, entre persones que coneixen bé la nostra feina. En realitat, les auditories més útils per a un centre educatiu són aquelles fetes entre “col·legues”.
L’auditoria interna és una eina fonamental en el sistema de qualitat basat en la norma ISO. És molt important que els centres educatius disposin de personal format i acreditat per fer-les.
Des del Programa de Gestió i Millora Contínua hem dissenyat aquesta formació per donar les eines necessàries per aprendre a realitzar una auditoria real en un centre educatiu i veure’n tot el procés: des de la planificació i el desenvolupament fins a l’informe final. L’auditoria és una eina als servei de la millora del centre.

Dates: Del 20 de gener al 12 de març de 2021
Horari: 20, 27gen, 3feb, 3març  AV: 11.00-12.00h
Modalitat: Teleformació
Durada: 20 hores (T)
Formador: Pere Canyadell

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 20150.01 Auditores Internos (centros Sagrada Familia Urgell)

20150.01 Auditores Internos (centros Sagrada Familia Urgell)

PROGRAMA: GESTIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

Las auditorías son una herramienta muy importante para aprender de nuestros propios errores, para saber cuándo NO trabajamos en la mejora y para dar cuenta de lo que hacemos. Pero cuando es más eficaz la auditoría es cuando lo hacemos entre colegas, entre personas que conocen bien nuestro trabajo. En realidad, las auditorías más útiles para un centro educativo son las realizadas entre "colegas".

La auditoría interna es una herramienta fundamental en el sistema de calidad basado en la norma ISO. Es muy importante que las escuelas hayan capacitado y acreditado al personal para hacerlas.

Desde el Programa de Gestión y Mejora Continua hemos diseñado esta formación para dar las herramientas necesarias para aprender a realizar una auditoría real en un centro educativo y ver todo el proceso: desde la planificación y el desarrollo hasta el informe final. La auditoría es una herramienta al servicio de la mejora del centro.  

Fechas: Del 4 de noviembre al 18 de diciembre de 2020
Horario: AV: 4,13,18nov, 11des, de 11.00 a 14.00h
Modalidad: Mixta (aula virtual+teleformación)
Duración: 20 horas

Formadora: Cristina Avilés
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristina.org)

Course Image 20009.01 Auditors interns - gener 2020

20009.01 Auditors interns - gener 2020

PROGRAMA: GESTIÓ I MILLORA

Les auditories són una eina molt important per aprendre dels nostres propis errors, per saber quan NO treballem en la millora i per rendir comptes d’allò que fem. Però quan resulta més eficaç és quan la fem entre companys, entre persones que coneixen bé la nostra feina. En realitat, les auditories més útils per a un centre educatiu són aquelles fetes entre “col·legues”. L’auditoria interna és una eina fonamental en el sistema de qualitat basat en la norma ISO. És molt important que els centres educatius disposin de personal format i acreditat per fer-les. Des del Programa de Gestió i Millora Contínua hem dissenyat aquesta formació per donar les eines necessàries per aprendre a realitzar una auditoria real en un centre educatiu i veure’n tot el procés: des de la planificació i el desenvolupament fins a l’informe final. L’auditoria és una eina al servei de la millora del centre.

Dates: 14, 21 i 28 gener de 9:30 a 13:30 h (Durant el mes de febrer es realitzarà una sessió pràctica d’auditoria amb una durada de 3 hores). 3 març de 10:00 a 13:00h
Modalitat: Mixta
Durada: 18 hores (15 hores presencials + 3 hores teleformació)
Formador: Pere Canyadell

Course Image 21120.02 Cohesió de claustre - GRUP 2 (Presencial) (adreçat a l'escola Maria Rosa Molas)

21120.02 Cohesió de claustre - GRUP 2 (Presencial) (adreçat a l'escola Maria Rosa Molas)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Dins la proposta formativa que el centre Maria Rosa Molas ha decidit dur a terme per a tot el claustre i personal del centre sobre l’acompanyament emocional i formació digital, en aquesta formació ens centrarem en la cohesió del claustre a través de la tècnica “WallChart”, que ens permetrà treballar la comunicació grupal i la creativitat entre els i les docents del centre.

Dates: 8 de setembre 2021
Modalitat: Presencial
Horari: De 11.00 a 14.00 hores
Durada: 3 hores
Formador: Carla López

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21110.01 - 22003.01 Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius, Escola de Directius 2021-2022, EdD 23

21110.01 - 22003.01 Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius, Escola de Directius 2021-2022, EdD 23

L’Escola de Directius és una activitat formativa de llarga durada adreçada als directius de les escoles adherides a la Fundació de l’escola cristiana de Catalunya i altres col·lectius, que és un títol propi que rep el nom de Títol d’Expert en Direcció de Centres Escolars de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

Course Image 21120.01 Cohesió de claustre - GRUP 1 (Presencial) (adreçat a l'escola Maria Rosa Molas)

21120.01 Cohesió de claustre - GRUP 1 (Presencial) (adreçat a l'escola Maria Rosa Molas)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Dins la proposta formativa que el centre Maria Rosa Molas ha decidit dur a terme per a tot el claustre i personal del centre sobre l’acompanyament emocional i formació digital, en aquesta formació ens centrarem en la cohesió del claustre a través de la tècnica “WallChart”, que ens permetrà treballar la comunicació grupal i la creativitat entre els i les docents del centre.

Dates: 8 de setembre 2021
Modalitat: Presencial
Horari: De 11.00 a 14.00 hores
Durada: 3 hores
Formador: Pere Parés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21122.01 Lideratge per Valors: Fes de la teva classe un equip. Lidera't, Emociona't i genera una cultura educativa basada en valors (Mixte:Presencial/Teleformació) (adreçat al col·legi Virgen del Carmen)

21122.01 Lideratge per Valors: Fes de la teva classe un equip. Lidera't, Emociona't i genera una cultura educativa basada en valors (Mixte:Presencial/Teleformació) (adreçat al col·legi Virgen del Carmen)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Ens trobem en un context educatiu ple d'incertesa que requereix d’una ràpida adaptació a causa dels canvis constants que es produeixen durant el curs. Hem pogut veure que en moments de frustració, hem sabut persistir-hi i no defallir gràcies a la nostra essència com a docents i com a centres educatius compromesos amb l’educació del nostre alumnat. Els nostres valors han estat el motor que ens ha fet tirar endavant en tot moment i hem hagut d’exercir un lideratge on aquests valors han estat del tot presents.
La proposta formativa que presentem vol ajudar a gestionar els grups-classe per transformar-los en equips cohesionats. Per aconseguir-ho hem de treballar el nostre lideratge i fer-ne un lideratge en valors, fent palès allò realment important i que ens impulsa a tirar endavant. Per assolir aquest repte, concretarem com treballar els valors a la nostra pràctica diària en coherència amb els valors de l’ escola.

Dates: Del 2 al 15 de setembre del 2021
Modalitat: Mixte (Presencial + Teleformació)
Horari sessions presencials: 2, 3, 6, 7, 9 i 10 de setembre de 14.30 a 17.00h
Durada: 15h Presencials + 5h Teleformació
Formadors: Carla López i Pere Parés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnín (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21121.01 Formació vivencial. Com puc ser un referent educatiu? (Online) (adreçat a l'escola Maria Rosa Molas)

21121.01 Formació vivencial. Com puc ser un referent educatiu? (Online) (adreçat a l'escola Maria Rosa Molas)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Dins la proposta formativa que el centre Maria Rosa Molas ha decidit dur a terme sobre l’acompanyament emocional i formació digital per al claustre, en aquesta formació online crearem un espai de reflexió personal i professional amb l’objectiu de millorar el benestar emocional del dia a dia del docent a través de dinàmiques que permetin dur a la pràctica i fer-ne una valoració.

Dates: Del 7 de setembre al 22 de novembre del 2021
Modalitat: Teleformació
Horari: AV: 7,9,20,27/9 De 9.00 a 10.30h - 18,25/10 i 15,22/11 De 17.15 a 18.45h
Durada: 20 hores
Formadors: Carla López i Pere Parés

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21056.01 Comunicació Professional 360º (AULA VIRTUAL)

21056.01 Comunicació Professional 360º (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

No podem no comunicar. Fins i tot amb la nostra absència ja estem comunicant quelcom. Així doncs, ens podem preguntar si la nostra comunicació acompanya la nostra professionalitat, o si volem arribar a la nostra pròpia excel·lència comunicativa professional.
Des del Programa d’Habilitats directives i personals hem preparat aquesta acció formativa per aprofundir i millorar en la nostra comunicació professional amb l’objectiu que ens aporti més seguretat i eines per aconseguir els nostres objectius des de la confiança i la consolidació de tècniques i valors que bastiran la nostra presència i acció professional a tots els nivells: de forma escrita, parlada i no verbal.
En les sessions d’aula virtual treballarem tant la forma com els continguts comunicatius del / de la professional que volem arribar a ser.

Dates: Del 9 de març al 6 d'abril de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 12h Aula virtual
Horari: AV 9, 16, 23 de març i 6 d’abril, de 10.00 a 13.00h
Formador: Carlos van Oosterzee 

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21032.01 Parlar en públic (AULA VIRTUAL)

21032.01 Parlar en públic (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

No tothom neix amb la facilitat de parlar en públic, però afortunadament tothom pot aprendre a fer-ho amb excel·lència.
Des de fer una xerrada fins a dirigir una reunió o presentar un acte: si en la teva professió et trobes amb situacions així i vols guanyar seguretat, estratègies i eines, aquest curs, a més de divertit, se't farà útil i enriquidor.

Dates: Del 13 d'abril al 4 de maig del 2021
Horari: AV: 13,20,27abr, 4maig - De 10.00 a 13.00h           
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 12h (AV)
Formador: Carlos van Oosterzee

Coordinadora: Olga Hernández (ohernande@escolacristiana.org)


Course Image 21023.01 Com convertir-se en Referent Educatiu a través de l'educació emocional i digital a l’aula després de la pandèmia (AULA VIRTUAL / ONLINE)

21023.01 Com convertir-se en Referent Educatiu a través de l'educació emocional i digital a l’aula després de la pandèmia (AULA VIRTUAL / ONLINE)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES

Des del març de 2020, l’entorn educatiu que coneixem ha canviat de manera sobtada i sense cap tipus de transició que permetés docents de totes les etapes, alumnes i famílies de fer una adaptació progressiva a la nova realitat d’ensenyar i aprendre. La proposta formativa que presentem té l’objectiu d’ajudar a gesti-onar aquesta realitat com a docent, independentment de l’etapa educativa.
El confinament ens va situar en un entorn de classes, gestió de grups i equips de treball totalment virtual. Vam superar el moment i ara hem començat un nou curs amb protocols sanitaris, amb molta incertesa per manca d’informació precisa sobre el covid-19 i amb tota la motxilla d’emocions i sensacions que vam acu-mular durant els mesos passats (estrès, ansietat, impotència, limitacions, imprevistos, conciliació, frustra-ció, preocupació…) Ningú ens ha preparat per donar classes sota aquestes condicions, però som un col·lectiu amb una gran capacitat d’adaptació i amb grans dosis de creativitat i lideratge. Vivim amb il·lusió la nostra professió i alhora podem tenir sensacions d’incertesa, por, angoixa per tot el que suposa el repte majúscul en què ens trobem.
La formació que proposem pretén treballar a partir de les situacions en què es troben els docents dia a dia a l’aula. Un espai on poder compartir amb altres docents la pràctica diària, conèixer eines per gestionar les pròpies emocions com a referent educatiu i poder desenvolupar habilitats per aplicar-les immediatament als reptes del centre, sense haver d’esperar a la formació rebuda durant els mesos no lectius.
El moment actual ens demana tres coses que podem fer independentment de tot allò que no podem con-trolar: adaptació al canvi, lideratge emocional i comunicació digital. Acompanyar en el treball d’aquests tres eixos i ajudar en aquest moment tan incert per a tothom és l’objectiu. Perquè, quan no podem canviar la situació, la millor inversió és canviar la nostra percepció de la realitat i tenir eines personals i professio-nals per sortir-se’n.

Dates: Del 4 de febrer al 6 de maig del 2021
Horari: AV 4,11,18,25feb, 4,11,18,25març, 8,15,22,29abr - De 18.00 a 19.30h
Modalitat: M(AV+T)
Durada: 18h AV + 12 T= 30h
Formador: Pere Parés i Carla López

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 21005.01 Pensament analític per a l'anàlisi de problemes i la presa de decisions (curs online)

21005.01 Pensament analític per a l'anàlisi de problemes i la presa de decisions (curs online)

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

La competència de pensament analític s'assigna a perfils professionals que requereixen resoldre problemes i prendre decisions. Persones que treballen en processos de millora contínua, innovació, anàlisi estratègica, gestió d’equips i projectes, que requereixen d’aquesta competència per al millor exercici de la seva tasca. Incorporar l’anàlisi, conjuntament amb la gestió de les emocions i de la creativitat, permet donar resposta a diferents tipus de situacions que es donen a l’escola.

Dates: Del 19 de gener al 16 de febrer de 2021
Horari: AV: 19,26gen, 2,9feb, de 10.00 a 11.00 hores
Modalitat: Teleformació
Durada: 20 hores
Formador: Judit Viñas

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 20128.01 Parlar en públic a través d'eines digitals

20128.01 Parlar en públic a través d'eines digitals

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Conduir una videoconferència, fer una classe o presentar un acte... avui ja es pot fer tot a través d'Internet, però teniu les eines i els recursos apropiats per a fer-ho amb professionalitat i èxit?
A més de transmetre seguretat, una imatge professional i un discurs atractiu, podeu aprofitar tots els avantatges que ofereixen les diferents plataformes digitals per aconseguir els vostres objectius en la comunicació online.
L’objectiu d’aquest curs és aprendre a elaborar un discurs amb seguretat i fer-lo arribar de la millor manera possible al públic a través de plataformes virtuals

Dates: Del 13 al 29 d'octubre

Horari: De 10.00 a 12.00 h

Modalitat: P (AV)

Durada: 12 h

Formador: Carlos van Oosterzee 

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 20111.01 Tornada a l’aula amb salut física i mental

20111.01 Tornada a l’aula amb salut física i mental

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Malgrat el confinament, els docents estan treballant per donar continuïtat a les activitats educatives i mantenir el desenvolupament de les competències de l’alumnat. Però, com està afectant emocional i mentalment tota la situació a alumnes i docents? Com funcionen els mecanismes cerebrals davant d’una situació tan extrema? Quines afectacions poden presentar, ara mateix davant la gravetat de tot plegat, i quines afectacions poden aparèixer en el temps? Es pot fer una tasca preventiva? Com dissenyar les primeres sessions de retrobament entre docents i amb alumnes? 

Dates: Del 7 al 29 de setembre de 2020
Modalitat: Mixta
Durada: 10h
Formador: Josep Arregui Dalmases
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Patrocina: 

Course Image 92.15 ESTIU 20 Gestió de l'estrés

92.15 ESTIU 20 Gestió de l'estrés

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

Quan les exigències de l’entorn superen la capacitat de les persones per fer-hi front o mantenir-les sota control, és quan apareix l’estrès. No és una malaltia, però si es perllonga en el temps de manera intensa pot provocar problemes de salut física i mental, com ara ansietat, depressió, malalties cardíaques, gastrointestinals, musculo-esquelètiques...  Així doncs, la gestió de l’estrès és una habilitat personal que cal treballar, dins i fora de l’entorn laboral. Aquesta formació us permetrà identificar l’estrès. També aprendreu tècniques per fer-hi front. I, el més important, us facilitarà eines i maneres d’organitzar el treball per tal que en pugueu fer una bona prevenció. 

Dates: Del 25 de juny al 10 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 20h
Formador: Carlos van Oosterzee
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 68.03 ESTIU 20 Eines de coaching nivell 2

68.03 ESTIU 20 Eines de coaching nivell 2

PROGRAMA: HABILITATS DIRECTIVES I PERSONALS

El coaching és un mètode amb el qual les persones es poden posar objectius de millora i avançar per aconseguir-los. El curs és una continuïtat de l’edició del nivell 1 i que permetrà aprofundir en aspectes que es van tractar en la primera edició. L’objectiu és augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching i aprofundir en les eines que ofereix aquesta tècnica per intervenir en el funcionament de l’equip.

Dates: Del 29 de juny al 12 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 30h

Formador: Marta Albaladejo
Coordiandora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 21129.01 El pati escolar a Infantil i Primer Cicle de Primària: necessitats dels infants i transformació (mixta: AULA VIRTUAL/ONLINE)

21129.01 El pati escolar a Infantil i Primer Cicle de Primària: necessitats dels infants i transformació (mixta: AULA VIRTUAL/ONLINE)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El pati escolar és l’espai on es produeix l’aprenentatge de l’ús de l’espai públic i de lesrelacions socials, donat que és dels pocs espais propis que han quedat pels infants.Ara bé, quines coses estan aprenent realment en aquest espai? Com està configurat?Quins elements té? Què hi passa? I sobre tot... Què hi voldríem que passés?

En aquest curs ens preguntarem com el pati de la nostra escola respon a lesnecessitats dels infants des de la perspectiva del joc, la natura, la convivència il’aprenentatge. Ens plantejarem una nova mirada al nostre pati escolar, l’analitzarem,plantejarem propostes de millora i les compartirem entre nosaltres

Dates: Del 27 de setembre al 27 d'octubre del 2021
Modalitat: Mixte (Aula virtual + Teleformació)
Durada:4h AV+ 11h T = 15h T
Horari: AV 27/09 i 18/10 de 17.30 a 19.30 h

Formadora: Mariana Morales

Coordinadora: Olga Hernandez (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)Course Image 21125.01 Treball per projectes a l'ESO (Mixte: Presencial/Online) (adreçat a col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera)

21125.01 Treball per projectes a l'ESO (Mixte: Presencial/Online) (adreçat a col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

La Fundació Escola Cristiana, juntament amb l’assessorament organitzat pel Servei d’Assessorament i Innovació Pedagògica de la FPCEE Blanquerna, té com a objectiu general ajudar l’escola a revisar i millorar les pràctiques educatives i avaluadores d’acord amb el model de treball competencial. El treball per projectes és una de les metodologies que promou l’aprenentatge significatiu dels alumnes. Aquesta formació vol ajudar al professorat a dissenyar, implementar i avaluar el treball per projectes. Després de compartir els criteris que defineixen aquest model, el professorat de l’escola haurà de dissenyar una proposta educativa pròpia, que serà revisada per l’expert abans de desenvolupar-la a les aules i en el moment d’implementar-la.

Dates: Del 15 de setembre al 3 de novembre del 2021
Modalitat: Mixte (Presencial+Teleformació)
Horari: 15,22 setembre; 6,13 i 20 octubre, De 17.30 a 19.30h
Durada: 10h P + 5h T = 15h 

Formador: Josep Solà

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21119.01 Aprenentatge basat en problemes - ABP (ONLINE) (adreçat a l'Escola Diocesana de Navàs)

21119.01 Aprenentatge basat en problemes - ABP (ONLINE) (adreçat a l'Escola Diocesana de Navàs)


PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Des de fa un temps, de manera especial, l’Administració educativa ha apostat per l’aprenentatge competencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen, ara cal ser competent, tenir la capacitat de resoldre problemes. Per això calen continguts, però no només (i segurament apresos d’una altra manera). Això qüestiona la manera de fer a les escoles, especialment en l’etapa d’educació secundària, on hi ha força pressió sobre els resultats.
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’alumne, en la qual es planteja a un grup d’alumnes un problema, interrogant, situació que guia la investigació i, per tant, l’adquisició de coneixement. L’objectiu del curs és conèixer la metodologia per treballar i avaluar per competències.


Dates: Del 2 de setembre al 18 d'octubre del 2021
Modalitat: Teleformació
Horari: AV 2/9 15:30-16:30 - 30/9 14:30-15:00 - 14/10 14:30-15:00
Durada: 30h
Formador: Pau Romeu

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora
: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21112.01 El treball per projectes a Educació Infantil i Primària (Col·legi Sagrado Corazón - Corazonistas) (MIXTA-Presencial-Online)

21112.01 El treball per projectes a Educació Infantil i Primària (Col·legi Sagrado Corazón - Corazonistas) (MIXTA-Presencial-Online)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

La Fundació Escola Cristiana, juntament amb l’assessorament organitzat pel Servei d’Assessorament i Innovació Pedagògica de la FPCEE Blanquerna, té com a objectiu general ajudar l’escola a revisar i millorar les pràctiques educatives i avaluadores d’acord amb el model de treball competencial.
El treball per projectes és una de les metodologies que promou l’aprenentatge significatiu dels alumnes. Aquesta formació vol ajudar al professorat d’Educació Infantil a dissenyar, implementar i avaluar el treball per projectes.
Després de compartir els criteris que defineixen aquest model, el professorat de l’escola haurà de dissenyar una proposta educativa pròpia, que serà revisada per l’expert abans de desenvolupar-la a les aules i en el moment d’implementar-la.

