Les idees que s’apuntaven en el Pacte Contra la Segregació Escolar comencen a prendre forma: la nova normativa d’admissió valorarà la renda i la formació de les famílies i protegirà els centres més vulnerables. Són les propostes plantejades pel síndic de greuges i que el Govern fa seves, tot i que moltes depenen d’una millora en el pressupost que encara no està garantida

Més supòsits per considerar que un alumne té necessitats educatives específiques

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?

Fins ara es considerava que un alumne tenia necessitats educatives específiques (NEE) si alguna malaltia o trastorn dificultava el seu desenvolupament o aprenentatge (discapacitats físiques o intel·lectuals, trastorn de l’espectre autista, trastorns de conducta…), si havia patit una “incorporació tardana al sistema educatiu” o bé si la seva situació socioeconòmica era “especialment desfavorida”. Per aquest últim supòsit, s’han detectat 3.000 alumnes de P3 amb NEE, menys d’un 5% dels 70.000 matriculats. La xifra és irreal tenint en compte que prop del 25% dels infants estan en risc de pobresa. El síndic considera clau que l’administració s’anticipi en la detecció.

QUÈ PROPOSA EL SÍNDIC?

El decret hauria d’ampliar els supòsits per considerar que un alumne té necessitats específiques i tenir en compte el desconeixement de la llengua vehicular, el risc de pobresa, el nivell d’estudis dels progenitors, l’existència de periples migratoris recents, l’escolarització prèvia deficitària, el baix nivell acadèmic de l’alumne o l’absentisme escolar. Ampliant els requisits -i, per tant, el nombre d’alumnes amb NEE-, es pretenen tallar d’arrel els senyals i els factors que generen desigualtat entre els alumnes. Per assolir-ho, es crearà una unitat de detecció als municipis perquè l’administració, de manera proactiva i amb el padró, busqui els casos vulnerables abans de la preinscripció de P3 i 1r d’ESO.

Es repartiran els alumnes més desfavorits de manera homogènia per no crear guetos

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va insistir ahir que la segregació escolar és el “principal problema” del sistema educatiu. A què es refereix? No significa tant que una escola tingui molts o pocs alumnes desfavorits, sinó que aquest percentatge no es correspongui amb la realitat social del barri o el municipi. Una dada ho exemplifica bé: a Sant Andreu, Barcelona, hi ha un centre públic amb el 38% d’alumnat immigrant i al costat n’hi ha un altre de concertat amb només el 0,8%, segons dades d’ Eldiario.es. Hi ha municipis, com Olot o Manlleu, que ja lluiten contra aquest fenomen -també es produeix entre escoles públiques- i reparteixen els alumnes més desfavorits de manera homogènia.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.