El Síndic de Greuges de Catalunya ha lliurat al Departament d’Educació un document de propostes amb relació al nou decret d’admissió d’alumnat i als protocols d’actuació de la lluita contra la segregació escolar. Protocols respecte de l’ús, per exemple, de la reserva de places, la programació de l’oferta, la gestió de les quotes per part dels centres públics i concentrats i el control dels fraus. El nou decret d’admissió és, juntament amb el futur decret de concerts, la principal reforma legislativa per aquest curs anunciada pel conseller Bargalló en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar. Lògicament, hauria de veure la llum abans de començar el nou període de preinscripcions, que acostuma a ser al març-abril.

Les propostes s’han consensuat en el marc de les diverses comissions d’estudi constituïdes per persones expertes proposades per les diferents entitats que integren el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. Dilluns, la Comissió de seguiment del Pacte va mantenir la segona reunió, després de la seva constitució fa cinc mesos, a la qual van assistir una trentena de persones en qualitat de representants de les diverses entitats que la integren.

Entre les mesures proposades, diu un comunicat emès pel Síndic, destaca “l’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides”. A P3, a Catalunya, hi ha prop de 3.000 alumnes detectats amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques, per un total de 70.000 alumnes matriculats, menys del 5%. “Si es té present que prop del 25% dels infants es troba en situació de risc de pobresa, una bona detecció hauria d‘incrementar progressivament aquesta xifra”, afegeix.

En aquest sentit, el document preveu la creació de la unitat de detecció i prospectiva, que s’ocuparà de coordinar les actuacions relacionades amb la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per part dels diferents serveis locals.

Per evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques en determinats centres, el document també planteja la proposta d’establir una proporció màxima per zona, que cada centre haurà de complir. Aquesta no pot superar en un 10% la proporció òptima d’alumnat amb necessitats educatives per grup. La proporció òptima equival al percentatge d’alumnat amb necessitats educatives específiques que correspondria per centre si la seva distribució fos plenament equilibrada.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.