Dates: Del 29 de juny al 19 de novembre de 2021
Modalitat: Mixta (Presencial + Teleformació)
Horari: 29,30/6 i 1/7/21 de 9 a 13.30h - 14 i 28/10, 11/11/21 de 17.15 a 19.15h
Durada: 19h P + 6h T= 25h
Formador: Marc Casanova i Marc Franco

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21111.01 Impulsar els ambients d'aprenentatge (adreçat a l'escola Claret - Valls) (MIXTA-PRESENCIAL/ONLINE)

21111.01 Impulsar els ambients d'aprenentatge (adreçat a l'escola Claret - Valls) (MIXTA-PRESENCIAL/ONLINE)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

En la societat global actual en què ens trobem hem de donar resposta a les necessitats dels infants, cada vegada més diversos. Hem de fomentar-ne l'autonomia per aconseguir de col·laborar en el desenvolupament de les seves habilitats personals, organitzar els espais del centre i generar interaccions riques en coneixement.
Partirem del moment actual del centre per a definir on volem arribar, tot centrant-nos en l'avaluació dels Ambients i la seva contextualització en el currículum d'infantil, que és el desplegament de les lleis d'educació i el document bàsic en el qual ens hem de centrar per justificar les nostres intervencions pedagògiques. En aquesta línia, ens focalitzarem en l'estètica dels ambients, el paper del mestre i dels infants en el procés d'ensenyament aprenentatge.

Dates: Del 23 de juny al 6 de juliol del 2021
Modalitat: Mixta (Presencial+Teleformació)
Horari: 23 i 29 de juny de 8:30 a 13:30h
Durada: 10h P + 5T = 15h
Formador: Miquel Xarau

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 78.01 Educació emocional a l'aula (AULA VIRTUAL)

78.01 Educació emocional a l'aula (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Estudiosos com en Rafel Bisquerra, Anna Carpena o Ignacio Morgado han ajudat a fer visible la importància d'incloure la intel·ligència emocional a les nostres aules ja que és una competència que es pot aprendre, es pot educar.
“L'educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries” (Rafael Bisquerra) i per això creiem en la gran importància d’incloure dins el currículum escolar l’Educació Emocional.
Cal que l'alumnat creixi conscient de les seves emocions i sentiments, tingui eines per a regular-les, habilitats per a relacionar-se bé amb els altres i el seu entorn i siguin persones amb una bona autoestima. Per tal d'aconseguir-ho necessitem docents competents emocionalment.
Amb aquesta acció formativa coneixerem i posarem en pràctica els fonaments de l’educació emocional a l’escola i a la vida, i ho treballarem a partir de l’aprenentatge a través de l’experiència.


Dates: Del 30 de juny al 9 de juliol del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: 30 juny, 2,5,7,9 juliol de 10:00 a 13:00h
Durada: 15 hores
Formador: Francesc Sedó

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 158.01 Neurociència i creativitat (AULA VIRTUAL)

158.01 Neurociència i creativitat (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Els darrers estudis sobre neurociència estan impactant en la innovació educativa i són tinguts en compte per conformar la nova manera d’entendre els dos grans processos que són l’Ensenyament i l’Aprenentatge.
L’aprofundiment en el coneixement del cervell ens permet fer avenços en el camp de les intel·ligències múltiples i el pensament creatiu, que podem aplicar a l’aula per transformar la dinàmica de les relacions, la qualitat de l'aprenentatge i per treballar els talents i la creativitat.

Dates: Del 29 de juny al 8 de juliol del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: Av 29, 30  juny, 1 juliol 15:30 a 18:00h i 6, 7, 8 juliol 10:00 a 12:30h
Durada: 15h
Formador: Núria Oriol

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21066.01 Els ambients d’aprenentatge a l’Educació Infantil (adreçat a Santa Isabel St Cugat)

21066.01 Els ambients d’aprenentatge a l’Educació Infantil (adreçat a Santa Isabel St Cugat)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

La formació que presentem pretén ajudar les mestres a identificar la importància del joc en els ambients, tot donant rellevància al rol del mestre, el tipus d’interacció mestra-alumnes, la interacció entre iguals, la inclusió dels alumnes, l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, l’estètica i distribució, així com l’accés als materials.
En el curs es revisaran els materials i els documents elaborats per les mestres per tal de justificar la fonamentació teòrica per tal d’establir capacitats i continguts que es poden desenvolupar a partir del treball per ambients i es proposarà alguna tasca individual i/o col·lectiva per a l’aprofundiment de l’assessorament.

Dates: Del 18 d'abril al 18 de juny del 2021
Modalitat: Mixta (Presencial + Teleformació)
Durada: 10h P + 5hT =  15h
Horari: De 17.15 a 19.15h
Formador: Diana Blanch i Sandra Martinez

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21061.01 És possible educar personalitzant? (AULA VIRTUAL)

21061.01 És possible educar personalitzant? (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Personalitzar l’educació és possible descobrint en què consisteix la concepció pedagògica de l’Educació Personalitzada i com valora tots els elements que influeixen en el procés l’aprenentatge. A partir de l’anàlisi dels seus pilars, plantejarem com donar resposta als reptes educatius per facilitar l’òptim desenvolupament de les capacitats i talent de cada aprenent.
Cal fer un pas més enllà de la individualització i la diferenciació optant per conèixer un estil educatiu personalitzador que faciliti conèixer i adaptar-se a les necessitats i interessos de cada alumne, que motivi la participació i les oportunitats per a tot l’alumnat, que es fixi més en l’aprenentatge que en l’ensenyament valorant el coneixement i el procés, reflexionant sobre la modificació dels rols de l’alumne, el docent i la família, les metodologies que afavoreixen la personalització i el canvi de mentalitat necessari davant l’avaluació.
Durant el curs treballarem sobre com personalitzar l’educació des de l’equitat i l’exigència, maximitzant l’aprenentatge centrat en l’alumne, considerant-lo el màxim protagonista i responsable del seu aprenentatge, amb l’objectiu de estimular-ne la motivació i compromís. Els docents ens convertim en agents decisius de canvi per donar resposta a les necessitats específiques de cada alumne com a persones úniques i irrepetibles que són, prioritzant l’aprenentatge competencial sense oblidar que la pedagogia està per sobre de qualsevol metodologia.

Dates: Del 15 al 29 d'abril de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 6h Aula virtual
Horari: AV: 15,22 i 29abr, de 10.00 a 12.00h
Formador: Iolanda López

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21054.01 El pati escolar: un canvi de mirada des de les necessitats dels infants i joves (ONLINE)

21054.01 El pati escolar: un canvi de mirada des de les necessitats dels infants i joves (ONLINE)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El pati escolar és l’espai on es produeix l’aprenentatge de l’ús de l’espai públic i de les relacions socials, atès que és dels pocs espais propis que han quedat per als infants i joves. Ara bé, quines coses estan aprenent realment en aquest espai? Com està configurat? Quins elements té? Què hi passa?
En aquest curs ens preguntarem com el pati de la nostra escola respon a les necessitats dels infants i dels joves des de la perspectiva del joc, la natura, la convivència i l’aprenentatge. Ens plantejarem una nova mirada al nostre pati escolar, l’analitzarem, plantejarem propostes de millora i les compartirem entre nosaltres.

Dates: Del 4 de març a l'1 d'abril de 2021
Modalitat: Teleformació
Durada:15h T
Horari: AV 4 i 25 de març, de 17.30 a 19.00h
Formador: Mariana Morales

Coordinador: Olga Hernandez (ohernandez@escolacristiana.org)

Patrocina:


Course Image 21048.02 DISSENY i INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL (primària) (La Presentació - Arenys)

21048.02 DISSENY i INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL (primària) (La Presentació - Arenys)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El curs de disseny i instruments d’avaluació competencial vol apropar al professorat una reflexió sobre el disseny d’activitats d’aprenentatge i d’instruments d’avaluació a partir dels principis d’allò que considerem activitats competencials.

Dates: Del 23 de febrer al 27 d'abril de 2021
Modalitat: Mixte (Aula virtual+Teleformació)
Durada: 10h AV+5h T= 15h
Horari: Av 23feb, 9, 17març, 13,20abr  De 17.45 a 19.45h

Formador: Feliciano Garcia

Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)


Course Image 21048.01 DISSENY i INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL (secundària) (La Presentació - Arenys)

21048.01 DISSENY i INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL (secundària) (La Presentació - Arenys)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El curs de disseny i instruments d’avaluació competencial vol apropar al professorat una reflexió sobre el disseny d’activitats d’aprenentatge i d’instruments d’avaluació a partir dels principis d’allò que considerem activitats competencials.

Dates: Del 18 de febrer al 22 d'abril de 2021
Modalitat: Mixte (Aula virtual+Teleformació)
Durada: 10h AV+5h T= 15h
Horari: AV 18 feb, 4, 18 març, 8 i 15 abr  De 15.45-17.45h
Formador: Feliciano Garcia

Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)


Course Image 21029.01 Cultura de pensament: Rutines i destreses des de la Neurociència (ONLINE / AULA VIRTUAL)

21029.01 Cultura de pensament: Rutines i destreses des de la Neurociència (ONLINE / AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Tot mestre compromès persegueix que els/les alumnes siguin cada cop més creatius, crític i reflexius, potenciant en ells/elles l’habilitat de pensar. El pensament visible és una de les millors maneres de promoure la reflexió dels alumnes, facilitant una major comprensió dels continguts i motivació cap a l’aprenentatge.
Les rutines i destreses de pensament són dos dels grans recursos de la cultura de pensament. Es tracta d’organitzadors fàcils d’utilitzar i que faciliten un raonament eficient i afavoreixen pautes d’actuació per a evocar i explorar idees. Són molt potents quan s’instauren en la metodologia d’aula i estan estructuralment instal·lades al cap dels professors/es i estudiants, sobretot quan s’apliquen des de la neurociència i el coneixement de com funciona el cervell.
Des del Programa d’Innovació Educativa incorporem aquesta acció formativa per fonamentar el procés de reflexió, conèixer metodologies de treball a l’aula des de diferents concepcions d’aprenentatge i intercanviar experiències.

Dates: Del 18 de febrer al 22 de març del 2021
Calendari: AV: 23feb, 2,16març - De 17.30-19.30h

Modalitat: Mixta (Teleformació+Aula virtual)
Durada: 6h AV + 14h T = 20h
Formador: Josep Arregui

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Patrocina


Course Image 21028.01 Visual Thinking a l'aula (AULA VIRTUAL)

21028.01 Visual Thinking a l'aula (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El Visual Thinking és un conjunt de disciplines que utilitza els recursos gràfics per a facilitar la comprensió de textos i audiovisuals, comunicar missatges i conceptes, generar idees i estimular la creativitat, entre moltes altres possibilitats. Dins el Visual Thinking hi trobem el sketchnoting (presa de notes visuals), la documentació gràfica, la facilitació gràfica (utilització del visual thinking per millorar les reunions...)
Es tracta de metodologies especialment interessants en l'àmbit de l'educació, aplicables a professorat i alumnat. No es necessiten coneixements específics de dibuix (és un dels lemes del visual thinking: "No és art, són idees"), no calen grans recursos materials i pot ser una eina per a l'educació presencial i online.

Dates: Del 17 de febrer al 3 de març de 2021
Horari: AV: 17,24feb, 3març   17:30-19:30h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 6h (AV)
Formador: Juanjo Fernández

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocina


Course Image 21027.01 L’ observació entre iguals per al desenvolupament professional docent (ONLINE)

21027.01 L’ observació entre iguals per al desenvolupament professional docent (ONLINE)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Des del Programa d’Innovació Educativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya es recull un conjunt d’accions formatives per ajudar a fonamentar el procés de reflexió, conèixer metodologies de treball a l’aula des de diferents concepcions de l’aprenentatge i intercanviar experiències.
L’observació d’aula entre iguals és una pràctica que afavoreix el creixement dels equips docents vers una pràctica professional compartida i una tècnica per al desenvolupament docent. L’observació entre iguals permet conèixer les bones pràctiques i potencia la innovació pedagògica als centres, i també es pot orientar les observacions cap a certes pràctiques educatives que interessi fomentar, com ara, la utilització de les TIC a l’ aula, l’aprenentatge per projectes o noves formes d’organització social de l’aula.
L’objectiu de la proposta és oferir als centres l’apropament a una estratègia de desenvolupament docent basada en el valor de la confiança per afavorir la pràctica reflexiva compartida.
La proposta es planteja amb una sessió de treball per introduir l’observació entre iguals, des de la vessant de construir comunitats d’aprenentatge professional a les escoles. Durant la sessió s’explicaran els passos del procés d’observació, així com eines i estratègies per portar-ho a terme en un clima de confiança professional.
Per poder aprofitar la sessió de treball és convenient que hi assisteixin com a mínim dues persones per centre.

Dates: Del 15 de febrero al 19 de març de 2021
Modalitat: Teleformació
Horari: AV 15feb: 17:30-18:30h i 15març: 17:30-19:30h             
Durada: 16h
Formador: Mariana Morales

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocinador


Course Image 21022.01 Estimular la Creativitat i aprendre a pensar (INF i CI CM PRI) (adreçat a Santa Dorotea)

21022.01 Estimular la Creativitat i aprendre a pensar (INF i CI CM PRI) (adreçat a Santa Dorotea)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

L’objectiu de la formació és conèixer què és la creativitat, com la podem estimular i treballar a l’aula i quines són les estratègies i metodologies més adequades per ensenyar a pensar als nostres alumnes i promoure un esperit crític i un ensenyament creatiu i competencial.
Sota aquesta perspectiva, es presentaran propostes diverses a partir de les quals el professorat d’infantil i cicle inicial i mitjà de primària pugui dissenyar i aplicar activitats concretes, així com reflexionar sobre algunes de les pràctiques que ja s’estan portant a terme.

Dates: Del 2 de febrer al 16 de març de 2021
Horari: 2,9,16feb, 2,9,16març, De 17.15 a 19.45h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15h AV
Formadora: Meritxell Cano

Coordinadora: Bel Quintan (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 21013.02 L’Enfocament Restauratiu Global. Quan innovar a l’escola és humanitzar-la (ONLINE) (Grup2) (adreçat a l’escola Bon Pastor)

21013.02 L’Enfocament Restauratiu Global. Quan innovar a l’escola és humanitzar-la (ONLINE) (Grup2) (adreçat a l’escola Bon Pastor)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

En els últims anys s'ha fet evident que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les si-tuacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles i donar una resposta positiva a la gestió de la convivència a l'escola. Per aquest motiu, es fa necessària una aproximació global que inclogui elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements res-ponsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.
El curs dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre amb el desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global (en endavant, ERG) que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre).

Dates: Del 4 de febrer al 27 de maig de 2021.
Horari: AV: 4,11,25feb, 4,25març, 22,29abr, 13maig       17:30-20:00h
Modalitat: Mixta (AV/T)
Durada: 20h AV+10T=30h
Formador: Mª Helena Tolosa

Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 21013.01 L’Enfocament Restauratiu Global. Quan innovar a l’escola és humanitzar-la (ONLINE) (Grup1) (adreçat a l’escola Bon Pastor)

21013.01 L’Enfocament Restauratiu Global. Quan innovar a l’escola és humanitzar-la (ONLINE) (Grup1) (adreçat a l’escola Bon Pastor)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

En els últims anys s'ha fet evident que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les si-tuacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles i donar una resposta positiva a la gestió de la convivència a l'escola. Per aquest motiu, es fa necessària una aproximació global que inclogui elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements res-ponsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.
El curs dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre amb el desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global (en endavant, ERG) que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre).

Dates: De l'1 de febrer al 31 de maig de 2021.
Horari: AV: 1,8feb, 1,22març, 19,26abr, 10,17maig, De 17:30-20.00h
Modalitat: Mixta (AV/T)
Durada: 20h AV+10T=30h
Formador: Mònica Alberti

Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 21017.01 La lectura i l’escriptura a l’aula des d’una perspectiva competencial (ONLINE/AULA VIRTUAL) (adreçat a Sagrat Cor Terrassa)

21017.01 La lectura i l’escriptura a l’aula des d’una perspectiva competencial (ONLINE/AULA VIRTUAL) (adreçat a Sagrat Cor Terrassa)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

En aquest curs s'analitzen i s'aprofundeix en els processos didàctics d'ensenyament-aprenentatge de les habilitats lingüístiques de comprensió i producció oral i escrita en les etapes d’Infantil i cicle inicial de l’educació Primària. D'altra banda, també es pretén observar procediments i orientacions per desenvolupar la reflexió metalingüística. Així mateix, es concep la literatura en les seves diferents formes com a font i eina bàsica en l'aprenentatge de la llengua, així com a component estructurador d'aprenentatges. En concret, aquest curs fomenta la reflexió i el treball pràctic entorn: - les formes d’organitzar les propostes de treball lingüístic a l’aula, - l’ensenyament de la reflexió sobre els continguts lingüístics amb els nens i nenes - l’ensenyament de la llengua en totes les matèries.

Dates: Del 27 de gener al 19 de maig de 2021.
Horari: AV 27gen, 17,24feb, 3mar´, 21,28abr, 5 maig - De 17.15 a 19.15h
Modalitat: Mixta (Teleformació+Aula Virtual
Durada: 14AV+6T = 20h
Formadores: Rosa Soler i Miriam Turró

Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 21014.01 Disseny i millora dels Ambients d’Aprenentatge a l’Educació Infantil (ONLINE/VIRTUAL) (adreçat a Sagrat Cor El Vendrell)

21014.01 Disseny i millora dels Ambients d’Aprenentatge a l’Educació Infantil (ONLINE/VIRTUAL) (adreçat a Sagrat Cor El Vendrell)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquesta formació pretén ajudar a construir una línia pedagògica de centre en relació al desenvolupament d’ambients d'aprenentatge a l’Educació Infantil que facilitaran l'aprenentatge dels infants.

Partirem del moment actual del centre per a definir on volem arribar, tot centrant-nos en l’avaluació dels ambients i la seva contextualització dins del currículum d’infantil, que és el desplegament de les lleis d’educació i el document bàsic en el qual ens hem de centrar per justificar les nostres intervencions pedagògiques. En aquesta línia ens centrarem en l’estètica dels ambients, el paper del mestre i els infants en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Dates: Del 19 de gener al 8 de juny de 2021
Horari: 19gen, 9,16,23feb, 23març, 20abr, 25maig, de 17.30h a 19.30h
Modalitat: M (T+AV)
Durada: 14h AV + 16hT= 30h
Formador: Miquel Xarau

Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 21008.01 Programació i Avaluació per Competències a Educació Infantil i Primària (adreçat a Manyanet Begues) (Online+Aula Virtual)

21008.01 Programació i Avaluació per Competències a Educació Infantil i Primària (adreçat a Manyanet Begues) (Online+Aula Virtual)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA


Dates: Del 25 de gener al 10 de març del 2021

Horari: AV: 25,27gen, 8,10,17,24feb De 17.45 a a 19.45h

Modalitat: Mixta (Teleformació + Aula virtual)

Durada: 16h

Formador: Mireia Giralt

Coordinador: Bel Quintana

Course Image 21003.01 El Treball per Competències (Ed.PRI) (adreçat a l'escola Santa Isabel)

21003.01 El Treball per Competències (Ed.PRI) (adreçat a l'escola Santa Isabel)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té com a objectiu ajudar a l’escola a revisar i millorar les pràctiques educatives i avaluadores d’acord amb el model de treball competencial.
Cada vegada més, als alumnes se’ls valora pel que són capaços de fer, com són capaços de resoldre dife-rents situacions, si són capaços d’interioritzar procediments i executar-los, com s’expressen, com reflexio-nen, com es relacionen, com treballen en grup, com fan una recerca d’informació... Es demana que l’alumne sigui actiu dins l’aula, que sigui protagonista del propi aprenentatge, que sigui creatiu...
Per tant, el docent ha de centrar la situació d’ensenyament-aprenentatge en l’adquisició de les competències bàsiques i realitzar una avaluació autèntica i competencial que demani als alumnes posar en joc i mostrar les competències bàsiques assolides. Això comporta fer certs canvis i actualitzacions en metodologies docents i avaluadores que s’utilitzen a les aules.

Dates: Del 18 de gener al 3 de maig de 2021
Horari: Tot AV: 18gen, 1,22feb, 1,15març, 12,26abr, 3maig, De 17:15 a 19:15h excepte 3maig que será 17:15-18:15h     
Modalitat: Presencial (aula virtual)
Durada: 15 hores
Formador: Mireia Giralt

Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20146.01 Planificació estratègica de la innovació escolar: visió, disseny, acompanyament i avaluació

20146.01 Planificació estratègica de la innovació escolar: visió, disseny, acompanyament i avaluació

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Des de la FECC entenem que és l’equip directiu qui ha de liderar el procés d’innovació pedagògica, en funció del projecte de l’escola. Per això oferim aquesta formació com a espai per a la reflexió conjunta dels equips directius sobre com millorar l’aprenentatge dels alumnes. Entenem que la innovació educativa no consisteix a copiar, ni improvisar, ni és només una iniciativa d’un docent ni es pot fer al marge de l’equip directiu. És un procés que s’ha de pensar, fonamentar i planificar, implicant-hi els diferents agents educatius.
L’objectiu de la proposta que us presentem és oferir criteris i fonamentació als responsables per impulsar la innovació de la pràctica educativa en el centre i generar el canvi metodològic necessari en funció del Projecte Educatiu, tenint en compte allò que diu la recerca educativa.
La proposta recull unes sessions de sensibilització que cal treballar amb membres dels equips directius per ajudar a definir les estratègies amb criteri fonamentat a partir de les característiques de cada centre. S’explicaran els conceptes bàsics i les bases de la fonamentació de la innovació pedagògica i es facilitaran eines per escollir amb criteri quines de les metodologies actuals poden ser les més convenients per al centre d’acord amb el perfil dels alumnes i personal.
Per aprofitar les sessions de treball és convenient que hi assisteixin com a mínim dues persones per centre.

Dates: Del 3 de novembre al 4 de desembre del 2020
Horari: AV 3,10,17nov i 1des, de 17.30 a 19.30h
Modalitat: Mixta (Aula virtual+Teleformació)
Durada: 15h (8AV+7hT)

Formador: Esteve López
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20042.01 Avaluació competencial

20042.01 Avaluació competencial

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

La posada en pràctica del currículum per competències té una sèrie d’implicacions de tipus metodològic i també de caire avaluador. Les noves ordres sobre avaluació a l’educació primària i secundària obligatòria en són, així, una conseqüència directa. Com ensenyar i com avaluar competències és un dels grans reptes del sistema educatiu actual.
És ben sabut que l’avaluació té efectes retroactius sobre l’aprenentatge i és el motor de canvi més eficaç dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Resulta necessari, doncs, parar-se a pensar quines propostes formatives i avaluadores plantegem que garanteixin una formació de major qualitat i que resultin coherents amb aquest nou enfocament.
Oferim aquesta formació amb l’objectiu d’ajudar a revisar i millorar les pràctiques educatives i avaluadores de manera coherent amb el model competencial d’ensenyament-aprenentatge.

Dates: Del 5 de març al 29d'octubre de 2020
Horari: Presencial: 5març - Aula Virtual: 22,29oct, de 9.00 a 14.00 h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15h
Formador: Marc Casanova (Blanquerna)
Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20145.01 L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita i la llengua oral a Infantil i 1r cicle de Primària (AULA VIRTUAL) (adreçat a Escola Pia Igualada)

20145.01 L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita i la llengua oral a Infantil i 1r cicle de Primària (AULA VIRTUAL) (adreçat a Escola Pia Igualada)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquesta formació proposa una reflexió sistemàtica al voltant dels processos d’adquisició, ensenya-ment i aprenentatge de la llengua i de la literatura a l’educació infantil i al primer cicle de l’educació primària.
La finalitat bàsica de les sessions és que els mestres participants reconeguin el paper crucial que tenen la llengua i la literatura en aquestes etapes i reflexionin sobre les diverses maneres d’acompanyar i interactuar amb els infants en les pràctiques lingüístiques i literàries, tenint present l’enfocament comunicatiu i funcional del llenguatge.

Dates: Del 19 d'octubre al 23 de noviembre del 2020
Horari: AV: 19,26oct, 16,23nov, de 17.30 a 19.00 hores
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 6 hores
Formadora: Blanquerna (Xènia Riba Ruiz)
Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20045.01 Aprenentatge Cooperatiu (INF-PRI) (adreçat a l'escola Sant Francesc d'Assís)

20045.01 Aprenentatge Cooperatiu (INF-PRI) (adreçat a l'escola Sant Francesc d'Assís)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

L’aprenentatge cooperatiu s’està estenent en molts centres i en diverses etapes com una de les meto-dologies que més bé encaixen amb la concepció de l’aprenentatge en termes competencials i inclusius. Efectivament, tots els projectes d’innovació que van apareixent tenen en comú l’ús més o menys intens de l’aprenentatge cooperatiu.
La finalitat d’aquest curs és donar a conèixer l’aprenentatge entre iguals i, més concretament, l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia potent per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i avançar cap a la inclusió educativa.

Dates: Del 13 de gener al 12 de noviembre de 2020
Horari: 13,20gen, 3,10feb,  Aula virtual: 12nov, De 17.00 a 20.00 h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15h
Formador: Marta Flores
Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20144.01 Programar per competències (Manyanet Beges)(AV+online)

20144.01 Programar per competències (Manyanet Beges)(AV+online)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té per objectiu general ajudar a l’escola a revisar i a millorar les seves pràctiques avalu-atives d’acord al model de treball competencial. En aquest sentit, es repensarà la programació per competències des dels àmbits de coneixements, inclosos els àmbits transversals, per ordenar una proposta profitosa als docents d’Educació Secundària Obligatòria.

Dates: Del 5 d'octubre al 25 de novembre de 2020.
Horari: AV: 5,7,19,21,26oct, 11nov, de 18.00 a 20.00h
Modalitat: Mixta: Aula Virtual/Teleformació
Durada: 16h (12hAV+4hT)

Formador: Blanquerna (Josep Solà)
Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20142.01 Aprenentatge basat en problemes (ABP) (Cor de Maria St. Feliu de Guíxols)

20142.01 Aprenentatge basat en problemes (ABP) (Cor de Maria St. Feliu de Guíxols)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

A la FECC concebem la innovació educativa com un procés de reflexió planificat pel centre i liderat per l’equip directiu, encaminat a millorar l’aprenentatge dels alumnes. En els darrers anys, diferents línies d’investigació han fet aportacions importants a la pedagogia; entre d’altres, la concepció de l’aprenentatge en termes de competències, el model de les intel·ligències múltiples i els estudis neurològics aplicats a l’aprenentatge: tots plegats han fet aportacions força coincidents que es concre-ten en un canvi important en les escoles.
De manera especial, l’Administració educativa ha apostat des de fa temps per l’aprenentatge compe-tencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen: ara cal ser competent, tenir la capacitat de resoldre problemes. Per això calen els continguts, és clar, però no només (i segurament apresos d’una altra mane-ra). Això ens qüestiona la manera de fer a les escoles, especialment en l’etapa d’educació secundària, on hi ha força pressió sobre els resultats.
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’alumne, en la qual es planteja a un grup d’alumnes un problema, interrogant, situació que guia la inves-tigació i, per tant, a l’adquisició de coneixement. L’objectiu del curs és conèixer la metodologia per treba-llar i avaluar per competències.

 • Dates: Del 5 d'octubre al 17 de desembre de 2020
  Horari: Aules Virtuals: 5oct, 2,16nov, 14des, de 17:45h a 19:15h
 • Modalitat: Mixta: Aula Virtual/Teleformació
 • Durada: 6h AV+4 h T= 10 h
 • Formador: Pau Romeu
 • Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20062.01 Avaluació competencial (adreçat a l'escola Sant Medir)

20062.01 Avaluació competencial (adreçat a l'escola Sant Medir)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA


Dates: Sessions Presencials: 20,27gen, 3,10feb, 9març; Sessions AULA VIRTUAL: 19,26oct, 9nov
Horari: AV. 19,26oct, 9nov , De 17.00 a 19.00 h 
Modalitat: Presencial (Aula Virtual)
Durada: 16 hores

Formador: Montse Gómez Gamisans
Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20067.01 Els Ambients d'Aprenentatge a l'Educació Infantil

20067.01 Els Ambients d'Aprenentatge a l'Educació Infantil

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Darrerament estem vivint transformacions profundes en el paradigma educatiu. Els descobriments de la neurociència i diferents canvis que s’han produït en la cultura, la família i la manera de concebre la infància han donat pas al desenvolupament de noves maneres d’aprendre i de relacionar-nos amb els infants: amb confiança en els seus interessos, amb cura del seu món emocional i amb la voluntat de proporcionar-los un ambient veritablement ric en què totes les seves necessitats puguin ésser acollides i el seu potencial es pugui desenvolupar.
Per això és especialment important l’espai educatiu, entès de manera àmplia, ja que la naturalesa dels infants de moure’s, experimentar i aprendre constantment ens repta, com a docents, a dissenyar espais, rituals i rutines que puguin adaptar-se als seus ritmes individuals i a les seves maneres d’aprendre, el que s’ha popularitzat com les intel·ligències múltiples.

Dates: Del 5 de març al 22 d'octubre del 2020
Horari: Presencial: 5març de 17.10 a 19.10 - Aula virtual: 8,15,22oct - De 18.10 a 20.10h
Modalitat: Presencial (Aula Virtual)
Durada 8 h

Formador: Albert Pons
Coordinadora: Bel Quinata (mbquintana@escolacristiana.org)


Course Image 20133.01 Docència compartida com a instrument d’atenció a l’alumnat i de formació del professorat (1a part)

20133.01 Docència compartida com a instrument d’atenció a l’alumnat i de formació del professorat (1a part)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

La docència compartida -la col·laboració de dos o més docents dins l’aula- pot ser entesa des de dues ves-
sants: com a mecanisme d’atenció a l’alumnat i com a mecanisme de formació dels docents. Els professors, com altres professionals, aprenen a partir de la interacció amb altres col·legues, i la col·laboració entre ells es converteix en una eina imprescindible per afavorir una pràctica reflexiva, un recurs essencial per arribar a la màxima eficàcia docent. Així doncs, la docència compartida es converteix en un instrument potent per ajudar a avançar cap a una educació més inclusiva i de qualitat.Per tal de superar els cursos merament informatius, amb limitacions evidents i vàlids, sobretot per a certs tipus d’aprenentatge, aquesta formació opta per, a partir d’una formació inicial, acompanyar parelles de professors en la posada en marxa d’experiències de docència compartida en els seus respectiuscentres; i per una formació en xarxa de centres que promogui l’aprenentatge entre les parelles de docents de cada centre i les parelles d’altres.

 • Dates: Del 21 de setembre al 18 desembre
 • Horari: De 9.30 a 11.30 h
 • Modalitat: M (AV+T)
 • Durada: 16 h
 • Formador: Ester Miquel Bertran

Coordinador: Júlio Andreu (jandreu@escolacristiana.org)

Patrocina:


Course Image 20072.01 Disseny Competencial a Secundària

20072.01 Disseny Competencial a Secundària

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El curs de disseny competencial vol apropar al professorat una reflexió sobre el disseny d’activitats d’aprenentatge i de proves d’avaluació a partir dels principis d’allò que considerem activitats competencials.

Dates: Del 3 de març al 9 de Setembre de 2020

Horari: sessió març: 17:15-19:15h ; sessions set: 15.30-17.30h

Modalitat: Presencial

Durada: 6 h

Formador: Feliciano Garcia 

Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 00000.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx còpia 1

00000.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx còpia 1

Programa al que pertany el curs (en gran)

Presentació del curs

Dates

Horari

Modalitat

Durada

Formador

Course Image 26.01 Aprenentatge cooperatiu: curs d’actualització metodològica

26.01 Aprenentatge cooperatiu: curs d’actualització metodològica

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

L’aprenentatge cooperatiu s’està estenent en molts centres i en diverses etapes com una de les
metodologies que més bé encaixen amb la concepció de l’aprenentatge en termes competencials. La
cooperació, a més d’una font d’aprenentatge, és un aprenentatge funcional, perquè és una
competència fonamental per a la societat democràtica del coneixement.
La finalitat d’aquest curs és donar a conèixer l’aprenentatge entre iguals i, més concretament,
l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia potent per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i
avançar cap a la inclusió educativa.
Des del Programa d’Innovació educativa de la FECC, que té com objectiu ajudar els centres a
dissenyar projectes d’innovació sòlids, globals, adaptats al seu context, que comptin amb la participació
de la comunitat educativa, sostenibles en el temps i que busquin la millora de l’aprenentatge, hem
incorporat aquesta acció formativa.
El curs està organitzat en dues sessions al mes de setembre en què es treballaran a fons les bases
conceptuals de l’Aprenentatge Cooperatiu i alguns mètodes, i es dissenyarà una proposta didàctica que es
desenvoluparà a les aules abans de la tercera sessió. En aquesta darrera, al mes de novembre, es farà
una valoració del treball desenvolupat a les aules. Amb aquesta proposta de treball i distribució temporal
s’aconsegueix desenvolupar l’aprenentatge cooperatiu a les pròpies aules de manera acompanyada, amb
propostes de treball ajustades al context i sostenibles, promovent una elevada implicació dels assistents
al curs.

Dates: Del 10 de setembre al 3 de desembre de 2020
Modalitat: P (AV)
Formador: Marta Flores

Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 20034.01 Ambients d'Aprenentatge

20034.01 Ambients d'Aprenentatge

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

L’ambient, més enllà d’un racó i/o d’un taller, és un espai monogràfic que inclou diferents materials i propostes d’aprenentatge estimulants per als alumnes; dissenyat amb la finalitat que sigui educatiu; on es pugui experimentar, investigar, crear, jugar i relacionar-se amb els companys per aprendre activament des de l’interès i el plaer. (Cifré-Mas, 2012; Comas 2012; Riera, Ferrer i Ribas 2014). Aquesta formació, que oferim per primer cop des del Programa d’Innovació Educativa de la FECC, fa un acostament als Ambients d’Aprenentatge des de la seva utilitat com a metodologia per a un aprenentatge significatiu. No es tracta de programar per Ambients perquè “és el que toca ara”, sinó de saber per què ho fem, amb quins objectius, tot adaptant-nos a les circumstàncies de la nostra escola, les edats dels alumnes.... Analitzarem tots aquests aspectes i us donarem a conèixer experiències de diferents centres.

Dates: 26 de febrer al 9 de juliol de 2020
Modalitat: Presencial + Aula Virtual

Formador: Sílvia Gumbau/Isabel Sañé

Course Image 93.05 ESTIU 20 Educació emocional a l'aula (Etapa: Infantil)

93.05 ESTIU 20 Educació emocional a l'aula (Etapa: Infantil)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Avui, gràcies als estudis neurobiològics, hem pres consciència de la importància que tenen les emocions
en les nostres vides. Des que Daniel Goleman, l'any 1995, va publicar el llibre Emotional Inteligence, on
posava de manifest la importància d'aquesta intel·ligència, les emocions han assolit el lloc que els
correspon en la vida de tota persona. Perquè amb les emocions sentim el nostre entorn, ens il·lusionem,
ens enrabiem, tenim por, alegria i ens comuniquem, ens relacionem, fem amics... I, és clar, l'escola no en
pot quedar al marge.
Estudiosos com Rafel Bisquerra, Anna Carpena o Ignacio Morgado han ajudat a fer visible la importància
d'incloure aquest tipus d'intel·ligència a les nostres aules, ja que l’Educació Emocional és una
competència que es pot aprendre, que es pot educar. “L'educació emocional és una innovació educativa
que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries” (Rafael Bisquerra).
Cal que l'alumnat creixi conscient de les seves emocions i sentiments, tingui eines per a regular-les,
habilitats per a relacionar-se bé amb els altres i el seu entorn i siguin persones amb una bona autoestima.
Per tal d'aconseguir-ho necessitem docents competents emocionalment.
Amb aquesta acció formativa coneixerem i posarem en pràctica els fonaments de l’educació emocional a
l’escola i a la vida, i hi treballarem a partir de l’aprenentatge a través de l’experiència.

Dates: 25 de juny a 2 de juliol de 2020
Modalitat: Aula Virtual

Formador: Albert Pons
Coordinadora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org

Course Image 00000.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00000.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Programa al que pertany el curs (en gran)

Presentació del curs

Dates

Horari

Modalitat

Durada

Formador

Course Image 155.02 ESTIU 20 Neurociència i creativitat

155.02 ESTIU 20 Neurociència i creativitat

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Els darrers estudis sobre neurociència estan impactant en la innovació educativa i són tinguts en
compte per conformar la nova manera d’entendre els dos grans processos que són l’Ensenyament i
l’Aprenentatge. L’aprofundiment en el coneixement del cervell ens permet fer avenços en el camp
de les intel·ligències múltiples i el pensament creatiu, que podem aplicar a l’aula per transformar la
dinàmica de les relacions, la qualitat de l'aprenentatge i per treballar els talents i la creativitat.

Dates: 29 de juny a 13 de juliol de 2020
Modalitat: Aula Virtual + Teleformació

Formador: Núria Oriol
Coordinadora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org

Course Image 134.02 ESTIU 20 Gamificació en l'aprenentatge

134.02 ESTIU 20 Gamificació en l'aprenentatge

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El curs introduirà els assistents en el poder del joc i la gamificació i les possibilitats que ofereix en el món educatiu. Es tracta d’una formació molt pràctica, amb el joc com a element principal i on es realitzaran activitats que permetin consolidar tots els coneixements en base a la realitat dels participants.

Dates: 25 de juny al 17 de juliol de 2020
Modalitat: Presencial + Aula Virtual + Teleformació

Formador: Noemí Blanch
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 25.01 ESTIU 20 Aprenentatge basat en problemes (ABP):  curs d’actualització metodològica

25.01 ESTIU 20 Aprenentatge basat en problemes (ABP): curs d’actualització metodològica

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

A la FECC concebem la innovació educativa com un procés de reflexió planificat pel centre i liderat per l’equip directiu, encaminat a millorar l’aprenentatge dels alumnes. En els darrers anys, diferents línies d’investigació han fet aportacions importants a la pedagogia; entre d’altres, la concepció de l’aprenentatge en termes de competències, el model de les intel·ligències múltiples i els estudis neurològics aplicats a l’aprenentatge: tots plegats han fet aportacions força coincidents que es concreten en un canvi important en les escoles. De manera especial, l’Administració educativa ha apostat des de fa temps per l’aprenentatge competencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen: ara cal ser competent, tenir la capacitat de resoldre problemes. Per a això calen els continguts, és clar, però no només (i segurament apresos d’una altra manera). Això ens qüestiona la manera de fer a les escoles, especialment en l’etapa d’educació secundària, on hi ha força pressió sobre els resultats. L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’alumne, en la qual es planteja a un grup d’alumnes un problema, interrogant, situació que guia la investigació i, per tant, l’adquisició de coneixement. L’objectiu del curs és conèixer la metodologia per treballar i avaluar per competències. 

Dates: Del 29 de juny al 12 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació + Aula virtual
Durada: 20h

Formador: Pau Romeu
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 155.01 Neurociència i creativitat

155.01 Neurociència i creativitat

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Els darrers estudis sobre neurociència estan impactant en la innovació educativa i són tinguts en
compte per conformar la nova manera d’entendre els dos grans processos que són l’Ensenyament i
l’Aprenentatge. L’aprofundiment en el coneixement del cervell ens permet fer avenços en el camp
de les intel·ligències múltiples i el pensament creatiu, que podem aplicar a l’aula per transformar la
dinàmica de les relacions, la qualitat de l'aprenentatge i per treballar els talents i la creativitat.

Dates: 28 de febrer de 2020 a 26 de juny de 2020
Modalitat: Presencial + Aula Virtual + Teleformació
Formador: Núria Oriol

Course Image 134.01 La gamificació en l’aprenentatge

134.01 La gamificació en l’aprenentatge

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El curs introduirà els assistents en el poder del joc i la gamificació i les possibilitats que ofereix en el
món educatiu. Es tracta d’una formació molt pràctica, amb el joc com a element principal i on es
realitzaran activitats que permetin consolidar tots els coneixements en base a la realitat dels
participants.

Dates: 3 de març de 2020 a 25 de juny de 2020
Modalitat: Presencial + Aula Virtual + Teleformació
Formador: Noemí Blanch

Course Image 150.01 ESTIU 20 Mètode globalitzat: Treball per projectes

150.01 ESTIU 20 Mètode globalitzat: Treball per projectes

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

La innovació educativa és un fet i les escoles s’hi han de posicionar. Moltes escoles i grups d’escoles ja estan implementant projectes d’innovació. Uns projectes que, en funció de l’entorn plural i de realitats molt diferents, tenen elements comuns i d’altres més singulars. El que sí que estem veient són uns trets coincidents en els processos d’innovació educativa que s’estan duent a terme, que són: els processos de reflexió i diagnòstic, la participació de la comunitat educativa, les metodologies cooperatives i el treball per projectes.

Dates: Del 30 de juny al 12 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 30h

Formador: Montserrat Gómez
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 20031.01 Racons i Ambients d'Aprenentatge (INF-PRI) (Manyanet Begues)

20031.01 Racons i Ambients d'Aprenentatge (INF-PRI) (Manyanet Begues)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

L’ambient, més enllà d’un racó o un taller, és un espai monogràfic que inclou diferents materials i
propostes d’aprenentatge estimulants per als alumnes, dissenyat amb la finalitat que sigui educatiu,
on es pugui experimentar, investigar, crear, jugar i relacionar-se amb els companys per aprendre
activament des de l’interès i el plaer.
(Cifré-Mas, 2012; Comas 2012; Riera, Ferrer i Ribas 2014)

Dates: 30 de gener de 2020 a 4 de juny de 2020
Horari: De 17.00 a 19.09h
Modalitat: 2 sessions d'Aula Virtual
Durada: 15h
Formador: Sílvia Gumbau

Course Image 20071.02 El poder del joc a l'educació (Santa Dorotea)

20071.02 El poder del joc a l'educació (Santa Dorotea)


PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El joc és una eina molt poderosa en els entorns educatius. En aquest curs descobrirem com aplicar el
joc a l’aula i elaborar projectes basats en el joc i els seus elements claus.

Dates: 9 de juny de 2020 a 27 de juny de 2020
Horari: De 17.00 a 19.30h
Modalitat: 6 sessions d'Aula Virtual
Durada: 15h
Formador: Noemí Blanch

Course Image 20071.01 El poder del joc a l'educació (Santa Dorotea)

20071.01 El poder del joc a l'educació (Santa Dorotea)


PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

El joc és una eina molt poderosa en els entorns educatius. En aquest curs descobrirem com aplicar el
joc a l’aula i elaborar projectes basats en el joc i els seus elements claus.

Dates: 4 de març de 2020 a 29 de juny de 2020
Horari: De 17.00 a 19.30h
Modalitat: 5 sessions d'Aula Virtual
Durada: 15h
Formador: Noemí Blanch

Course Image 20077.02 Programació i Avaluació per Competències

20077.02 Programació i Avaluació per Competències

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té com a objectiu ajudar a l’escola a revisar i a millorar les pràctiques docents d’acord amb el model de treball competencial.
Cada vegada més, als docents se’ls valora pel que són capaços de fer, com són capaços de resoldre diferents situacions, si són capaços d’interioritzar procediments i després executar-los, com s’expressen, com reflexionen, com es relacionen, com treballen en grup, com fan una recerca d’informació... I es demana que l’alumne sigui actiu dins l’aula, que sigui protagonista del propi aprenentatge, que sigui creatiu... Per tant, el docent ha de centrar la situació d’ensenyament-aprenentatge en l’adquisició de les competències bàsiques. Això comporta fer certs canvis i actualitzacions en les metodologies i les maneres d’avaluar.

Dates: Inici curs: 09/09/2020 Final del curs: 21/11/2020

Sessions: presencial de 2h (17.15-19.15 h): 9 de setembre. Aules Virtuals 23 de setembre; 7, 21 i 28 d'octubre, de 17.15 a 19.15 h i 7 de novembre de 9.00 a 14 h

Modalitat: mixta

Durada: 2h presencials+13h AV + 15h teleformació= 30h

Formador: Mireia Giralt

Course Image 20040.01 Consolidació del Projecte Educatiu a l’Educació Infantil i Primària. El treball de les competències - Gener 2020

20040.01 Consolidació del Projecte Educatiu a l’Educació Infantil i Primària. El treball de les competències - Gener 2020

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té com a objectiu general ajudar a l’escola a millorar i consolidar els projectes educatius de les etapes d’Infantil i Primària i les programacions tot considerant les estratègies metodològiques i l’avaluació de manera coherent amb les metodologies de Racons i Tallers i amb l’ensenyament i aprenentatge competencial.

Inici del curs : 30/01/2020
Final del curs: 22/05/2020
Dates presencials: 30 de gener: 17:15 a 19:15h, 14 de febrer: 17:15 a 19:15h, 15 de febrer: 09:30 a 14:00h. Aula Virtual 2 d'octubre: de 17:15 a 19:15, 3 d'octubre de 9:30 a 14:00h
Modalitat: Mixta
Durada: 23h (15h presencials + 8h de teleformació)
Formadora: Mireia Giralt

Course Image 20029.01 Programar per Competències (ESO) (adreçat a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí) - Gener 2020

20029.01 Programar per Competències (ESO) (adreçat a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí) - Gener 2020

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té com a objectiu ajudar a l’escola a revisar i millorar les pràctiques avaluadores d’acord amb el model de treball competencial. En aquest curs es pensarà la programació per competències de manera global i transversal per tal que sigui profitós a docents d’Educació Primària (cicle superior) i Secundària Obligatòria.

Inici del curs: 23 de gener de 2020

Final del curs: 26 de març de 2020

Dates sessions presencials: 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer, 5 i 12 de març.

Horari presencial: 17:15 a 19:45h

Modalitat: Mixta (20h presencials i 10h de teleformació)

Formador: Josep Solà

Course Image 20060.01 Els ambients d’aprenentatge - Gener 2020

20060.01 Els ambients d’aprenentatge - Gener 2020

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquesta formació pretén ajudar a construir una línia pedagògica de centre en els Ambients d'aprenentatge i definir-ne l’aportació en l'aprenentatge dels infants. Partir del moment actual del centre per situar-nos on som i on volem arribar, tot centrant-nos en l’avaluació dels Ambients i la seva contextualització dins el currículum d’Infantil i de Primària, que és el desplegament de les lleis d’educació i el document bàsic en el qual ens hem de centrar per justificar les nostres intervencions pedagògiques. En aquesta línia ens concentrarem en l’estètica dels ambients, el paper del mestre i els infants en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Data d’inici del curs: 22/01/2020

Data final: 27/05/2020

Dates presencials: 22 de gener, 26 de febrer, 25 de març i 13 de maig de 2020

Horari: 17.00 a 19.30h

Modalitat: Mixta

Durada: 10h presencials + 10h teleformació = 20h

Formador: Miquel Xarau

Course Image 20046.01 El Treball per Projectes (adreçat a l'escola Sant Ramon Nonat)

20046.01 El Treball per Projectes (adreçat a l'escola Sant Ramon Nonat)

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA - Gener 2020

El treball per projectes és una de les metodologies que promou l’aprenentatge competencial dels
alumnes. L’assessorament té com a objectiu ajudar al professorat d’ESO a dissenyar, implementar i
avaluar el treball per projectes.

Dates: 14/1 (17h15 - 19h45), 21/1 (17h15 - 19h45), 28/1 (17h15 - 19h45), 19/5 (17h15 - 19h45), 26/5 (17h15 - 19h15)

Modalitat: Mixta

Durada: 12 hores presencials + 8 hores de teleformació = 20h

Formador: Josep Solà

Course Image 20039.01 El joc en l'ambient d'aprenentatge a l'Educació Infantil (adreçat a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí) - Gener 2020

20039.01 El joc en l'ambient d'aprenentatge a l'Educació Infantil (adreçat a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí) - Gener 2020

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUACTIVA

Aquesta formació pretén ajudar a les mestres a identificar la importància del joc en els ambients, donant rellevància a identificar: el rol del mestre, el tipus d’interacció mestra-alumnes, la interacció entre iguals, la participació dels alumnes, l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, l’estètica i distribució així com l’accés dels materials. Es revisaran els materials i els documents elaborats per les mestres per tal de poder justificar la fonamentació teòrica a fi efecte d’establir capacitats i continguts que es poden desenvolupar a partir del treball per ambients i es proposarà alguna tasca individual per a l’aprofundiment de l’assessorament.

Dates: 15 i 29 de gener, 5, 12 i 24 de febrer, 11 de març i 5 d'octubre de 2020

Horari: 17:15 a 19:15h

Modalitat: Mixta

Durada: 14 hores + 6 de teleformació = 20h

Formadores: Diana Blanch i Sandra Martínez

Course Image 20018.01 Avaluar per Aprendre - Gener 2020

20018.01 Avaluar per Aprendre - Gener 2020

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té com a objectiu ajudar a l’escola a revisar i millorar les pràctiques avaluadorees d’acord amb el model de treball competencial. En aquest curs es pensarà l’avaluació per competències (i capacitats) de manera global i transversal per tal que sigui profitós a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.

Dates: 18 de gener, 1 de febrer, 20 d’ abril de 2020
Horari: Dissabtes: 09:30-13:30 / Dilluns: 17-19h
Modalitat: mixta
Durada: 10h presencials + 5h teleformació = 15h
Formador: Josep Solà Santesmases

Course Image 20007.01 Disseny, implementació i avaluació de projectes a l'escola (PRI) - febrer 2020

20007.01 Disseny, implementació i avaluació de projectes a l'escola (PRI) - febrer 2020

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquest curs té com a objectiu general ajudar a l’escola a revisar les pràctiques educatives basades en la cooperació i la interdisciplinarietat dels aprenentatges.

Dates: Del 5 de febrer al  4 de juny de 2020
Horari presencial: 17:00 a 18:30h excepte l’última sessió: 17.00 a 18:30h
Modalitat: Mixta
Durada: 4h presencials + 9h de teleformació
Formadores: Ruth Lladó i Gemma Vallès

Course Image 21055.01 Comunicació de crisis (AULA VIRTUAL)

21055.01 Comunicació de crisis (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU

L’entorn dels centres educatius és cada cop més complex i requereix que l’equip directiu dissenyi estratègies orientades al diàleg amb l’entorn. Amb el Programa de Màrqueting Educatiu volem ajudar a les escoles i institucions a afrontar aquest repte.
Els centres educatius han d’estar preparats per fer front a qualsevol tipus de crisis de manera eficaç, minimitzant al màxim l’impacte en la reputació del centre.
Una bona previsió de crisis i un procediment adequat a l’hora de fer-hi front garantirà que la gestió de la crisi sigui adequada i se’n minimitzin els danys.

Dates: Del 5 al 12 de març del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 5h (AV)
Horari: AV 5març de 12.00 a 14.30h i 12març , de 10.00 a 12.30h
Formador: Patricia Butterini

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21031.01 Fidelització de les famílies (AULA VIRTUAL)

21031.01 Fidelització de les famílies (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: MÀRKETING EDUCATIU

Des de la FECC concebem el màrqueting educatiu com una actitud de diàleg amb els usuaris que permet de conèixer-ne les necessitats i articular respostes coherents amb les finalitats del centre. Fruit d’aquest diàleg sorgeix una millor satisfacció en el servei prestat a l’usuari per part de l’escola.
 
La comunicació amb les famílies del centre és fonamental en una societat en què tots estem connectats 24 hores. Conèixer les activitats que es realitzen al centre, què passa als fills, projectes específics, escoles de pares, esdeveniments, tutories… es converteix en prioritat per a les famílies, a les quals hem d’atendre per aconseguir crear comunitat i enfortir el sentit de pertinença al centre. Tot això ens garantirà no només la satisfacció de les famílies, sinó que ens recomanin a amics i familiars.
 
En el Programa de Màrqueting Educatiu hem inclòs aquesta formació per ajudar als centres a conèixer estratègies i eines de fidelització de les famílies.

Dates: Del 19 al 26 de febrer de 2021
Calendari: AV: 19,26feb de 10.00 a 12.30h
Modalitat: Presencial (Aula virtula)
Durada: 5h (AV)
Formador: Patricia Butterini

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 21025.01 Mystery Shopping. Una tècnica per millorar l'atenció al client (AULA VIRTUAL)

21025.01 Mystery Shopping. Una tècnica per millorar l'atenció al client (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU

Els centres educatius disposen de diferents eines per assolir els objectius d’atreure alumnat i dialogar sobre la seva oferta educativa. Tanmateix, cal conèixer amb profunditat les potencialitats de tots aquests recursos per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment. És des d’aquesta òptica que la FECC ofereix un conjunt d’accions formatives monogràfiques centrades en els principals instruments de comunicació des del Programa de Màrqueting Educatiu.
Ja no n’hi ha prou de tenir un projecte educatiu innovador que aporti valor afegit respecte a la competència, sinó que cal comunicar-ho adequadament.
A través de la tècnica del Mystery Shopping podem conèixer de primera mà tant el procés comercial del nostre propi centre com el de la competència.
En tot procés que segueix una família a l’hora d’escollir és important conèixer la reputació del centre, la seva web i les xarxes socials; i també l’atenció que hi reben, les instal·lacions i el projecte educatiu.
Analitzar totes aquestes dades permet els centres educatius de millorar el procés comercial i conèixer el seu posicionament respecte a la competència, i permetrà optimitzar el procés de captació d’alumnes i augmentar l’índex de conversió de les famílies que visiten el centre.

Dates: Del 19 al 26 de març de 2021
Horari: AV 19, 26març, de 10.00 a 12.30h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 5h
Formadora: Patricia Butterini

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 21016.01 Redacció de Notes de Premsa (AULA VIRTUAL)

21016.01 Redacció de Notes de Premsa (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU 

Sovint algú de l’escola ha de redactar una informació -en diem nota de premsa (NdP)- sobre una activitat del centre per tal de fer-ne difusió a les xarxes socials, la premsa local, etc... I, sovint, aquesta nota no comunica el que realment volem comunicar. O bé perquè el redactat no és gens clar, o bé perquè el criteri no és l’adient, o bé perquè no respon al que demana el mitja al qual s’adreça.
Com es redacta, però, una NdP? Què diu de nosaltres? Una NdP no és només un document informatiu, sinó també una carta de presentació. En funció de com la redactem, no sols oferim informació sobre les nostres accions, sinó sobre com comuniquem. Per tal de tenir un mínim d’èxit en la difusió, és necessari conèixer mínimament la redacció periodística si volem cridar l’atenció dels mitjans de comunicació, sobretot dels escrits. Per tant, cal treballar què és una NdP, com es redacta i, molt important, respondre les preguntes que, en l’àmbit periodístic, es coneixen com les 5 W: What? When? Who? Why? i How?

Dates: Del 2 al 9 de febrer de 2021.
Horari: Aula virtual 2 i 9 de febrer, de 12.00 a 14.00h
Modalitat: Presencial (AV)
Durada: 4h
Formador: Sergi Gallego

Coordinadora: Olga Herrnández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 21015.01 Planificació de comunicació en mitjans online i offline (AULA VIRTUAL)

21015.01 Planificació de comunicació en mitjans online i offline (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU

Els centres educatius disposen de diferents eines per assolir els objectius d’atreure l’alumnat i dialogar sobre la seva oferta educativa. Tanmateix, cal conèixer amb profunditat les potencialitats de tots aquests recursos per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment i fer una planificació per a la seva utilització. És des d’aquesta òptica que la FECC ofereix un conjunt d’accions formatives monogràfiques centrades en els prin-cipals instruments de comunicació des del Programa de Màrqueting Educatiu.
Tenir presència a Internet i en mitjans tradicionals fa que ens coneguin a la nostra comunitat educativa i que puguem transmetre el projecte educatiu. A més, conèixer les eines amb què podem comptar per publicitar el nostre centre ens permet gestionar de manera autònoma la campanya de captació d’alumnes o altres campanyes, tant a Internet com a d’altres mitjans escrits o de publicitat exterior.

Dates: Del 22 al 29 de gener de 2021
Horari: AV 22,29 gen, De 10.00 a 12.30h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 5h
Formador: Patricia Butterini

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 21011.02 El professorat és la marca de l'escola (online) (adreçat a Sagrada Família Lleida) (grup 2)

21011.02 El professorat és la marca de l'escola (online) (adreçat a Sagrada Família Lleida) (grup 2)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU 

El màrqueting més important per a una escola prové de la satisfacció de les famílies. Ho és perquè la major part de les noves incorporacions provindran de la recomanació de les famílies de l’alumnat que ja és al centre. Però encara més perquè aquesta satisfacció és senyal que l’escola està acomplint els objectius educatius. Per tant, la fidelització de les famílies i la inscripció de noves depèn sobretot de la tasca del professorat, a l’aula i en l’atenció satisfactòria de les necessitats de cada alumne i de cada família.

Dates: De l'11 de febrer al 12 de març del 2021
Horari: AV 11,25 feb: 18.15-19.45h, 4 març: 18.15-19.15h
Modalitat: M (AV/T)     
Durada: 4h AV + 2h T= 6h
Formador: Miquel Rossy

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 21011.01 El professorat és la marca de l'escola (online) (adreçat a Sagrada Família Lleida) (grup 1)

21011.01 El professorat és la marca de l'escola (online) (adreçat a Sagrada Família Lleida) (grup 1)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU 

El màrqueting més important per a una escola prové de la satisfacció de les famílies. Ho és perquè la major part de les noves incorporacions provindran de la recomanació de les famílies de l’alumnat que ja és al centre. Però encara més perquè aquesta satisfacció és senyal que l’escola està acomplint els objectius educatius. Per tant, la fidelització de les famílies i la inscripció de noves depèn sobretot de la tasca del professorat, a l’aula i en l’atenció satisfactòria de les necessitats de cada alumne i de cada família.

Dates: Del 21 de gener al 5 de març del 2021
Horari: 21gen i 4feb: 18.15-19.45h i AV 18feb: 18.15-19.15h             
Modalitat: M (AV/T)     
Durada: 4h AV + 2h T= 6h
Formador: Miquel Rossy

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image Títol d’Expert en Comunicació de Centres Escolars 2020-2021, CEC1

Títol d’Expert en Comunicació de Centres Escolars 2020-2021, CEC1

D’un temps ençà, les escoles han pres consciència de la necessitat de comunicar més bé el Projecte educatiu i tot allò que es fa a l’escola, i conèixer més bé els seus usuaris i l’entorn per establir una relació més satisfactòria per a totes dues parts. La crisi econòmica iniciada al 2008, la disminució de la natalitat i el desenvolupaments d’altres ofertes educatives no han fet més que incrementar la necessitat dels centres educatius de planificar la comunicació i el coneixement dels usuaris amb criteris cada vegada més professionals

Per aquest motiu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna - Universitat Ramon Llull (URL) convoquen la primera edició d’aquest curs, específicament pensat per a les escoles de la FECC. 

Dates: Del 19 de gener al 2 de juliol 2021
Durada: 250 hores (172 hores de Teleformació/Treball personal + 78 hores presencials/virtuals)
Modalitat: online i virtual
Formadors: Equip de formadors de la FECC, experts en diferents àmbits de la gestió del centre i formadors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 20155.01 Iniciació a Instagram per a escoles (ONLINE + AULA VIRTUAL)

20155.01 Iniciació a Instagram per a escoles (ONLINE + AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU 

Instagram ha esdevingut un canal de comunicació de primer ordre a les comunitats educatives. Diferents públics objectius (professorat, PAS, famílies, alumnes...) accedeixen al dia a dia dels centres i les escoles a través d’aquesta xarxa social. I també, cada vegada més, empreses, entitats i institucions es beneficien d’aquesta eina per difondre l’activitat diària i donar-se a conèixer en l'entorn. Una eina que permet traspassar aquest entorn més proper amb campanyes de pagament per ampliar el radi d’acció.

Dates: Del 17 al 30 de novembre del 2020
Horari: 17,24nov   AV: 17:30-20:00
Modalitat: Mixte (Aula Virtual+Teleformació)
Durada: 8h = 5hAV + 3h T

Formadors: Adenai Novo i Mireia Ferran 
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org) 


Patrocina

Course Image 20017.01 Màrqueting i captació d'alumnes(Aula virtual)

20017.01 Màrqueting i captació d'alumnes(Aula virtual)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU

Els centres educatius disposen de diferents eines per assolir els objectius d’atreure l’alumnat i dialogar
sobre la seva oferta educativa. Tanmateix, cal conèixer amb profunditat les potencialitats de tots aquests
recursos per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment. És des d’aquesta òptica que la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya ofereix un conjunt d’accions formatives monogràfiques centrades en els principals
instruments de comunicació des del Programa de Màrqueting Educatiu.
La quantitat i varietat de centres educatius i el descens de la natalitat fan que la captació d’alumnes sigui
un dels punts claus que garanteixen la continuïtat de la missió educativa dels centres. Conèixer les
diferents estratègies de captació on i off line i definir un bon procés de difusió, garanteixen que el procés
de sol·licituds sigui un èxit.

Dates: Del 6 al 13 de novembre del 2020
Horari: 6,13nov de 10.00 a 12.30h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 5 hores

Formadora: Patricia Butterini
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20135.01 Estratègies en Xarxes Socials (Aula virtual)

20135.01 Estratègies en Xarxes Socials (Aula virtual)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU

Els centres educatius disposen de diferents eines per assolir els objectius d’atreure alumnat i dialogar a propòsit de la seva oferta educativa. Tanmateix, cal conèixer amb profunditat les potencialitats de tots aquests recursos per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment. És des d’aquesta òptica que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ofereix un conjunt d’accions formatives monogràfiques centrades en els principals instruments de comunicació des del Programa de Màrqueting Educatiu.
Les xarxes socials s’han convertit en un dels principals altaveus dels centres educatius i és important utilitzar-les per transmetre el projecte educatiu a les famílies del centre i a les que busquen escola. Conèixer les característiques i mesurar l’activitat de cadascuna d’aquestes xarxes ens ajudarà a aconseguir els objectius definits al Pla de Comunicació i Màrqueting i ens ajudarà a posicionar el centre.

Dates: Del 16 al 23 d'octubre

Horari: AV 16,23 oct - De 10.00 a 12.30 h

Modalitat: Presencial (Aula virtual)

Durada: 5 h (AV)

Formador: Patricia Butterini
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocina: 

Course Image 20132.01 Disseny del Pla de Màrqueting (Online+Aula virtual)

20132.01 Disseny del Pla de Màrqueting (Online+Aula virtual)

PROGRAMA: MÀRQUETING EDUCATIU

Els centres educatius disposen de diferents eines per assolir els objectius d’atreure l’alumnat i dialogar a propòsit de la seva oferta educativa. Tanmateix, cal conèixer amb profunditat les potencialitats de tots aquests recursos per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment. És des d’aquesta òptica que la FECC ofereix un conjunt d’accions formatives monogràfiques centrades en els principals instruments de comunicació des del Programa de Màrqueting Educatiu.
L’objectiu d’un Pla de Màrqueting i Comunicació és donar a conèixer el Projecte Educatiu del Centre a tots els membres de la Comunitat Educativa i posicionar-lo com una de les primeres opcions de les famílies que busquen escola pels seu fills, ja que és necessari destacar entre una oferta cada cop més àmplia i, aparentment, semblant.
En dissenyar el pla, analitzarem la situació, definirem objectius, planificarem l’estratègia, definirem les accions i establirem un pressupost, seguiment i calendari per poder posar-lo en pràctica de manera autónoma.

Dates: Del 14 d'octubre al 13 de novembre de 2020

Horari: De 10.00 a 12.00 h 

Modalitat: M (AV+T)

Durada: 15 h

Formador: Patricia Butterini Tenaille

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 21109.01 - 22002.01 Títol d'expert universitari en escola de Pastoral Educativa 2021-2022: EdP 13

21109.01 - 22002.01 Títol d'expert universitari en escola de Pastoral Educativa 2021-2022: EdP 13

PROGRAMA: xxxxxxxxxxxxx

Breu introducció

Dates
Modalitat
Horari:
Durada
Formador

Coordinador:


Course Image 21102.01 ReliReload. Carrega les piles de la classe de Religió

21102.01 ReliReload. Carrega les piles de la classe de Religió


PROGRAMA: PASTORAL

Arran de la XVa Jornada de mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra, l’Escola Cristiana n’ofereix una revisió i adaptació online per posar al dia la classe de religió i la pastoral dels centres educatius.

Hi trobareu cinc unitats didàctiques, a la primera de les quals hem donat més pes: Avaluació competencial de la classe de religió (amb Yolanda Otal). Però la formació també obre perspectives a d’altres temàtiques: Entendre una església (amb Elisenda Almirall, de Catalonia Sacra), Eines i recursos per a la classe de religió (amb Víctor Martínez, formador FECC), El pacte global per a l’educació del Papa Francesc (amb José Laguna, de Cristianisme i Justícia), i Currículum, aprenentatge híbrid i educació emocional (Edebé), i una “ITV-pastoral” de primera per marxar de vacances amb les piles carregades

Dates: Del 1 a l'11 de juliol de 2021 (1 de juliol Aula virtual)
Modalitat: Teleformació
Horari: AV 9 a 9:30h.
Durada: 20h
Formador: Eloi Aran, Yolanda Otal, Elisenda Almirall, Víctor Martínez, José Laguna i Glòria Díaz

Coordinador: Cristina Lon / Eloi Aran


Course Image J2106 14a Jornada de Pastoral Educativa "co[n]VID[A]. He vingut perquè tinguin VIDA a desdir"

J2106 14a Jornada de Pastoral Educativa "co[n]VID[A]. He vingut perquè tinguin VIDA a desdir"

Dates: Del 15 al 21 de març del 2021
Modalitat: Online
Durada: 8h


Course Image 21046.01 Visitar una església: àmbits, raons, evolució (ONLINE)

21046.01 Visitar una església: àmbits, raons, evolució (ONLINE)

PROGRAMA: PASTORAL

El patrimoni vinculat al fet religiós és ple de valors històrics, culturals, artístics, sentimentals. Aquest curs pretén donar les claus per a la seva correcta interpretació, més enllà de les característiques materials, que permetin la comprensió de qualsevol temple.
 
El patrimoni cultural de l’Església és la finestra a la persona, la comunitat i la transcendència pròpia dels cristians que, al llarg dels segles, han viscut a Catalunya. Per poder-ne fer bones lectures, calen una sèrie de coneixements específics.
 
El curs vol proveir de pautes per identificar les qüestions rellevants, eines per ampliar els coneixements i recursos per elaborar un discurs complet i sensible entorn qualsevol bé del patrimoni català vinculat al Cristianisme. En definitiva, orientacions que permetin entendre'l, explicar-lo i gaudir-ne.

Dates: Del 24 de febrer al 15 de març de 2021
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h (amb activitat d'aula virtual)
Horari: AV 24 feb de 18.00 a 19.00h
Formadors: Elisenda Almirell, Dani Font i Marc Sureda

Coordinador: Eloi Aran (earan@escolacristiana.org)

 

Course Image 21006.01 Disseny, implementació i avaluació del pla de pastoral (ONLINE)

21006.01 Disseny, implementació i avaluació del pla de pastoral (ONLINE)

PROGRAMA: PASTORAL

En aquesta formació realitzarem una anàlisi de la realitat pastoral del centre, cercarem els diferents problemes que es poden plantejar, hi buscarem solució, analitzarem les diferents visions que hi intervenen i crearem les pautes necessàries per tal d’elaborar un pla de pastoral de futur.

Dates: Del 20 de gener al 17 de març del 2021
Horari: 20gen  - 18:00-19:00h
Modalitat: Online (Teleformació)
Durada: 15h
Formador: Lluís Sierra

Coordinador: Eloi Aran (earan@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 21007.01 Escoles Laudato si’, una perspectiva pedagògica i pastoral (ONLINE)

21007.01 Escoles Laudato si’, una perspectiva pedagògica i pastoral (ONLINE)

PROGRAMA: PASTORAL

La carta sobre “la cura de la casa comuna” (Laudato Si’) publicada del Papa Francesc és l’eix vertebrador del missatge social de l’Església d’aquestes properes dècades, com a nova síntesi del pensament social cristià. També és una crida a la conversió ecològica integral i, en aquest sentit, no és sinó una nova crida a evangelitzar i a evangelitzar-se.
El caràcter integral i integrador de la proposta, l’actualitat del discurs i de les alternatives proposades davant la crisi ecosocial que viu la humanitat són una oportunitat de renovar el projecte educatiu i el projecte pastoral d’una escola.

Dates: Del 19 de gener al 28 de febrer de 2021
Horari: AV: 19gen, 9,22feb    18:00-19:00h                                               
Modalitat: Online (Teleformació)
Durada: 15 hores
Formador: Carles Armengol

Coordinadors: Eloi Aran (earan@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20110.01 Criteris i disseny d’espais per la pastoral educativa

20110.01 Criteris i disseny d’espais per la pastoral educativa

PROGRAMA: PASTORAL

Sovint es parla de l’espai com aquell “altre mestre” que educa. El que val per a l’educació també val per a l’acció pastoral de l’escola. Reformes de capelles escolars, espais de silenci, petits oratoris, l’espai de l’aula... tots ells són objecte d’estudi i actuació en aquest curs que vol presentar bones pràctiques d’espais per a la pastoral educativa, oferir criteris d’actuació i acompanyar en el disseny o actuacions pastorals innovadores en l’àmbit escolar.

Dates: Del 5 al 23 d'octubre de 2020

Modalitat: Mixta

Durada: 15 hores

Formador: Eloi Aran

Coordinadora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org

Patrocina:   

Course Image 20109.01 COVIDA 20/21, CELEBREM? Confi(n)ats amb la VIDA!

20109.01 COVIDA 20/21, CELEBREM? Confi(n)ats amb la VIDA!

PROGRAMA: PASTORAL

Aquesta formació pretén donar unes bases per poder realitzar una celebració postpandèmica a l’escola. Quins elements cal tenir en compte des del què hem viscut o ens tocarà viure? Com podem proposar-la al nostre claustre, alumnes i famílies?

Dates: Del 14 al 21 de setembre de 2020

Modalitat: Mixta

Durada: 3 hores

Formador: Josep M Bové

Coordinadora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org

Patrocina:   

Course Image 20092.01 Acompanyar en el dol i la malaltia a la comunitat educativa

20092.01 Acompanyar en el dol i la malaltia a la comunitat educativa

PROGRAMA: PASTORAL

La mort d’una persona estimada és una de les situacions d’estrès més grans que pot viure un
alumne. És, també, una de les realitats que més el poden colpir i influir en el seu desenvolupament,
en el seu quefer diari i, alhora, en la seva relació amb els altres. L’escola, el mestre/a i el
professor/a, hi tenen un paper important, ja que per a l’alumne és una persona de referència. Poder
acompanyar i comprendre l’infant en el seu procés de dol pot arribar a ser una ajuda valuosa per
aprendre a viure.
En aquest curs descobrirem les emocions més importants que es desvetllen en el dol i com influeixen
en el nen/a i l’adolescent. Sabem que no poden eludir-les sinó amagar-les, i això no és beneficiós i
aïlla dels altres. També treballarem com acompanyar l’alumne en el procés de dol i alhora a la seva
família.

Data: Del 1 al 15 de juliol de 2020

Durada: 20 hores

Modalitat: Teleformació

Formador: Anna M Agustí

Coordinador: Eloi Aran - earan@escolacristiana.org


Patrocina: 

Course Image 20091.01 El silenci, company de camí espiritual

20091.01 El silenci, company de camí espiritual

PROGRAMA: PASTORAL

És en el silenci quan el temps i l’espai desapareixen en una consciència on resideix l’etern i l’infinit ara i aquí. Aquesta formació és una aventura vers el descobriment del silenci interior, tot aturant la ment pensant. Aprendre a escoltar el silenci és aprendre a ser i a viure amb autenticitat tot cercant el SER que habita dins nostre.

Data: 10 de juliol de 2020

Modalitat: Aula virtual

Durada: 4 hores

Formador: Anna M Rifà

Coordinador: Eloi Aran - earan@escolacristiana.org


Patrocina: 

Course Image 20074.01  Art i símbol

20074.01 Art i símbol

PROGRAMA: PASTORAL

La Pastoral és un tret d’identitat de l’escola cristiana, un eix vertebrador de l’acció educativa i un compromís de formació. Una escola cristiana ha de tenir com una de les seves columnes vertebrals un Pla i una Acció pastorals que englobin tots els nivells educatius i tots els membres de la comunitat educativa. El Programa de Pastoral de la FECC recull un conjunt d’accions i iniciatives que pretenen ajudar als docents tot facilitant-los recursos i materials per treballar
determinats temes o celebracions. En aquesta formació farem una aproximació al treball a l’aula sobre els principals símbols de Crist i símbols Marians, amb una breu explicació i una visualització pràctica de com s’han utilitzat al llarg del temps des de la història de l’art. Els símbols ens apropen al Sagrat, ajuden a entendre i expressar l’experiència religiosa. Saber-los interpretar ens permetrà conèixer d’altres tradicions i cultures. El curs consta de dos blocs: en primer lloc, una introducció general a la simbologia, i, en segon lloc la concreció dels símbols en l’art cristià occidental.

Dates: De l'1 al 2 de juliol

Modalitat: Teleformació

Durada: 4 hores

Formador: Rosa Ribas

Coordinadora: Cristina Lon - clon@escolacristiana.org


Patrocina:Logo Baula


Course Image 20087.01 Gamificació bíblica, intel·ligències múltiples

20087.01 Gamificació bíblica, intel·ligències múltiples

PROGRAMA: PASTORAL

Hi ha “intel·ligència kinestèsica” a la Bíblia? I musical o naturalista? El curs farà un recorregut per les diferents intel·ligències múltiples (H. Gardner) i us presentarà diferents activitats i materials per treballar cadascuna d’aquestes intel·ligències amb els alumnes d’ESO i Batxillerat.

Dates: Del 4 al 10 de juliol

Modalitat: Teleformació

Durada: 4 hores

Formador: Eloi Aran


Patrocina:Logo Baula 

Course Image 21123.01 Saber del Silenci per Saber Estar

21123.01 Saber del Silenci per Saber Estar

PROGRAMA: SÒCIO-EDUCATIU

- Maestro, ¿dónde está Dios?

- Aquí mismo.

- ¿Dónde está el paraíso?

- Aquí mismo.

- ¿Y el infierno?

- Aquí mismo. Todo está aquí mismo. El presente, el pasado, el futuro, están aquí mismo. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Es aquí donde los contrarios se confunden.

- ¿Y yo dónde estoy?

- Tú eres el único que no está aquí.

(Alejandro Jodorowsky)

Aquesta breu reflexió emmarca la següent formació. Es proporcionaran eines per a poder educar en el silenci com a camí cap al benestar personal i amb els altres i la seva entrada a la dimensió interior.

Dates: 7, 21 de setembre i 5 d'octubre de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: 18 a 20h.
Durada: 6 horres
Formador: Anna M. Rifà

Coordinadors: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org) / Eloi Aran (earan@fecc.cat)

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21106.01 Eines pedagògiques per al treball del dol a nivell sòcio-educatiu

21106.01 Eines pedagògiques per al treball del dol a nivell sòcio-educatiu

PROGRAMA: SÒCIO-EDUCATIU

En els darrers mesos, escoles, centres d’acollida i diferents entorns educatius no formals han sostingut processos de dol d’infants, joves, famílies i personal educatiu en general. Tot això deixa petjada biogràfica, psicològica, social i espiritual.

Aquesta proposta formativa presenta eines concretes per acompanyar situacions de dol en entorns sòcio-educatius. Oferirem eines als professionals de l’educació que han de fer front a la necessitat de parlar de la mort i reconciliar-s’hi.

Presentarem propostes didàctiques, dinàmiques i eines que, a través del treball corporal, els sentits, les visualitzacions i el llenguatge simbòlic, poden ajudar a fer procés i viure la mort amb sentit.

Dates: 7 i 8 de juliol
Modalitat: Presencial/Aula Virtual
Horari: 9 a 11:0h.
Durada:  5h AV
Formador: Montse Esquerda i Marta Burguet

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21077.01 10 claus per al professorat per a la integració social

21077.01 10 claus per al professorat per a la integració social

PROGRAMA: SÒCIOEDUCATIU

La fragilitat humana, a vegades, queda amagada per vergonya o perquè no sabem mirar on toca.

A l’aula, amb el seu poder integrador, poden passar desapercebudes situacions de vulnerabilitat de les famílies. 

Saber identificar-ne els indicadors i conèixer-ne les eines de prevenció és essencial per actuar davant la vulnerabilitat.

Dates: 20,27de maig i 3 de juny de 2021
Modalitat: Aula virtual
Horari: 17:30 a 18:30h.
Durada: 3h AV
Formador: Marta Plujà i Calderon

Coordinador: Eloi / Cristina


Course Image 21064.01 El cinema i les emocions en temps d’incertesa

21064.01 El cinema i les emocions en temps d’incertesa

PROGRAMA: SÒCIOEDUCATIU

En aquesta formació ens endinsarem en el món del cinema i l’audiovisual com a font d’expressió de sentiments i emocions. Elaborarem propostes per treballar l’educació emocional en temps d’incertesa a partir dels recursos cinematogràfics.

Dates: del 12 al 26 d'abril de 2021
Modalitat: teleformació
Horari: aula virtual 12 d'abril de 18 a 19h.
Durada: 20h teleformació
Formadores: Assumpta Montserrat i Montserrat Claveras 

Coordinador: Eloi Aran / Cristina Lon


Course Image 21045.01 Mou la noviolència en l’educació (AULa VIRTUAL)

21045.01 Mou la noviolència en l’educació (AULa VIRTUAL)

PROGRAMA: SÒCIOEDUCATIU

Aprendre a gestionar els conflictes quotidians és clau perquè no esclatin en violències evidents o amagades. D’aquí neixen possibles respostes no-violentes amb les que podem entrenar-nos per actuar davant processos d’opressió o injustícies de tota mena.
 
Oferim en aquest curs un marc teòric i pràctic: la història de la noviolència, sovint tan oblidada en els currículums escolars, ens mou a una transformació personal en actituds i decisions, i ens convida a entrenar-nos i a educar en una visió noviolenta per oferir a les generacions futures una altra manera de fer front als conflictes. A més a més, presentarem a través de textos bíblics com la noviolència és, de fet, la manera genuïnament cristiana de viure. Finalment, amb propostes didàctiques dins el projecte pedagògic “Mou la noviolència”, oferirem activitats i maneres concretes d’implementar l’educació no violenta en diferents cicles formatius, així com en entorns sòcio-educatius diversos.
 

Dates: Del 20 de febrer al 24 d'abril de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 16 hores (P)
Horari: AV: 20,27feb,6,13març,3,10,17,24abr, De 10:00-12:00h        
Formadors: Garí de Barbarà / Antoni Soler Ricart / Joan Morera Perich / Marta Burguet Arfelis

Coordinadors: Eloi Aran (earan@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Course Image 20140.01 Pedagogia de la convivència en societats amb diversitat cultural i religiosa (Online)

20140.01 Pedagogia de la convivència en societats amb diversitat cultural i religiosa (Online)

PROGRAMA: SOCIOEDUCATIU

Aquesta formació té com a finalitat oferir recursos per pensar i aplicar l’educació en matèria de diversitat cultural i religiosa. En contextos plurals com el nostre, es fa necessari treballar la convivència a l’entorn escolar. La proposta que presentem neix de l’experiència duta a terme en el projecte educatiu “Espai Interreligiós”, de la Fundació Migra Studium. Mitjançant una aproximació interdisciplinar, reflexionarem sobre els fonaments del procés d’aprenentatge en matèria de diversitat i proposarem activitats pràctiques per tal de poder-les aplicar a l’aula.

Dates: Del 02 de novembre al 14 de desembre de 2020
Horari: AV 2nov, 14des - De 17.30 a 18.30h
Modalitat: Teleformació 
Durada: 15 h

Formador: Alicia Guidonet
Coordinador: Eloi Aran (earan@escolacristiana.org)


Patrocina: 

Course Image 21135.01 Eines Google Intermedi i Avançat

21135.01 Eines Google Intermedi i Avançat

PROGRAMA: TIC

Les eines Google Workspace for Education són moltes, i en podem treure molt de profit, tant al'aula amb els alumnes, com per a la pròpia gestió organitzativa docent.

En aquesta formació, en farem una aproximació avançada.

Dates: de l'1 al 19 de sertembre (aula virtual 1,3,6,9 de setembre)
Modalitat: Mixta (Aula virtual + teleformació)
Horari: 11.30h-14.00h (AV)
Durada: 10h aulta virtual + 5h teleformació
Formador: Josu Lekaroz

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21134.01 Eines Google Workspace avançat i altres eines per a una educació expandida i un aprenentatge híbrid

21134.01 Eines Google Workspace avançat i altres eines per a una educació expandida i un aprenentatge híbrid

PROGRAMA: TIC

Les Eines Google Workspace for Education i d'altres plataformes permeten gestionarescenaris d'aprenentatge híbrids o semipresencials.

Dates: de l'1 al 19 de sertembre (aula virtual 2,3,9,10 de setembre)
Modalitat: Mixta (Aula virtual + teleformació)
Horari: 11.30h-14.00h (AV)
Durada: 10h aulta virtual + 5h teleformació
Formador: Balbino Fernàndez

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21114.01 Projecte de Digitalització (adreçat a Verge de la Salut)

21114.01 Projecte de Digitalització (adreçat a Verge de la Salut)

PROGRAMA: TIC

El curs 2021-2022 engeguem el projecte de digitalització a 5è i 6è de Primària, on cada alumne tindrà un ordinador personal i s’incrementarà l’ús dels dispositius mòbils a Cicle Mitjà. Aquesta formació pretén que el professorat de Cicle Mitjà i Superior conegui i sàpiga utilitzar diferents aplicacions que puguin fer més atractives i globalitzades les activitats plantejades, a més d’aprofundir en l’entorn digital. Així doncs, l’objectiu general és que el professorat es familiaritzi amb la l’entorn virtual i pugui dissenyar la programació d’aula.

Dates: AV 29 i 30 de juny
Modalitat: Mixte (Aula virtual / Teleformació)  4h AV + 4h T
Horari: de 15 a 17h.
Durada: 8 hores
Formador: Miquel Sánchez

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org) 

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21113.01 Eines Google i creació de vídeos i infografies

21113.01 Eines Google i creació de vídeos i infografies

PROGRAMA: TIC

Aquesta és una formació d’actualització sobre dues grans temàtiques: D’una banda, descobrirem les possibilitats de les Eines Google for Education i Google Classroom: eines col·laboratives i desenvolupament de la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions al núvol.

De l’altra banda, treballarem la creació de vídeos i infografies amb Canva. Veurem les possibilitats d’aquesta eina gratuïta per crear vídeos i infografies, però també tractarem els aspectes essencials que cal tenir en compte per elaborar aquests continguts.

Dates: 1,2,5,6, 7 de juliol de 2021
Modalitat: Mixta (Aula virtual + teleformació
Horari: 9 a 11h. (excepte 5 i 6 de juliol de 9 a 12h.)
Durada: 30h. (12h AV + 18h. T)
Formador: Juanjo Ramírez / Mónica Sobrado

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)
Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)

Course Image 21083.01 Programem amb Scratch

21083.01 Programem amb Scratch

PROGRAMA: TIC

Scratch és un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves, que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb d’altres persones arreu del món. 

És un entorn multillenguatge i gratuït, que es pot connectar amb eines físiques com kits de robòtica o plaques. 

En aquesta formació online descobrirem i posarem en pràctica les possibilitats educatives d’Scratch. Coneixerem com fer interacció amb sensors i la seva implementació a l’aula d’una manera transver-sal.

Dates: Del 28 de juny al 9 de juliol de 2021
Modalitat: Teleformació
Horari: AV 28 de juny  - 17.30h a 18.30h.
Durada: 15h T
Formador: Sandra Huerto

Coordinadora:  Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)
Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)

Course Image 21075.01 Creació de recursos basats en la imatge i la seva implementació a l’aula: infografies

21075.01 Creació de recursos basats en la imatge i la seva implementació a l’aula: infografies

PROGRAMA: TIC

Les infografies són un recurs molt útil per presentar dades i informació d’una manera visual i el mínim de text possible. En aquesta formació veurem què és exactament una infografia i quines són les seves utilitats, ja sigui a l’aula o en els nostres projectes personals. També treballarem la importància de l’endreça correcta del contingut. Tot això ho posarem en pràctica utilitzant l’aplicació gratuïta en línia Canva.

Dates: 12 de maig de 2021
Modalitat: Aula virtual
Horari:17 a 20h.
Durada: 3h
Formador: Mónica Sobrado 

Coordinador: Joan / Cristina


Course Image 21070.01 Robòtica, el camí cap a una assignatura de tecnologia del segle XXI

21070.01 Robòtica, el camí cap a una assignatura de tecnologia del segle XXI

PROGRAMA: TIC

Tots els professors de tecnologia i els responsables TIC dels centres educatius tenen clar que la robòtica i la programació han de formar part de les competències que els alumnes han d’adquirir. El problema és que molts d’aquests professors no saben com fer el primer pas o tenen por a equivocarse. Amb aquesta formació es pretén donar a conèixer totes les possibilitats, explicar els pros i contres de les diferents opcions, planificar el proper curs i realitzar les primeres pràctiques de robòtica. En acabar tindrà una visió global de la robòtica educativa i podrà adaptar-la al centre.

Dates: 11 de maig de 2021

Modalitat: Presencial / Aula virtual

Horari: 17:30-20:30h.
Durada: 3h.
Formador: José Antonio Sánchez

Coordinador: Joan / Cristina


Course Image 21081.01 Eines Google Workspace BÀSIC per a una educació expandida i un aprenentatge híbrid

21081.01 Eines Google Workspace BÀSIC per a una educació expandida i un aprenentatge híbrid

PROGRAMA: TIC

Formació per a un ús bàsic de les eines de Google Workspace for Education i d'altres plataformes per a la gestió d'escenaris d'aprenentatge híbrids o semipresencials

Dates: 1, 2, 5 i 6 de Juliol de 2021
Modalitat: Aula Virtual
Horari: De 9 a 12.45h
Durada: 15h AV
Formador: Josu Lekaroz Fernández

Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)
Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21080.01 Eines Google Workspace AVANÇAT per a una educació expandida i un aprenentatge híbrid

21080.01 Eines Google Workspace AVANÇAT per a una educació expandida i un aprenentatge híbrid

PROGRAMA: TIC

Formació per a un ús avançat de les eines de Google Workspace for Education i d'altres plataformes per a la gestió d'escenaris d'aprenentatge híbrids o semipresencials

Dates: 1, 2, 5 i 6 de Juliol de 2021
Modalitat: Aula Virtual
Horari: De 9 a 12.45h
Durada: 15h AV
Formador: Balbino Fernández

Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)
Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)

Course Image 21065.01 Domina els formularis per a l'(auto)avaluació i altres processos d'aula significatius

21065.01 Domina els formularis per a l'(auto)avaluació i altres processos d'aula significatius

PROGRAMA: TIC

Durant aquesta sessió tractarem de treure tot el profit als formularis d’(auto)avaluació de Google i als complements que n’augmenten les possibilitats.

Dates: 13 d'abril de 2021
Modalitat: Aula virtual
Horari:17:30 a 20:30h.
Durada: 3 hores
Formador: Balbino Fernández

Coordinador: Joan Calvo / Cristina Lon


Course Image Aplicacions Office 365 educatiu

Aplicacions Office 365 educatiu

PROGRAMA: xxxxxxxxxxxxx

Breu introducció

Dates
Modalitat
Horari:
Durada
Formador

Coordinador:


Course Image 21030.02 Apps LAB educatives per a Primària (AULA VIRTUAL)(adreçat a col·legi Mare de Déu del Carme – Terrassa)

21030.02 Apps LAB educatives per a Primària (AULA VIRTUAL)(adreçat a col·legi Mare de Déu del Carme – Terrassa)

PROGRAMA: TIC

En el curs participareu activament coneixent nous recursos i apps. Veurem plegats com crear un llibre electrònic o que els alumnes participin activament en una classe. Vols veure què estan fent els teus alumnes mentre treballen? Una pissarra ens ho farà possible!...

Dates: 23 de març de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV de 17.15 a 19.15h
Durada: 2h
Formador: Sílvia Soteras

Coordinadores: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org) i Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21058.01 Microsoft Teams per a docents – nivell Intermig (AULA VIRTUAL)

21058.01 Microsoft Teams per a docents – nivell Intermig (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

L’aplicació gratuïta de TEAMS ens permet crear un espai educatiu virtual i segur on puguem tenir integrats els nostres alumnes o equip de professors i el nostre contingut educatiu.
Aquesta és una formació de nivell intermedi que pretén continuar i reforçar els aprenentatges del curs d’iniciació de Microsoft Teams, o que sigui d’utilitat per a aquelles persones que ja disposin d’un coneixement bàsic de l’eina Teams.

Dates: 22 de març del 2021 
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV de 17.30 a 20.30h
Durada: 3h
Formador: Miquel Sánchez

Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Course Image 21057.01 Aprèn i ensenya robòtica amb micro:bit (AULA VIRTUAL)

21057.01 Aprèn i ensenya robòtica amb micro:bit (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

Avui dia, els dispositius intel·ligents ens envolten i formen part inevitable de la nostra vida. Una bona manera perquè el nostre alumnat entengui el món actual en què vivim i la revolució tecnològica que estem presenciant és que comprengui la lògica i l’estructura computacional que hi ha al darrere.
Aquest curs pretén mostrar als docents un nou recurs pedagògic relacionat amb la robòtica i la programació perquè puguin enfocar l’aprenentatge en l’adquisició de competències. Mitjançant l’entorn de programació de micro:bit es desenvoluparan diferents tipus de pràctiques amb diferents elements, tot creant possibles solucions a problemes reals, treballant en equip i coordinant coneixements i habilitats.
Per als participants serà una experiència que els permetrà veure les possibilitats d’introduir aquesta eina a l’aula, descobrir noves maneres de programar i interactuar entre el món digital i el físic i ima-ginar tot el que seran capaços de desenvolupar i prototipar amb l’alumnat gràcies a aquest nou recurs.

Dates: 22 de març de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV de 17.30 a 20.30h
Durada: 3h
Formador: Anna Sanchís

Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org)


Course Image 21050.01 Iniciació a Microsoft Teams per a docents (AULA VIRTUAL)

21050.01 Iniciació a Microsoft Teams per a docents (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

Aquest curs d’INICIACIÓ vol ajudar al professorat inexpert o novell en la utilització de l’aplicació gratuïta MICROSOFT TEAMS. 
 Aquesta aplicació de MICROSOFT OFFICE 365 Educació és gratuïta i permet tenir un espai educatiu virtual i segur per a la creació de treball on puguem tenir integrats els nostres alumnes o equip de professors i el nostre contingut educatiu. Amb Microsoft Teams tindrem un hub de treball on comunicar-nos, compartir, crear i avaluar contingut amb els alumnes de forma activa i productiva.

Dates: 1 de març 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV: 1març   - 17:30-20:30h
Durada: 3h AV
Formador: Miquel Sánchez 

Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org)


Course Image 21049.01 Gestió, creació i avaluació de continguts amb recursos TIC (AULA VIRTUAL)

21049.01 Gestió, creació i avaluació de continguts amb recursos TIC (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

En l’educació del segle XXI hem de tenir molt clar que el món digital ens pot ajudar -i molt- a millo-rar les nostres pràctiques educatives, tant dins com fora de l’aula. Com a educadors, la bona gestió de la gran quantitat d’opcions (enllaços, suports diversos...) que se’ns presenten cada dia ens pot ajudar a perfeccionar les activitats i, alhora, empoderar els alumnes en la seva competència digital.

Dates: Del 25 de febrero al 4 de març de 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: 25feb, 4març     De 17:30 a 19:00h
Durada: 3h AV
Formador: Manel Trenchs

Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Course Image 21047.01 Eines Google i altres eines digitals per a la creació de continguts (ONLINE) (Adreçat a l'escola Montserrat)

21047.01 Eines Google i altres eines digitals per a la creació de continguts (ONLINE) (Adreçat a l'escola Montserrat)

PROGRAMA: TIC

Eines de Google for Education i Classroom: descobreix totes les possibilitats col·laboratives, desenvolupa la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions en el núvol.
Eines digitals de creació de continguts: amb les eines Genially i Canva veuràs les possibilitats que tenen aquestes eines gratuïtes per crear presentacions, infografies, cartells, imatges dinàmiques i vídeos, però també tenint en compte els aspectes essencials que cal tenir en compte per crear aquests continguts.

Dates: Del 16 de febrer al 9 d'abril del 2021
Modalitat: Teleformació
Durada: 30h
Horari: AV: dia 16feb: 18-20h, dies 2 i 23març: 18:00h-20:00h      
Formador
: Balbino Fernández i Mónica Sobrado

Coordinadores: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org) i Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21030.01 Apps LAB educatives per a Primària (AULA VIRTUAL)

21030.01 Apps LAB educatives per a Primària (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

Al llarg d’aquesta formació veurem diferents apps, tant per a IOS com Android, que permetran a docents i alumnes de tenir noves eines per treballar els continguts d’una forma amena i diferent.

Dates: 16 de febrer 2021
Modalitat: Presencial AV
Horari: De 17.30 a 19.30h
Durada: 2h
Formador: Sílvia Soteras

Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Course Image 21018.01 El poder del Joc i Eines TIC (AULA VIRTUAL / ONLINE) (adreçat a Llar Les Cent Fonts i col·legi St Josep, St Hilari)

21018.01 El poder del Joc i Eines TIC (AULA VIRTUAL / ONLINE) (adreçat a Llar Les Cent Fonts i col·legi St Josep, St Hilari)

PROGRAMA: TIC


Dates: De l'1 de febrer al 6 d'abril de 2021
Horari: AV: 1,8,20feb, 22març - De 18.00 a 20.00h (excepte 20feb: De 9.00 a 13.00h)
Modalitat: Mixta (Aula Virtual/Teleformació)
Durada: 10h AV+5h T= 15h
Formadora: Noemi Blanch

Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)


Course Image 21021.01 G Suite Educatiu Avançat i altres eines per a un aprenentatge híbrid (AULA VIRTUAL / ONLINE)

21021.01 G Suite Educatiu Avançat i altres eines per a un aprenentatge híbrid (AULA VIRTUAL / ONLINE)

PROGRAMA: TIC

En aquesta formació aprofundirem en l’ús avançat de les eines Google for Education i d'altres plataformes per a la gestió d'escenaris d'aprenentatge híbrids o semipresencials.

Dates: Del 3 de febrer al 10 de març del 2021
Horari: AV: 3,10,17,24feb, 3març - De 17.30 a 19.30h
Modalitat: Mixte (Aula Virtual+Teleformació)
Durada:10h AV + 5h T = 15h 
Formador: Balbino Fernández

Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 21009.01 Eines Google (adreçat a Casal dels Infants) (online)

21009.01 Eines Google (adreçat a Casal dels Infants) (online)

PROGRAMA: TIC

Presentació del curs

Dates: Del 26 de febrer al 26 de març del 2021
Horari: AV: 05,19març   AV: 13:30-15h
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h
Formador: Balbino Fernández

Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20160.01 Apps LAB educatives per a l’Educació Infantil

20160.01 Apps LAB educatives per a l’Educació Infantil

PROGRAMA: TIC

Al llarg d’aquesta formació veurem diferents apps, tant per a IOS com per a Android, que ens permetran que el docent i els alumnes tinguin eines per treballar diferents continguts d’una manera amena i diferent.

Dates: 1 de desembre de 2020
Horari: AV 1des de 17.30 a 19.30h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 2h

Formador: Sílvia Soteras
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20158.01 Eines Google - Nivell Avançat (adreçat a Casal dels Infants) (Online+Aula Virtual)

20158.01 Eines Google - Nivell Avançat (adreçat a Casal dels Infants) (Online+Aula Virtual)

PROGRAMA: TIC

Eines de Google for Non Profit i Classroom: descobreix totes les possibilitats col·laboratives, desenvolupa la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions en el núvol.

Dates: Del 16 de novembre al 16 de desembre de 2020
Horari: AV: 25nov, 11des  Horaris: 25nov: 10-11:30h i 11des: 12-13:30h
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h

Formador: Balbino Fernández 
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20157.01 Eines Google - Nivell Bàsic (adreçat a Casal dels Infants) (Online+Aula Virtual)

20157.01 Eines Google - Nivell Bàsic (adreçat a Casal dels Infants) (Online+Aula Virtual)

PROGRAMA: TIC

Eines de Google for Non Profit i Classroom: descobreix totes les possibilitats col·laboratives, desenvolupa la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions en el núvol.

Dates: Del 16 de novembre al 16 de desembre de 2020
Horari: AV: 27nov, 11des  13:30-15:00h
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h 

Formador: Balbino Fernández 
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20156.01 Iniciació a Microsoft Teams per a docents (AULA VIRTUAL)

20156.01 Iniciació a Microsoft Teams per a docents (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC 

Aquest curs d’INICIACIÓ vol ajudar al professorat inexpert o novell en la utilització de l’aplicació gratuïta MICROSOFT TEAMS.
Aquesta aplicació de MICROSOFT OFFICE 365 Educació és gratuïta i permet tenir un espai educatiu virtual i segur per a la creació de treball on puguem tenir integrats els nostres alumnes o equip de professors i el nostre contingut educatiu. Amb Microsoft Teams tindrem un hub de treball on comunicar-nos, compartir, crear i avaluar contingut amb els alumnes de forma activa i productiva.

Dates: 19 de novembre del 2020
Horari: AV de 17.30 a 20.30h
Modalitat: Presencial (Aula Virtual)
Durada: 3h

Formador: Miquel Sánchez
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (Clon@escolacristiana.org)


Patrocina:

Course Image 20154.01 Domina els formularis per a la (auto) avaluació i altres processos d'aula significatius (AULA VIRTUAL)

20154.01 Domina els formularis per a la (auto) avaluació i altres processos d'aula significatius (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

Us presentem una eina més dins de l’entorn Google: els Formularis.
En aquesta sessió mirarem de treure-li tot el suc als formularis d’(auto)avaluació de Google, així com als complements que n’augmenten les possibilitats i a la visualització dels resultats gràcies als Fulls de Càlcul.

Dates: 17 de novembre de 2020
Horari: AV de 17.30 a 20.30
Modalitat: Aula Virtual 
Durada: 3h

Formador: Balbino Fernández
Coordinadors: Jonan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20044.01 AppInventor: introducció a la programació de mòbils

20044.01 AppInventor: introducció a la programació de mòbils

PROGRAMA: TIC

Què és AppInventor? Com puc crear les meves aplicacions per a mòbil? Té sentit dins l’aula? En aquest curs ens iniciarem en la programació per blocs en dispositius Android i descobrirem aplicacions relacionades amb l’emprenedoria i la robòtica.

Dates: 11 de noviembre del 2020
Horari: AV de 17.00 a 20.30h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 3h en aula virtual

Formador: Sandra Huerto
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20152.02 Curs d'Aplicacions Office 365 Educatiu (grup 2) (adreçat a escola Corazonistas)(online)

20152.02 Curs d'Aplicacions Office 365 Educatiu (grup 2) (adreçat a escola Corazonistas)(online)

PROGRAMA: TIC

Aquest curs vol ajudar el professorat a utilitzar les aplicacions gratuïtes de l’entorn Miscrosoft office 365. Aquestes aplicacions ens permeten de tenir un espai educatiu virtual i segur on puguem integrar els nostres alumnes o equip de professors i el nostre contingut educatiu.
Amb les eines d’office 365 podrem tenir un entorn virtual de treball on comunicar-nos, compartir, crear i avaluar contingut amb els nostres alumnes de forma activa i productiva.

Dates: Del 9 de novembre al 30 de desembre del 2020
Horari: AV 9nov, de 17.15 a 18.45h
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h

Formador: Miguel Sanchez Olmos
Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 20152.01 Curs d'Aplicacions Office 365 Educatiu (grup 1) (adreçat a escola Corazonistas)(online)

20152.01 Curs d'Aplicacions Office 365 Educatiu (grup 1) (adreçat a escola Corazonistas)(online)

PROGRAMA: TIC

Aquest curs vol ajudar el professorat a utilitzar les aplicacions gratuïtes de l’entorn Miscrosoft office 365. Aquestes aplicacions ens permeten de tenir un espai educatiu virtual i segur on puguem integrar els nostres alumnes o equip de professors i el nostre contingut educatiu.
Amb les eines d’office 365 podrem tenir un entorn virtual de treball on comunicar-nos, compartir, crear i avaluar contingut amb els nostres alumnes de forma activa i productiva.

Dates: Del 2 de novembre al 30 de desembre del 2020
Horari: AV 2nov, de 17.15 a 18.45h
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h

Formador: Miguel Sanchez Olmos
Coordinadora: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image 199.06 Seguretat a la xarxa (educació i tecnologia)

199.06 Seguretat a la xarxa (educació i tecnologia)

PROGRAMA: TIC

Des del Programa TIC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya hem incorporat aquesta acció formativa amb l’objectiu d’ajudar als docents i a les famílies a promoure entre l’alumnat relacions saludables i segures en els entorns digitals.
En aquesta proposta formativa es treballaran aspectes a propòsit de la seguretat per a joves i adolescents en un context digital, abordant conceptes clau com el tipus de publicacions que cal realitzar, els codis de comunicació, la identitat digital o la detecció i protocol davant d’addiccions.

Dates: Del 2 al 16 de novembre de 2020
Horari: Aules Virtuals 2,12 nov, de 11.00-11.30h
Modalitat: Teleformació
Durada: 8 hores

Formador: Albert López
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Course Image 20112.02 G Suite Educatiu per a un aprenentatge híbrid

20112.02 G Suite Educatiu per a un aprenentatge híbrid

PROGRAMA: TIC

Què és G Suite? G Suite per a Centres Educatius és un conjunt d’eines basat en el núvol que pot ser d’utilitat per a centres d’educació primària, secundària i superior.
Les Eines Google for Education i Classroom ens proporcionen tota una sèrie de possibilitats col·laboratives que ajuden a desenvolupar la creativitat, la comunicació i el pensament crític mitjan-çant un ecosistema d'aplicacions en el núvol.
La facilitat d’accés i la conjunció d’eines interrelacionades entre si són dues de les seves característi-ques.
En aquesta formació us presentem G Suite i algunes de les eines aplicables a l’aula.

Dates: Del 5 de noviembre al 10 de desembre de 2020
Horari: 05,12,19,26nov, 03des          AV: 17:30-19:30
Modalitat: Mixta (Aula virtual+teleformació)
Durada: 10AV + 5h T = 15h

Formador: Balbino Fernández
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristina.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana,org)


Patrocina

Course Image 20149.01 Edició d'imatge i vídeo amb dispositius mòbils

20149.01 Edició d'imatge i vídeo amb dispositius mòbils

PROGRAMA: TIC

En aquest curs farem un recorregut ràpid pels drets d’autor i llicències de les imatges i vídeos i es facilitaran diverses biblioteques d’imatges, vídeos i àudios gratuïts que podreu utilitzar en les vostres composicions.
Posarem en pràctica totes les funcionalitats de les aplicacions i les diverses composicions que podem utilitzar, combinant també les fotografies i els vídeos per treure’n el màxim profit i obtenir resultats amb impacte visual.

Dates: 5 nov
Horari: 15.30-18.30h
Modalitat: P(AV)
Durada: 3h

Formador: Mónica Sobrado
Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Patrocina:

Course Image 20088.02 Programem amb Scratch

20088.02 Programem amb Scratch

PROGRAMA: INNOVACIÓ EDUCATIVA

Scratch és un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb d’altres persones arreu del món. És multillenguatge, gratuït i es pot connectar amb eines físiques com ara kits de robòtica o plaques.
En aquest curs, que es realitzarà amb metodologia e-learning, descobrirem i posarem en pràctica les possibilitats educatives de Scratch: com fer interacció amb sensors i la seva implementació a l’aula d’una manera transversal.

 • Dates: Del 19 d'octubre al 27 de novembre del 2020
 • Horari: AV 19oct - De 17.30 a 18.30h
 • Modalitat: Teleformació (amb aula virtual)
 • Durada: 15h
 • Formador: Sandra Huerto
 • Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org)Patrocina

Course Image 20089.02 Creació de material didàctic amb eines digitals

20089.02 Creació de material didàctic amb eines digitals

PROGRAMA: TIC

Actualment Internet ofereix un gran ventall d’eines i recursos que permeten desenvolupar i potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial. Aquests recursos són aplicatius-web que funcionen sense necessitat d’un programa específic instal·lat al nostre dispositiu.

Al llarg d’aquesta formació es presentaran diferents aplicatius-web (Eines 2.0) útils per a l’elaboració de material didàctic creat digitalment i que fusionen visibilitat i practicitat en la tasca docent.

Dates: Del 20 d'octubre al 27 de novembre de 2020
Horari: AV 20oct - De 18.00 a 19.00 h
Modalitat: Teleformació (amb 1 aula virtual)
Durada: 15h

Formador: Joan calvo
Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 20131.01 Edició de vídeo. Tot el que necessites saber per millorar els teus vídeos (ONLINE + AULA VIRTUAL)

20131.01 Edició de vídeo. Tot el que necessites saber per millorar els teus vídeos (ONLINE + AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TIC

En aquest curs s'aprendrà a editar des de zero un vídeo tot utilitzant els recursos que tenim a l’abast i d'una manera senzilla i pràctica que permetrà que siguin més atractius.

Dates:del 15 al 2 de novembre de 2020
Horari: AV: 15oct (16:30 a 18:30h) 22 i 26oct (17 a 18:30h)
Durada: 10 hores
Modalitat: Mixta (Aula virtual/Teleformació)

Formadora: Mònica Sobrado
Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Patrocina: 

Course Image 20143.01 Creació de materials amb contingut digital (adreçat a Cor de Maria -St.Josep de San Feliu de Guíxols)(AV+online)

20143.01 Creació de materials amb contingut digital (adreçat a Cor de Maria -St.Josep de San Feliu de Guíxols)(AV+online)

PROGRAMA: TIC

Actualment internet ofereix un gran ventall d’eines i recursos que permeten desenvolupar i potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial. Aquests recursos son aplicatius-web que funcionen sense necessitat de tenir un programa específic instal·lat al nostre dispositiu.
Al llarg del curs es presentaran diferents aplicatius-web (Eines 2.0) útils per a l’elaboració de material didàctic creat digitalment per fusionar visibilitat i usabilitat en l’actual, i futura, tasca com a docents

Dates: Del 6 d'octubre al 15 de desembre del 2020
Hores: 10 hores= 4h aula virtual + 6h teleformació
Calendari aules virtuals: 6oct, 3,17nov, 15des, de 17.30 a 18.30 hores
Modalitat: Mixta Aula Virtual/Teleformació

Formador: Joan Calvo
Coordinador: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20141.01 Gamificar o com gestionar l'aula de manera més fàcil:Classcraft (online+aula virtual)

20141.01 Gamificar o com gestionar l'aula de manera més fàcil:Classcraft (online+aula virtual)

PROGRAMA: TIC

La gamificació a l’aula és un concepte que inclou diverses metodologies i eines, totes encaminades a incrementar la motivació dels alumnes envers l’aprenentatge.
En aquesta formació us mostrarem les utilitats de l’entorn Classcraft i com aplicar-lo a la nostra escola i a la nostra realitat, en la gestió de la tutoria i en les diferents matèries.

Dates: Del 28 d'octubre al 16 de desembre de 2020

Horari AV: - 28oct de 19.30 a 20.30h - 7,14,21,28nov, 12des de 9.30 a 10.30 - 16des de 19.30 a 20.30h -
Modalitat: Mixta (Teleformació/Aula virtual)
Durada: 30h (7h AV+23h T)

Formador: Òscar Irribarren
Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacritiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Patrocina: 

Course Image 20139.01 Google: formació per a l'examen de certificació 1

20139.01 Google: formació per a l'examen de certificació 1

PROGRAMA: TIC 


Dates: Del 21 de setembre al 14 de desembre del 2020
Horari: AV: 5oct, 2/16 nov, 14 des -  De 17.15 a 18.45 h 
Modalitat: M(AV+T)
Durada: 10 h (6 h AV+4h T)

Formador: Balbino Fernández
Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20012.02 Programa amb Minecraft Educatiu (Aula Virtual)

20012.02 Programa amb Minecraft Educatiu (Aula Virtual)

PROGRAMA TIC

Des de la FECC volem potenciar la incorporació de noves eines digitals, de la programació a l’aprenentatge basat en projectes.
En aquesta formació, els participants realitzaran un petit projecte utilitzant la tecnologia educativa Minecraft Education Edition, la qual promou la creativitat, la col·laboració i la resolució de problemes de forma transversal, alhora que experimentaran amb la creació d’entorns educatius en relació amb les seves matèries curriculars

Dates: 8 d'octubre de 2020

Horari: De 17.30 a 20.30 h

Modalitat: P (AV)

Durada: 3 h

Formador: Miguel Sanchez Olmos

Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org)


Patrocina: 

Course Image 20129.01 Videos formatius, què hem de tenir en compte per seleccionar-los o crear-los

20129.01 Videos formatius, què hem de tenir en compte per seleccionar-los o crear-los

PROGRAMA TIC 

Cada cop trobés més oportú d’utilitzar el vídeo de curta durada en diferents moments del procés d’ensenyament-aprenentatge. A vegades podem crear els nostres propis vídeos didàctics, d’altres en triem algun de la xarxa. En aquest curs veurem els tips essencials que cal tenir en compte si volem crear els nostres propis vídeos i quins criteris hem de seguir per triar-ne d’existents i incorporar-los a la tasca docent.

Dates: 13 d'octubre de 2020

Horari: De 17.30 a 20.30 h

Modalitat: P (AV)

Durada: 3 h

Formador: Marta López Costa

Coordinador: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) / Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Course Image 20112.01 G Suite Educatiu per a un aprenentatge híbrid

20112.01 G Suite Educatiu per a un aprenentatge híbrid

PROGRAMA TIC

Què és G Suite? G Suite per a Centres Educatius és un conjunt d’eines basat en el núvol que pot
ser d’utilitat per a centres d’educació primària, secundària i superior.
Les Eines Google for Education i Classroom ens proporcionen tota una sèrie de possibilitats

col·laboratives que ajuden a desenvolupar la creativitat, la comunicació i el pensament crític mitjan-
çant un ecosistema d'aplicacions en el núvol.

La facilitat d’accés i la conjunció d’eines interrelacionades entre si són dues de les seves característi-
ques.

En aquesta formació us presentem G Suite i algunes de les eines aplicables a l’aula.

Dates: De l'1 d' octubre al 31 d'octubre

Horari: AV: 1,8,15,22,29oct, De 17.30 a 19.30 h

Modalitat: M (AV+T)

Durada: 15 h

Formador: Balbino Fernández (balbinof@gmail.com)

Coordinadors: Joan Calvo (jcalvo@escolacristiana.org) i Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)


Course Image 20125.02 L’entorn Office 365 per les classes online (Primària- secundària) (Adreçat a Sant Feliu - Cabrera)

20125.02 L’entorn Office 365 per les classes online (Primària- secundària) (Adreçat a Sant Feliu - Cabrera)

PROGRAMA: TIC

Data: De l'1 al 9 de setembre de 2020

Modalitat: Teleformació
Durada: 15h

Formador: Àngels Soriano

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image 20125.01 L’entorn Office 365 per les classes online (infantil- Primària) (Adreçat a Sant Feliu - Cabrera)

20125.01 L’entorn Office 365 per les classes online (infantil- Primària) (Adreçat a Sant Feliu - Cabrera)

PROGRAMA: TIC

Data: De l'1 al 9 de setembre de 2020

Modalitat: Teleformació
Durada: 15h

Formador: Daniel Brotons

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image Seguretat a la xarxa (educació i tecnologia)

Seguretat a la xarxa (educació i tecnologia)

PROGRAMA: TIC

Des del Programa TIC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya hem incorporat aquesta acció formativa amb l’objectiu d’ajudar als docents i a les famílies a promoure entre l’alumnat relacions saludables i segures en els entorns digitals. En aquesta proposta formativa es treballaran aspectes a propòsit de la seguretat per a joves i adolescents en un context digital, abordant conceptes clau com el tipus de publicacions que cal realitzar, els codis de comunicació, la identitat digital o la detecció i protocol davant d’addiccions.

Dates: 
Modalitat: Teleformació
Durada: 

Formador: Albert López
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image Tot el que necessites saber per millorar els teus vídeos

Tot el que necessites saber per millorar els teus vídeos

PROGRAMA: TIC

En aquest curs s'aprendrà a editar des de zero un vídeo utilitzant tots els recursos que tenim al nostre abast i d'una manera senzilla i pràctica, que permetrà fer que els vostres vídeos siguin més atractius.

Dates: 15 al 30 d'octubre de 2020

Durada: 15h

Modalitat: Teleformació

Formadora: Mònica Sobrado

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image Edició d'imatge i vídeo amb dispositius mòbils

Edició d'imatge i vídeo amb dispositius mòbils

PROGRAMA: TIC

En aquest curs farem un recorregut ràpid pels drets d’autor i llicències de les imatges i vídeos i es facilitaran diverses biblioteques d’imatges, vídeos i àudios gratuïts que podreu utilitzar en les vostres composicions. Posarem en pràctica totes les funcionalitats de les aplicacions i les diverses composicions que podem utilitzar combinant també les fotografies i els vídeos per treure’n el màxim profit i obtenir resultats amb impacte visual.

Dates: 5 de novembre de 2020

Durada: 3h

Modalitat: AV

Formadora: Mònica Sobrado

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image Creació de material didàctic amb eines digitals

Creació de material didàctic amb eines digitals

PROGRAMA: TIC

Actualment Internet ofereix un gran ventall d’eines i recursos que permeten desenvolupar i potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial. Aquests recursos son aplicatius web que funcionen sense necessitat de tenir un programa específic instal·lat al nostre dispositiu. Al llarg del curs es presentaran diferents aplicatius webs (Eines 2.0) útils per a l’elaboració de material didàctic creat digitalment per fusionar visibilitat i usabilitat en l’actual, i futura, tasca com a docents.

Dates: 20 d'octubre al 27 de novembre de 2020

Durada: 15h

Modalitat: Teleformació

Formador: Joan Calvo

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image Programem amb Scratch

Programem amb Scratch

PROGRAMA: TIC

Scratch és un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb d’altres persones arreu del món. És multillenguatge, gratuït i es pot connectar amb eines físiques com ara kits de robòtica o plaques. En aquest curs, que es realitzarà amb metodologia e-learning, descobrirem i posarem en pràctica les possibilitats educatives d’Scratch: com fer interacció amb sensors i la seva implementació a l’aula d’una manera transversal.

Dates: 19 d'octubre al 27 de novembre de 2020

Durada: 15h

Modalitat: Teleformació

Formador: Sandra Huerto

Course Image Eines digitals per complementar la formació presencial o online

Eines digitals per complementar la formació presencial o online

PROGRAMA: TIC

Una formació presencial o online es pot complementar amb eines digitals per millorar la interacció amb els alumnes. Pissarres digitals, idees col·laboratives, presentacions interactives i gamificades, gravació i edició de vídeos explicatius, avaluacions o debats digitals. Conèixer aquestes eines obren un ventall de possibilitats tant si fem formació online com presencial.

Data: 20 de gener de 2021
Horari: 17.30 a 20.30h
Modalitat: Aula virtual
Durada: 3h

Formadora: Sandra Huerto

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image Disseny 3D a l’aula

Disseny 3D a l’aula

PROGRAMA: TIC

El disseny i impressió 3D és una eina d’aprenentatge innovadora i estimulant que enriquirà les classes amb un ventall molt gran de possibilitats. L’alumnat descobrirà les formes i les mesures, la visió espacial, crearà i tocarà les seves maquetes, i passarà de la idea a l’objecte real. Utilitzant un programari lliure molt senzill com Tinkercad y BlocksCAD, explorarem les diferents aplicacions de la impressora 3D a primària i secundària.

Data: 4 de novembre de 2020
Horari: 17.30 a 20.30h
Modalitat: Aula virtual
Durada: 3h

Formadora: Sandra Huerto

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image AppInventor: introducció a la programació de mòbils

AppInventor: introducció a la programació de mòbils

PROGRAMA: TIC

Què és AppInventor? Com puc crear les meves aplicacions per mòbil? Té sentit dins l’aula? En aquest curs ens iniciarem en la programació per blocs en dispositius Android i descobrirem aplicacions relacionades amb emprenedoria i robòtica.

Data: 11 de novembre de 2020
Horari: 17.30 a 20.30h
Modalitat: Aula virtual
Durada: 3h

Formadora: Sandra Huerto

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image Porta el món a l'aula amb Earth & Geo tools

Porta el món a l'aula amb Earth & Geo tools

PROGRAMA: TIC

Avui dia la tecnologia ens permet trencar les parets de l’aula per poder visitar, descobrir, investigar... des de la mateixa aula qualsevol lloc del món; fins i tot, podem contactar i interactuar amb qualsevol escola, classe o persona d’arreu del món.

Data: 22 d'octubre de 2020
Horari: 17.30 a 20.30h
Modalitat: Aula virtual
Durada: 3h

Formador: Manel Trenchs i Mola

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image 20108.01 Eines Google - Nivell Avançat (adreçat a l'Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells)

20108.01 Eines Google - Nivell Avançat (adreçat a l'Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells)

PROGRAMA: TIC

Dates: 25/06/20 a 30/06/20

Horari aules virtuals: 25 i 29/06/20: 18.00 a 19.30h
Durada: 15h
Formador: Balbino Fernández

Course Image 20107.01 Eines Google - Nivell Bàsic (adreçat a l'Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells)

20107.01 Eines Google - Nivell Bàsic (adreçat a l'Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells)

PROGRAMA: TIC

Dates: 25/06/20 a 30/06/20

Horari aules virtuals: 25 i 29/06/20: 16.00 a 17.30h. 30/06/20: 16.00 a 18.00h
Durada: 15h
Formador: Balbino Fernández

Course Image 20093.01 ESTIU 20 Edició de vídeo. Tot el que necessites saber per millorar els teus vídeos

20093.01 ESTIU 20 Edició de vídeo. Tot el que necessites saber per millorar els teus vídeos

PROGRAMA: TIC

En aquest curs aprendrem a editar des de zero un vídeo tot utilitzant els recursos que tenim a l’abast
d'una manera senzilla i pràctica, la qual cosa permetrà que els nostres vídeos siguin més atractius.

Dates:del 6 al 15 de juliol del 2020

Horari: 10 hores

Modalitat: Teleformació

Formadora: Mònica Sobrado

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org


Patrocina: 

Course Image 20090.01 Eines Google per l’ensenyament i aprenentatge (Adreçat a CEE Vida Montserrat)

20090.01 Eines Google per l’ensenyament i aprenentatge (Adreçat a CEE Vida Montserrat)

PROGRAMA: TICDates: 25, 26 i 29 de juny
Horaris: 25juny: 16.00 -18.00h; 26 i 29uny: 10.00 -12.00h  
Durada: 6h
Formador: :Marta López (Celworking)

Course Image 20089.01 ESTIU 20 Creació de material didàctic amb eines digitals

20089.01 ESTIU 20 Creació de material didàctic amb eines digitals

PROGRAMA: TIC

Presentació del curs: Actualment Internet ofereix un gran ventall d’eines i recursos que permeten desenvolupar i potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial. Aquests recursos són aplicatius web que funcionen sense necessitat de tenir un programa específic instal·lat al nostre dispositiu.

Al llarg del curs es presentaran diferents aplicatius webs (Eines 2.0) útils per a l’elaboració de material didàctic creat digitalment per fusionar visibilitat i practicitat en l’actual, i futura, tasca com a docents.

Dates: 29 de juny al 10 de juliol del 2020

Horari: 15 hores

Modalitat: Teleformació

Formador: Joan Calvo

Patrocina: 

Course Image 199.04 ESTIU 20 Seguretat a la xarxa (educació i tecnologia)

199.04 ESTIU 20 Seguretat a la xarxa (educació i tecnologia)

PROGRAMA: TIC

Des del Programa TIC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya hem incorporat aquesta acció formativa amb l’objectiu d’ajudar als docents i a les famílies a promoure entre l’alumnat relacions saludables i segures en els entorns digitals. En aquesta proposta formativa es treballaran aspectes a propòsit de la seguretat per a joves i adolescents en un context digital, abordant conceptes clau com el tipus de publicacions que cal realitzar, els codis de comunicació, la identitat digital o la detecció i protocol davant d’addiccions.

Dates: Del 26 de juny al 3 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 8h

Formador: Albert López
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 106.01 Flipped Classroom, la classe inversa

106.01 Flipped Classroom, la classe inversa

PROGRAMA: TIC

En l’educació del segle XXI, hem de repensar els rols tradicionals del professor (transmissor de
coneixement) i de l’alumne (receptor). L’enfocament flipped ens pot ajudar a canviar-ho per tal que
el professor sigui més gestor (shaker, sacsejador) de l’aula i l’alumne sigui protagonista (o maker)
del propi aprenentatge.
A més a més, hem de tenir molt clar que el món digital ens pot ajudar a millorar les nostres
pràctiques educatives, tant dins com fora de l’aula. La bona gestió de la gran quantitat d’opcions,
links i suports diversos que se’ns presenten cada dia ens permetran perfeccionar les activitats i,
alhora, empoderar els alumnes en la seva competència digital.

Data: 16 de gener a 28 de maig de 2020
Horari: 15.45 a 18.45h
Modalitat: Presencial + Aula virtual
Durada: 15h

Formadora: Manel Trenchs

Course Image 20035.02 Eines Google (ESO-BATX) (La Presentació d'Arenys de Mar)

20035.02 Eines Google (ESO-BATX) (La Presentació d'Arenys de Mar)

PROGRAMA: TIC

Eines de Google for Education i Classroom: descobreix totes les possibilitats col·laboratives, desen-
volupa la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions en el núvol.

Dates: 09/1/20, a 21/5/20
Horari: De 16.30 a 17.30h
Durada: 15h
Formador: Balbino Fernández

Course Image 20035.01 Eines Google (INF-PRI) (La Presentació d'Arenys de Mar)

20035.01 Eines Google (INF-PRI) (La Presentació d'Arenys de Mar)

PROGRAMA: TIC

Eines de Google for Education i Classroom: descobreix totes les possibilitats col·laboratives, desen-
volupa la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions en el núvol.

Dates: 09/1/20, a 21/5/20
Horari: De 15.00 a 16.00h
Durada: 15h
Formador: Balbino Fernández

Course Image "Gamificar o com gestionar l’aula de manera més fàcil (Classcraft)"

"Gamificar o com gestionar l’aula de manera més fàcil (Classcraft)"

PROGRAMA: TIC

Aquesta formació va adreçada a tots els docents que volen incorporar maneres diferents de la gestió de la tutoria i les matèries a l’escola, per mitjà del joc la motivació i la participació de tots els/les alumnes

Dates: 28 d'octubre al 16 de desembre de 2020

Durada: 30h

Modalitat: Teleformació

Formador: Óscar Iribarren Romera

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image 20024.01 Programació i robòtica educativa amb mBlock - gener 2020

20024.01 Programació i robòtica educativa amb mBlock - gener 2020

PROGRAMA: TIC

Avui dia, els dispositius intel·ligents ens envolten i formen part inevitable de la nostra vida. Una bona manera que el nostre alumnat entengui el món en què vivim i la revolució tecnològica que presenciem és que comprengui la lògica i l’estructura computacional que hi ha al darrera. En aquest curs donarem recursos pedagògics relacionats amb la robòtica i la programació als docents perquè puguin enfocar l’aprenentatge en l’adquisició de competències. Mitjançant mBlock (entorn de programació de Makeblock basat en Scratch), es desenvoluparan diversos tipus de pràctiques amb diferents elements, tot creant possibles solucions a problemes reals, treballant en equip i coordinant coneixements i habilitats. El participant acabarà el curs amb el coneixement i les eines necessàries per transmetre l’art de la programació a l’alumnat, sent capaç d’utilitzar diferents eines TIC i gestions dinàmiques a l’aula. 

Data: Del 30 de gener al 30 de setembre de 2020
Horari: 15.30 a 18.30h. Aula virtual: 17.30 a 20.30h
Modalitat: M/T
Durada: 15h P + 5h T = 20h

Formadora: Anna Sanchis Correa

Coordinador: Joan Calvo - jcalvo@escolacristiana.org

Course Image 20063.01 Eines Google (adreçat a l'escola Sagrada Família El Masnou) - Gener 2020

20063.01 Eines Google (adreçat a l'escola Sagrada Família El Masnou) - Gener 2020

PROGRAMA: TIC

Eines de Google for Education i Classroom: descobreix totes les possibilitats col·laboratives, desenvolupa la creativitat, la comunicació i el pensament crític amb l'ecosistema d'aplicacions en el núvol.

Dates: 27/1/20, 10/2/20, 2/3/20. AV: 26/10/20 i 9/11/20
Horari: De 17.00 a 19.00h
Modalitat: Mixta
Durada: 15h

Formador: Balbino Fernández
Coordinador: Bel Quintana (mbquintana@escolacristiana.org)

Course Image El nostre Montserrat

El nostre Montserrat

Espai "Racó del mestre" del Projecte Telemàtic "El nostre Montserrat".

Course Image CATclic: Catalunya a cop de clic

CATclic: Catalunya a cop de clic

Espai "Racó del mestre" del Projecte Telemàtic "CATclic: Catalunya a cop de clic".

Course Image Nadal-Sant Jordi

Nadal-Sant Jordi

Espai "Racó del mestre" del Projecte Telemàtic "Nadal-Sant Jordi".

Course Image Comarques

Comarques

Espai "Racó del mestre" del Projecte Telemàtic "Comarques".

Course Image School Song Contest

School Song Contest

Espai "Racó del mestre" del Projecte Telemàtic "School Song Contest".

Course Image 21138.01 La tutoria i les entrevistes amb les families (AULA VIRTUAL I ONLINE) (Mary Ward)

21138.01 La tutoria i les entrevistes amb les families (AULA VIRTUAL I ONLINE) (Mary Ward)

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

Una de les funcions més importants del tutor és mantenir una comunicació fluïda ambla família de l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. Lanormativa estableix un mínim d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que elscentres en facin alguna més.
En aquest curs es treballarà específicament la tècnica de l’entrevista en el contextescolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació,a fi i efecte que els professionals de l’educació de qualsevol nivell puguin conduirentrevistes amb les famílies dels alumnes amb el màxim d’eficàcia, eficiència ielegància

Dates: Del 30 de setembre al 12 de novembre de 2021
Modalitat: Mixte (AV+T)
Horari: AV: 30 setembre i  7, 21, 28 d’octubre   17:30 a 20:00
Durada: 10h AV + 5h T = 15h
Formadora: Marta Albaladejo

Coordinadora: Olga Hernàndez (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)

Course Image 21118.02 L’enfocament restauratiu global . Quan innovar a l’escola és humanitzar-la - GRUP 2 (Primera part) (Mixte Presencial/Online) (Adreçat a Sagrat cors-Centelles)

21118.02 L’enfocament restauratiu global . Quan innovar a l’escola és humanitzar-la - GRUP 2 (Primera part) (Mixte Presencial/Online) (Adreçat a Sagrat cors-Centelles)

PROGRAMA: TUTORIA

En els últims anys s'ha fet palès que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les situacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles i donar una resposta positiva a la gestió de la convivència a l'escola. Per aquest motiu, es fa necessària una aproximació global que inclogui elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements responsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.
El curs dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre amb el desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global (en endavant, ERG) que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre).

Dates: Del 3 de setembre al 17 de desembre del 2021
Horari: 3/9/21 P 9 a 14h, 7/9/21 AV 9 a 14, 18/10 i 15/11 AV 17:15-19:15
Modalitat: Mixta (P/T)
Durada: 5h AV+9T=14h
Formador: Ma Helena Tolosa

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 117.01 Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte (PRESENCIAL)

117.01 Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte (PRESENCIAL)

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

En els últims anys s'ha fet palès que les intervencions parcel·lades i únicamentreactives a les situacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles idonar una resposta positiva a la gestió de la convivència a l'escola. Per aquest motiu,es fa necessària una aproximació global que inclogui elements proactius (revisiód'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats decomunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elementsresponsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com lamediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.
El curs dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre amb eldesplegament de l’Enfocament Restauratiu Global
que poden ser de gran utilitat al'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar.

Dates: Del 6 al 17 d'octubre de 2021
Modalitat: Presencial
Horari: 6, 13, 20 i 27 - De 9 a 14h
Durada: 20h
Formador: Mònica Alberti

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 21118.01 L’enfocament restauratiu global . Quan innovar a l’escola és humanitzar-la - GRUP 1 (Primera part) (Mixte Presencial/Online) (Adreçat a Sagrat cors-Centelles)

21118.01 L’enfocament restauratiu global . Quan innovar a l’escola és humanitzar-la - GRUP 1 (Primera part) (Mixte Presencial/Online) (Adreçat a Sagrat cors-Centelles)

PROGRAMA: TUTORIA

En els últims anys s'ha fet palès que les intervencions parcel·lades i únicament reactives a les situacions de conflicte no funcionen per generar canvis sostenibles i donar una resposta positiva a la gestió de la convivència a l'escola. Per aquest motiu, es fa necessària una aproximació global que inclogui elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements responsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.
El curs dona eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre amb el desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global (en endavant, ERG) que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre).

Dates: Del 2 de setembre al 16 de desembre del 2021
Horari: 2/9/21 P 9 a 14h 6/9/21 AV 9 a 14 - 4/10 i 8/11 AV 17:15-19:15
Modalitat: Mixta (P/T)
Durada: 5h AV+9T=14h
Formador: Ma Helena Tolosa

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)

Course Image 87.01 Eines per a la prevenció i la detecció de l'assetjament escolar (AULA VIRTUAL)

87.01 Eines per a la prevenció i la detecció de l'assetjament escolar (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TUTORIA i ORIENTACIÓ

El conflicte forma part de la vida humana. El problema és quan s’enquista. Violència, vandalisme, disrupció, assetjament... són mostres que hem d’identificar per facilitar estratègies.
Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen violències, ocultes o manifestes, i que poden conduir a l’assetjament o bullying. Cal prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i assetjament, així com els elements que intervenen en la prevenció (estratègies de regulació emocional, comunicatives i de gestió del pensament per resoldre conflictes, i la promoció de l’autoestima com a eina primordial que cal treballar).
Des de l’oferta formativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, dins el Programa de Tutoria Escolar, hem inclòs aquesta formació per facilitar eines i coneixement per elaborar el Pla de convivència i prevenció de l’assetjament dels centres educatius. Aquest abordatge de la prevenció de la violència ha d’integrar: família, societat i escola, i exposarem quin paper hi té cadascú.
Les escoles de la FECC tenen uns tutors capaços de ser a prop dels alumnes, de fer un seguiment acurat de la seva evolució i de treure el millor de cada persona gràcies a l’acció tutorial. Entenem la tutoria com una tasca d’equip de tots els docents d’una escola que comparteixen uns criteris comuns, una manera de fer en la tutoria que dona a l’acció tutorial continuïtat al llarg de l’escolarització de l’alumne i coherència en si mateixa i amb els documents d‘identitat del centre.

Dates: Del 5 al 9 de juliol del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV 5,6,7,8,9 juliol de 15:00 a 18:00
Durada: 15 h
Formador: M.Helena Tolosa

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnín (bbonnin@escolacristiana.org)Course Image 138.01 La tutoria i les entrevistes amb les famílies (AULA VIRTUAL)

138.01 La tutoria i les entrevistes amb les famílies (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

Una de les funcions més importants del tutor és mantenir una comunicació fluïda amb la família de l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. La normativa estableix un mínim d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que els centres en facin alguna més.
En aquest curs es treballarà específicament la tècnica de l’entrevista en el context escolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació, a fi i efecte que els professionals de l’educació de qualsevol nivell puguin conduir entrevistes amb les famílies dels alumnes amb el màxim d’eficàcia, eficiència i elegància.

Dates: Del 5 al 8 de juliol del 2021
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Horari: AV 5, 6, 7, 8 juliol de 9:30 a 13:15h
Durada: 15 h
Formador: Marta Albaladejo

Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnin (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image J2104 5a Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional: L’orientació després del COVID-19

J2104 5a Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional: L’orientació després del COVID-19

Dates: 25 de febrer de 2021

Durada: 5h.

Modalitat: ONLINE

Coordinador: Melcior Arcarons

Course Image 98.05 El Projecte de Convivència

98.05 El Projecte de Convivència

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

La convivència en els centres sempre ha estat una prioritat absoluta de les escoles. En qualsevol circumstància, tot alumne té dret a estar no només segur, sinó en un entorn amable i afectiu de convivència. Darrerament, canvis socials i tecnològics han afavorit cert repunt de situacions de conflicte.
Potser per aquest motiu, l’Administració educativa ha establert que totes les escoles han d’implementar un Pla de Convivència en el marc del projecte educatiu abans del mes de març de 2020. Aquest document ha de recollir les mesures per implementar un estil adequat de relació, la promoció de la convivència al centre de manera efectiva, la planificació de la detecció sistemàtica de situacions on la convivència es vegi amenaçada, la promoció de mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, així com d’altres mesures en cas d’incompliment de les normes.
Davant la perspectiva d’elaborar un pla de convivència de centre, fem-lo aprofundint en la realitat de la nostra escola:
- Què podem fer per prevenir i detectar les situacions que provoquen alteracions en el clima desitjat?
Quins recursos podem fer servir que ens ajudin a passar del bon tracte a l’exquisit?
- Com intervenir davant la detecció d’un cas que provoca patiment en algun membre de la comunitat educativa?
- Què volem dir quan afirmem que treballem per un model preventiu i restaurador?


Dates: Del 12 de novembre al 17 de desembre de 2020
Horari: AV: 12,19,26nov, 3,10,17des, de 17.30 a 20.00h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15 hores
Formador: Mª Helena Tolosa
Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 146.03 Resolució de conflictes i mediació escolar (AULA VIRTUAL)

146.03 Resolució de conflictes i mediació escolar (AULA VIRTUAL)

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

No n’hi ha prou a pensar que el món sempre ha estat ple de conflictes i a desitjar viure i conviure
en pau, podem actuar per aconseguint un planeta més humanitzat, començant pel nostre entorn
més proper. La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones
enfrontades es reuneixen en presència del mediador o mediadora i, mitjançant el diàleg, busquen
sortides al problema conjuntament. Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constaten que
els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts merament
acadèmics. Educar consisteix, bàsicament, en formar persones capaces de viure i conviure en les
nostres societats plurals enriquint-se mútuament. La mediació contribueix a regular la convivència
en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència,
intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la
reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes.

Dates: Del 5 de novembre al 10 de desembre de 2020
Horari: AV: 5,12,19,26nov, 3,10des, De 9.00 a 14.00h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 30h

Formadora: Mònica Albertí
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 98.04 El Projecte de Convivència

98.04 El Projecte de Convivència

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

La convivència en els centres sempre ha estat una prioritat absoluta de les escoles. En qualsevol
circumstància, tot alumne té dret a estar no només segur, sinó en un entorn amable i afectiu de
convivència. Darrerament, canvis socials i tecnològics han afavorit cert repunt de situacions de conflicte.
Potser per aquest motiu, l’Administració educativa ha establert que totes les escoles han d’implementar
un Pla de Convivència en el marc del projecte educatiu abans del mes de març de 2020. Aquest document
ha de recollir les mesures per implementar un estil adequat de relació, la promoció de la convivència al
centre de manera efectiva, la planificació de la detecció sistemàtica de situacions on la convivència es
vegi amenaçada, la promoció de mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, així com d’altres
mesures en cas d’incompliment de les normes.
Davant la perspectiva d’elaborar un pla de convivència de centre, fem-lo aprofundint en la realitat de la
nostra escola:
- Què podem fer per prevenir i detectar les situacions que provoquen alteracions en el clima desitjat?
Quins recursos podem fer servir que ens ajudin a passar del bon tracte a l’exquisit?
- Com intervenir davant la detecció d’un cas que provoca patiment en algun membre de la comunitat
educativa?
- Què volem dir quan afirmem que treballem per un model preventiu i restaurador?

Dates: Del 30 d' octubre al 27 de novembre de 2020
Horari: AV: 30oct, 6,13,20,27nov, de 11.00 a 14.00 hores
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15 hores
Formador: Mª Helena Tolosa
Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 98.02 El projecte de Convivència

98.02 El projecte de Convivència

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

La convivència en els centres sempre ha estat una prioritat absoluta de les escoles. En qualsevol circumstància,
tot alumne té dret a estar no només segur, sinó en un entorn amable i afectiu de convivència.
Darrerament, canvis socials i tecnològics han afavorit cert repunt de situacions de conflicte. Potser per
aquest motiu, l’Administració educativa ha establert que totes les escoles han d’implementar un Pla de
Convivència en el marc del projecte educatiu abans del mes de març de 2020. Aquest document ha de
recollir les mesures per implementar un estil adequat de relació, la promoció de la convivència al centre
de manera efectiva, la planificació de la detecció sistemàtica de situacions on la convivència es vegi amenaçada,
la promoció de mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, així com d’altres mesures
en cas d’incompliment de les normes.
Davant la perspectiva d’elaborar un pla de convivència de centre, fem-lo aprofundint en la realitat de la
nostra escola:
- Què podem fer per prevenir i detectar les situacions que provoquen alteracions en el clima desitjat?
Quins recursos podem fer servir que ens ajudin a passar del bon tracte a l’exquisit?
- Com intervenir davant la detecció d’un cas que provoca patiment en algun membre de la comunitat
educativa?
- Què volem dir quan afirmem que treballem per un model preventiu i restaurador?

Dates: Del 5 de març al 22 d'octubre de 2020
Horari: Sessió presencial: 5març; Aules Virtuals: 15,22oct, De 9.15 a 14.15h
Modalitat: Presencial (Aula virtual)
Durada: 15 hores (5P+10 AV)

Formador: Nana Corredera
Coordinadora: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)

Course Image 20059.01 Eines per a la Prevenció i Detecció de l'Assetjament Escolar(adreçat a l'escola Bon Salvadaor de St. Feliu Ll.)

20059.01 Eines per a la Prevenció i Detecció de l'Assetjament Escolar(adreçat a l'escola Bon Salvadaor de St. Feliu Ll.)

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

El conflicte forma part de la vida humana. El conflicte arriba quan s’enquista. Violència, vandalisme, disruptivitat, conflictes interpersonals, assetjament... Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen violències, ocultes o manifestes, i que poden conduir a l’assetjament o bullying. Prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i assetjament, així com els elements que actuen en la prevenció (estratègies de regulació emocional, comunicatives i de gestió del pensament per resoldre conflictes i la promoció de l’autoestima com una eina primordial a treballar). Aquest abordatge de la prevenció de la violència ha d’integrar: família, societat i escola, i exposarem quin paper hi pot tenir cadascú.

Dates: Del 26 de febrer al 18 de novembre del 2020
Modalitat:
Teleformació
Durada: 15h
Horari: Sessions presencials: 26feb, 4,11,març - Sessions Aula Virtual: 4nov (De 17.30 a 20.00h) 11,18nov, De 17.45 a 20.15h

Formador: M Helena Tolosa
Coordinadora:
Bel Quintana - mbquintana@escolacristiana.org


Course Image 20127.01 Adolescència i escola

20127.01 Adolescència i escola

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

L'adolescència és una etapa apassionant en els dos sentits de la paraula: passió amorosa i vital i passió de patir. És una etapa de revolucions i renúncies, amb característiques "de sempre", que s'han mantingut així, i característiques noves, fruit de noves circumstàncies familiars i socials.
Aquest curs pretén compartir un retrat de l'adolescent des de diferents punts de vista (psicològic, social, afectiu...) per tal que sigui útil en la tasca educativa quotidiana a l'escola, des de la tutoria i des de qualsevol assignatura.
Amb l’ajuda d’un expert, hem dissenyat aquesta formació dins el Programa de Tutoria Escolar.

Dates: Del 10 al 24 de novembre de 2020
Horari: AV: 10,17,24nov, de 17.30 a 19.30 h
Modalitat: P (AV)
Durada: 6 h

Formador: Juanjo Fernández
Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)


Patrocina

Course Image 135.05 La tutoria i les entrevistes amb les famílies

135.05 La tutoria i les entrevistes amb les famílies

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

Una de les funcions més importants del tutor és mantenir una comunicació fluïda amb la família de l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. La normativa estableix un mínim d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que els centres en facin alguna més. En aquest curs es treballarà específicament la tècnica de l’entrevista en el context escolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació, a fi i efecte que els professionals de l’educació de qualsevol nivell puguin conduir entrevistes amb les famílies dels alumnes amb el màxim d’eficàcia, eficiència i elegància.

Dates: 2 al 23 de novembre
Modalitat: Teleformació
Horari: AV: 2,19nov, de 15.30 a 16.30h
Durada: 15h

Formador: Marta Albaladejo
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 135.04 La tutoria i les entrevistes amb les famílies

135.04 La tutoria i les entrevistes amb les famílies

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

Una de les funcions més importants del tutor és mantenir una comunicació fluïda amb la família de l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. La normativa estableix un mínim d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que els centres en facin alguna més. En aquest curs es treballarà específicament la tècnica de l’entrevista en el context escolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació, a fi i efecte que els professionals de l’educació de qualsevol nivell puguin conduir entrevistes amb les famílies dels alumnes amb el màxim d’eficàcia, eficiència i elegància.

Dates: 1 al 26 d'octubre
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h
Formador: Marta Albaladejo

Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 49.05 Ciberbullying: intervenció socioeducativa

49.05 Ciberbullying: intervenció socioeducativa

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

El ciberassetjament escolar, o ciberbullying en anglès, es produeix "quan un nen o adolescent és turmentat, amenaçat, assetjat, humiliat, molestat d'una manera o altra per un altre nen o adolescent mitjançant l'ús d'Internet, tecnologies interactives i digitals o telèfon mòbil". Des de l’oferta formativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, estructurada en unes línies d’actuació, en aquest cas el Programa de Tutoria Escolar, hi hem inclòs aquesta formació. A partir del coneixement del procés d’assetjament i les conseqüències a curt termini des de la tutoria dels centres podem treballar la prevenció amb els diferents recursos que s’abordaran en la formació.

Dates: Del 5 d'octubre al 25 d'octubre
Modalitat: Teleformació
Durada: 20h

Formador: Albert López
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 49.02 ESTIU 20 Ciberbullying: intervenció socioeducativa

49.02 ESTIU 20 Ciberbullying: intervenció socioeducativa

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

El ciberassetjament escolar, o ciberbullying en anglès, es produeix "quan un nen o adolescent és turmentat, amenaçat, assetjat, humiliat, molestat d'una manera o altra per un altre nen o adolescent mitjançant l'ús d'Internet, tecnologies interactives i digitals o telèfon mòbil". Des de l’oferta formativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, estructurada en unes línies d’actuació, en aquest cas el Programa de Tutoria Escolar, hi hem inclòs aquesta formació. A partir del coneixement del procés d’assetjament i les conseqüències a curt termini des de la tutoria dels centres podem treballar la prevenció amb els diferents recursos que s’abordaran en la formació.

Dates: Del 30 de juny al 10 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 20h

Formador: Albert López
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 135.03 ESTIU 20 La tutoria i les entrevistes amb les famílies

135.03 ESTIU 20 La tutoria i les entrevistes amb les famílies

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

Una de les funcions més importants del tutor és mantenir una comunicació fluïda amb la família de l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. La normativa estableix un mínim d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que els centres en facin alguna més. En aquest curs es treballarà específicament la tècnica de l’entrevista en el context escolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació, a fi i efecte que els professionals de l’educació de qualsevol nivell puguin conduir entrevistes amb les famílies dels alumnes amb el màxim d’eficàcia, eficiència i elegància.

Dates: 1 al 10 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h
Formador: Marta Albaladejo

Course Image 97.03 ESTIU 20 Eines per a la prevenció i detecció de l’assetjament escolar

97.03 ESTIU 20 Eines per a la prevenció i detecció de l’assetjament escolar

PROGRAMA: TUTORIA I ORIENTACIÓ

El conflicte forma part de la vida humana. El problema és  quan s’enquista. Violència, vandalisme, disrupció, assetjament... són mostres que hem d’identificar per facilitar estratègies. Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen violències, ocultes o manifestes, i que poden conduir a l’assetjament o bullyingCal prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i assetjament, així com els elements que intervenen en la prevenció (estratègies de regulació emocional, comunicatives i de gestió del pensament per resoldre conflictes, i la promoció de l’autoestima com a eina primordial que cal treballar).

Dates: 29 de juny a 10 de juliol de 2020
Modalitat: Teleformació
Durada: 15h

Formador: M Helena Tolosa
Coordinadora: Olga Hernàndez - ohernandez@escolacristiana.org

Course Image 20005.01 Educació emocional a l’aula (P3 a 6è de Primària) - Sta Isabel St Cugat

20005.01 Educació emocional a l’aula (P3 a 6è de Primària) - Sta Isabel St Cugat

PROGRAMA: TUTORIA

En aquest curs treballarem les competències de l’educació emocional (consciència emocional,
regulació emocional, autonomia emocional i habilitats sòcioemocionals) i dissenyarem activitats per
dur l’educació emocional des de P3 fins a 6è de primària.

Dates: 29 de gener de 2020 a 4 de maig de 2020

Durada: 15 hores

Formador: Francesc Sedó

Course Image 21115.01 L'aprenetatge de la lecto-escriptura, una mirada actualitzada (adreçada a Verge de la Salut)

21115.01 L'aprenetatge de la lecto-escriptura, una mirada actualitzada (adreçada a Verge de la Salut)

PROGRAMA: ALTRES AMBITS

El procés de lectoescriptura és un repte molt important, el qual li volem donar una empenta per millorar i seguir donant qualitat a aquest procés des de P3 fins a 2n de Primària com a projecte

conjunt d’ambdues etapes.

Es tindrà en compte el treball per racons que es realitza a Infantil, la seqüenciació d’aquest procés de lectoescriptura, la consciència fonològica i el treball del traç.

A més , en el curs 2021-2020 engeguem el treball per racons o espais d’aprenentatge a Cicle Inicial de Primària.

Dates: 30 de juny i 1 de juliol de 2021
Modalitat: Mixta (presencial + teleformació)
Horari: 9 a 13h.
Durada: 15h. (8h presencials + 7h teleformació)
Formadora: Lidia Arroyo

Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)

Gestora: Mónica Sobrado (msobrado@escolacristiana.org)


Course Image 21101.01 Storytelling - Comencem amb un conte?

21101.01 Storytelling - Comencem amb un conte?

PROGRAMA: ALTRES ÀMBITS

Presentem aquesta formació amb l’objectiu de conèixer recursos, materials i idees per treballar l’anglès a l’Educació Infantil i el Cicle Inicial, tenint molt presents les condicions poc favorables en les quals sovint es duen a terme les classes de llengua estrangera: grans grups heterogenis d’alumnes en general poc exposats a l’anglès.
Veurem com el conte és un punt de partida i un element clau que ens ajuda a contextualitzar el llenguatge que després també es treballarà a través de jocs, cançons, rutines, etcètera. L’objectiu és aconseguir que els nostres alumnes participin activament i de manera dinàmica i efectiva en els propis aprenentatges.
El curs el realitzarem amb sessions virtuals per poder compartir el màxim d’idees, les nostre vivències a l’aula, resoldre dubtes i en definitiva aprendre i enriquir-nos els uns als altres

Dates: De l'1 al 9 de juliol del 2021
Modalitat: Mixte (Aula virtual+Teleformació)
Horari: AV 1,2,5,7,8,9 de juliol de 12.00 a 13.30 h
Durada: 9h AV+6T = 15h
Formador: Carme Riba

Coordinador: Olga Hernández (ohernandez@escolacristiana.org)
Gestora: Berta Bonnín (bbonnin@escolacristiana.org)


Course Image 20151.01 No et quedis afònic! (La Salle Premià) (Aula Virtual)

20151.01 No et quedis afònic! (La Salle Premià) (Aula Virtual)

PROGRAMA: ALTRES ÀMBITS

T’ha passat mai? Sovint et quedes afònic? Tens la sensació de no tenir prou potència? Angines, mal de
coll... Són els teus mals? I la mascareta? En aquest taller tindràs la possibilitat den conèixer i aplicar
diferents exercicis i estratègies per cuidar una de les teves eines fonamentals com a educador. Per
mantenir una veu sana i autèntica!

Dates: Del 3 de novembre al 15 de desembre de 2020
Horari: AV 3,10,17,24nov, 1,15des De 13.30 a 14.30h
Modalitat: Presencial (Aula Virtual)
Durada: 6h

Formadora: M. Helena Tolosa
Coordinadora: Cristina Lon (clon@escolacristiana.org)